НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Институтот од 2010 г. е овластен субјект за заштита на духовното културно наследство на Македонија – фолклор и јазик. Поради тоа покрај работата на научно-истражувачки проекти својот интерес вработените од оделот за етнологија и етногенеза го насочија и кон работата на стручно – научни проекти во културата и изработка на Елаборати за заштита на нематеријално – духовното културно наследство на Република Македонија. Во изминатитиот период реализирани се следните проекти: