Back

Н. Митревски, Студии за живописот од западна Македонија, XV-XVIII век, Скопје 2009

Н. Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп, Прилеп 2001

Н. Митервски, Споменици на фрескоживописот од XVI и XVII век во демирхисарско, Прилеп 2003

Д. Ќорнаков, Творештвото на мијачките резбари на Балканот од крајот на XVIII и XIX век, Прилеп 1986

Д. Ќорнаков, Резбарството во Македонија, Прилеп 1986

Н. Митревски, Фрескоживописот во Пелагонија, од средината на XV до крајот на XVIII, МАНУ, Скопје, 2009

mk_MK