МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Име на проектот: МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

Истражувачка област: Археологија

Период на реализација: 1987 – 1989

Главен истражувач: академик Блага Алексова

Соработници: Aкадемик Крум Томовски, д-р Виктор Лилчиќ, м-р Зоран Георгиев, м-р Бранислав Атанасоски, м-р Бранислав Ристски и Тодор Паскали

Опис: Проектот содржи историски и археолошки истражувања на архитектонските споменици во епископските центри во Македонија. Преку истржувањатана на голем број рановизантиски и средновековни археолошки локалитети во Република Македонија, беше направен обид да се идентификуваат најстарите старохристијански и словенски црковни центри, како прилог кон историјата на христијанската црква на територијата на Балканскиот Полуостров

Публикации:

  1. Блага Алексова, Епископијата на Брегалница, Прв словенски црковен и културно – просветен центар во Македонија, Институт за старословенска култура, 1989, 332 стр.