д-р Орданче Петров

Научен соработник

Образование

2013 – , Трет степен – докторски студии , Филозофски факултет при Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје, Институт за историја на уметноста и археологија, Тема: „Градот-тврдина Просек и неговиот ареал во средниот век“,Ментор: Проф. Д-р Елица Манева

2011-2013, Втор степен – магистерски студии, Филозофски факултет при Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје, Институт за историја на уметноста и археологија,Тема:„ Археолошки потврди за постоење на средновековни фрлачки постројки од територија на Република Македонија“, Ментор: Проф. Д-р Елица Манева

2007-2011, Прв степен – додипломски студии, Филозофски факултет при Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје, Институт за историја на уметноста и археологија, Тема: „Типологија, Хронологија и Распространетост на т.н. Грчко-Илирски тип на шлемови“, Ментор: Проф. д-р Марјан Јованов

Професионално
вработување

Шифра: H340, Научно поле: Археологија,  Научно подрачје: Средновековна археологија

Поле на научен
интерес

H340, Хуманистички науки, Научно подрачје: Археологија, Област на истражување: Класична археологија: Римска, доцноримска и раноцизантиска архитектура, инфраструктура и урбанизам; развој на римски и доцноантички населби;Римски вили;градежни материјали и техники: Архитектоска декорација.СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА: Преселба на народите.

Научно
истражувачка
дејност

Публикации

Секција во монографија

Slowianskie teksty kultury. Kontynuacje samokowskie II.Словенски културолошки текстови. Самоковски континуации 2, Zvonko Dimovski, Eli Lučeska и Patryk Borowiak, Наслов на поглавје: „ Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот локалитет „Бедем“ с. Чепигово (Стибера)“,Poznan-Prilep,Издавач: Institut Filologii, Институт за старословенска култура – Прилеп, 2015

 

Трудови во Научни и стручни списанија

Stobis Vetere Urbe, Serilia, 5, 2011 паг. 22-23

Stone-and Rock-Launching Engines in the Miracles of Saint Demetrius of Thessaloniki, Patrimonium, 11, 2013 паг. 73-78

Средновековните каменофрлачки постројки од тврдината Просек во списите на Никита Хонијат, Историја, 2014 паг. 137-146

On the Life and Deeds of Profesor Elica Maneva, Folia Archaeologica Balkanica III, 2015 паг. 19-25

Библиографија на проф. д-р Елица Манева, Folia Archaeologica Balkanica III, 2015 паг. 27-37

Mail from Treskavec: Contribution to the Study of Medieval Mail Armour, Folia Archaeologica Balkanica III, 2015 паг. 569-590

Библиографија на списанието BALCANOSLAVICA том 1-44 (1971-2015) , Balcanoslavica 45, 1-2, 2016 паг. 159-207

Analysis of Medieval Mail Armour – Archaeological Remains from the Prilep Monastery Treskavec, Ruzica Manojlovic ,Jarmila Trpcevska, Ordanche Petrov ,Blagoj Rizov, International Journal of Engineering Research and Development, vol. 3, Iss. 2, 2017 паг. 40-47

Археолошки истражувања на локалитетот Белата Земја – Трнче кај с.Пепелиште, Неготино, Археолошки Информатор год. 1, бр. 1, 2017 паг. 53-60

Претходен извештај од археолошките истражувања на локалитетот Црквиште, с. Корешница, Демир Капија, Археолошки Информатор год. 1,,2017 паг 71-78

Нови наоди од тврдината Просек, Демир Капија : печатот на Георги Инеот, севаст и паракоимомен, 1196 година, Патримониум.МК 15, 2017 паг. 345-350

Newly-discovered Early Christian Barel-vaulted Tomb from Demir Kapija, Folia Archaeologica Balcanica IV, 2018

Претходен извештај од археолошките истражувања на локалитетот Кале Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија, Археолошки Информатор бр. 2, 2018

 

Трудови во Зборници од конференции

Some New Viewpoints on the Early Christian Centre of Emona), Тема: „Cults and Religion in the Light of Archaeological Findings“, Задар 2011, Издаден: 2012,паг. 51-60

