САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА

Име на проектот: САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА

Истражувачка област: Историја на уметност

Период на реализација: 1988 – 2000

Главен истражувач: д-р- Димитар Ќорнаков

Соработници: д-р Никола Митревски, м-р Петрула Костовска, м-р Лилјана Китаноска, м-р Роза Топусовска – Кареска и м-р Атанас Атанасоски

Опис: Македонските средновенквни ракописи се мошне разновидни по својата тематика, што е одраз на една навистина плодотворна книжевна дејност во текот на нашето средновековие. Во овој научен проект тоа доаѓа до израз преку изборот на текстовите што се подготвуваат за критичко издавање. Во критичкото издание на секој ракопис се дава прецизен опис на сите елементи на ракописот (палеографска, лингвистичка и текстолошка анализа), но со приоритет на елементите според кои е ракописот посебно значаен, како и за македонистиката, така и за славистиката.

Публикации:

  1. Димитар Ќорнаков, Манастирите во Македонија, Матица македонска, Скопје 2001
  2. Димитар Ќорнаков, Цркви и манастири во Тиквешијата, Матица македонска, Скопје 2001
  3. Никола Митревски, Манастирот Слепче кај Прилеп, Матица македонска, Прилеп 2001