logotop

Новости и настани

Повеќе
logotop

За Институтот

Повеќе
marko1

Маркови Кули

Повеќе

Научноистражувачка програма на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Проекти Финансирани од Министерството за образование и наука на РС Македонија: Проект: „Акредитација и формално признавање на Лабораторијата за археометрија...
Повеќе
/ Настани

Конкурс за избор во научно звање

Конкурсот за избор во научно звање можете да го превземете од тука
Повеќе
/ Настани

Фолклорни и етнографски теренски материјали, Институт за старословенска култура

Содржината на оваа книга произлезе од повеќегодишната работа на научно - истражувачките проекти: „Македонска народна митологија“ (1992-1997) и  „Пеколот и рајот во...
Повеќе
/ Настани

„Eтнографски и фолклорни и теренски материјали“ од д-р Владимир Караџоски

Основна цел на овој труд е запознавање на пошироката научна и стручна јавност со теренските материјали, кои научниот и стручен...
Повеќе
/ Настани

Истражувања на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар

Истражувањата на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар, во насока на реализација на истоимениот проект поддржан од Министерството за...
Повеќе
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Маркови кули – Градок, с.Манастир – Мариово

Проектот “Археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули-Градок, с.Манастир-Мариово”  претставува   најнепосредно продолжение на сеопфатните археолошки истражувања на овој локалитет во рамките...
Повеќе
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Кале-Стрезов град, с.Челевец, Демир Капија

Во месец септември и октомври, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп во соработка со Mузејската збирка при Домот на...
Повеќе
/ Настани

Промоција на книгата „Митот и реалноста во умот на пелагонецот“ од Дејан Пелагонски Настески

На 23 Февруари со почеток во 11:45 часот кај местото „Слонот“ Маркови Кули - Прилеп, се одржа промоција на книгата...
Повеќе
/ Настани

Јавна расправа за Планот за управување со Споменикот на природата Маркови Кули

На ден 31 Јануари 2020 година се одржа Јавната расправа за Планот за управување со Споменикот на природата Маркови Кули...
Повеќе

Покана за Јавна расправа по Планот за стратегиска оцена за Споменикот на природата „Маркови Кули“ – Прилеп

                                                            П О К А Н А Почитувани,             Согласно Законот за животна средина  (“Сл. Весник на РМ“ , бр.53/05,...
Повеќе
1 2 3

Изданија