Научно истражувачки проекти
СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ПОСТВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ПОСТВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ВО ПЕЛАГОНИЈА ОД ПАЃАЊЕТО ПОД ТУРСКА ВЛАСТ ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ

ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ВО ПЕЛАГОНИЈА ОД ПАЃАЊЕТО ПОД ТУРСКА ВЛАСТ ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ

САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА

САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА

СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

СРЕДНОВЕКОВНАТА КНИЖЕВНА ПРОДУКЦИЈА НА МАНАСТИРСКИОТ КОМПЛЕКС ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП

ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА

ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА

ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА

ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА

МАКЕДОНСКО КНИЖЕВНО КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО

МАКЕДОНСКО КНИЖЕВНО КУЛТУРНО – ИСТОРИСКО НАСЛЕДСТВО

СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA

ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA

УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК)

УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК)

МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО

КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО

РАНОСРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ И НЕКРОПОЛИ ВО МАКЕДОНИЈА ОД VI/VII ДО VIII ВЕК

РАНОСРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ И НЕКРОПОЛИ ВО МАКЕДОНИЈА ОД VI/VII ДО VIII ВЕК

КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО ДО КРАЈОТ НА XIV ВЕК ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО ДО КРАЈОТ НА XIV ВЕК ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРВИТЕ СЛОВЕНСКИ НАСЕЛБИ НА БАЛКАНОТ ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРАДИШТЕ” КАЈ СЕЛОТО ДЕБРЕШТЕ

ПРВИТЕ СЛОВЕНСКИ НАСЕЛБИ НА БАЛКАНОТ ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ГРАДИШТЕ” КАЈ СЕЛОТО ДЕБРЕШТЕ

СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИЛЕП (РАНОСРЕДНОВЕКОВНИ СЛОВЕНСКИ НАСЕЛБИ, НАСТАНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ГРАДСКАТА НАСЕЛБА И ТВРДИНАТА МАРКОВИ КУЛИ)

СРЕДНОВЕКОВЕН ПРИЛЕП (РАНОСРЕДНОВЕКОВНИ СЛОВЕНСКИ НАСЕЛБИ, НАСТАНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ГРАДСКАТА НАСЕЛБА И ТВРДИНАТА МАРКОВИ КУЛИ)

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД XI ДО XIV ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ VI-XI ВЕК

ОПШТЕСТВОТО И НАРОДНАТА КУЛТУРА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ VI-XI ВЕК

ИЗВОРИТЕ НА „СЛАВЈАНОМАЌЕДОНСКАТА ОПШТА ИСТОРИЈА“ ОД ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ СЛОВЕНСКИТЕ ИЗВОРИ)

ИЗВОРИТЕ НА „СЛАВЈАНОМАЌЕДОНСКАТА ОПШТА ИСТОРИЈА“ ОД ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ (СО ПОСЕБЕН ОСВРТ ВРЗ СЛОВЕНСКИТЕ ИЗВОРИ)

СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

СВЕТИТЕ МОШТИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА. ИСТОРИЈА И ТРАДИЦИЈА

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ)

НАРОДНАТА МЕДИЦИНА КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ (ТРАДИЦИЈА И СОВРЕМЕНОСТ)

УЛОГАТА НА МАЖОТ И ЖЕНАТА ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСЛИМАНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

УЛОГАТА НА МАЖОТ И ЖЕНАТА ВО ХРИСТИЈАНСКАТА И МУСЛИМАНСКАТА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

РАЈОТ И ПЕКОЛОТ ВО МАКЕДОНСКАТА И АЛБАНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА

РАЈОТ И ПЕКОЛОТ ВО МАКЕДОНСКАТА И АЛБАНСКАТА НАРОДНА КУЛТУРА

ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

РЕЧНИК НА МИТОВИ И НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК

ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК

Македонска народна митологија

Македонска народна митологија