Членови на Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Д-р Орданче Петров

______________

Председател
✉️ ordance_petrov@isk.edu.mk

Д-р Христијан Талевски

______________

Заменик председател
✉️ hristijan.talevski@isk.edu.mk

Бошко Ангеловски

______________

Член
✉️ angelovski@isk.edu.mk

д-р Марија Чичева-Алексиќ

______________

Член
✉️ maralyu@yahoo.com

д-р Иван Заров

______________

Член
✉️ ivan.zarov@isk.edu.mk

м-р Дејан Кебакоски

______________

Член
✉️ dejan.kebakoski@isk.edu.mk

Проф. д-р Татјана Атанаосока

______________

Надворечен член

Проф. д-р Љупчо Маркушоски

______________

Надворешен член

Проф. д-р Бранко Димоски

______________

Надворешен член