Членување во домашни, странски и меѓународни организации

2014, ICOM – The International Councill of Museums – Paris

2014, МАНД – Македонско Археолошко Научно Друштво

2008-2012, Аксиос – Студентско Археолошко Здружение

Учество на конференции, симпозиуми, трибини и предавања

Međunarodnu studentsku konferenciju arheologa : Ratnik za života i u smrti, Hrvatska 2009, Презентација на проектот: „Findings of the s.c Greco-Illyrian type of Hellmets in Republic of Macedonia“,Организатор: Studentski klub arheologa – Zagreb, Zagreb, 26.02-01.03. 2009,Zagreb

Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412 in Ohrid, Презентација на проектот:„ The Archaeological Finds from Medieval Necropolises in Republic of Macedonia as a data for social distinction between the local populations “, Организатор: Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, Germany, 3.10.2013, Охрид, Р.Македонија

XXIII Симпозиум на МАНД, Презентација на проектот„ Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот локалитет Бедем, с.Чепигово (Стибера)“,Организатор: МАНД – Македонско археолошко научно друштво, 5-7.12.2014, Виница, Р.Македонија

Работилница за млади, Презентација на проект: „Технологија на изработка на мозаици“, ЈНУ ИСК – Прилеп , 21-22.05.2015, Прилеп, Р. Македонија

Меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Презентација на проект: „ Ликовни претстави на мрежест оклоп на монументалното зидно сликарство од 13-14 век во Р Македонија“, ЈНУ ИСК – Прилеп, 09.09. – 11.09.2015, Кратово, Р. Македонија

ARCS Spring 2016 Lectures, Презентација на проект: „ Medieval Weapons and Armour on the Territory of the Republic of Macedonia: late 6th to late 14th century“, American Research Center in Sofia, 14.04.2016, Софија Р. Бугарија

Програмски активности на Универзитет Св. Климент Охридски во Битола во чест на одбележувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски, Презентација на проект: „ Едукативна работилница за студенти „Техники на изработка на мозаици“, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Универзитет Св. Климент Охридски во Битола, 09-21.08. 2016, Охрид

23rd International Congress of Byzantine Studies, Association Internationale des Études Byzantines, 22-27 Август,2016

Mnemosyon Firmitatis (Годишњи скуп и прослава 70 година Археолошког института), Презентација на проект: „Античке и средњевековне тврђаве у Демиркапиској клисури“, Археолошки институт Београд – САНУ, Српско археолошко друштво, 5-7 јуни,2017

IVth International Conference of Mediaeval Archaology : Fortifications, defence systems, structures and features in the past, Презентација на проект: „The Role of the Demir Kapija Gorge in the Defensive System of the Lower-Vardar Region during Medieval Times“,Institute of Archaeology, Zagreb, 7-9 јуни, 2017

Денот на археологијата, Презентација на проект: „Развој на населбите и тврдините на влезот во Демиркаписката клисура“, ЗГ Институт за археолошки истражувања – Скопје; НУ Археолошки музеј на Македонија, 28 јули 2017

Процеси на културна интенфереција : Балканот помеѓу Истокот и Западот, Презентација на проект:„Западноевропски влијанија одразени преку гробот бр. 5 од Кале-Стрезов Град, с. Челевец (Просек)“, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Универзитет Адам Мицкијевиќ – Познањ, 10-12 септември 2017

Биогеографска целина Маркови Кули : Природни знаменитоски и културни вредности, Економија на средновековен Прилеп (13-14 век), ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, 19-20 септември 2018

Самуилова држава 1000 години потоа, Развојни фази на рановизантиската и средновековна тврдина на локалитетот Кале – Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија, Македонски Комитет за Византологија, Филозофски Факултет – Скопје, 24-26 октомври 2018

Стручно апликативна дејност

Раководител на проект

Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември 2015

Археолошки истражувања на Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Ноември 2015

Археолошки истражувања на Маркова Кула, с. Корешница, Систематски археолошки истражувања, март-април 2016

Археолошки истражувања на Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Јуни-Јули 2016

Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Систематски археолошки истражувања, Септември-октомври 2016

Археолошки истражувања на Црквиште, с. Корешница, Сондажни археолошки истражувања, Ноември-декември 2016

Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември-октомври 2017

Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември-октомври 2018

Учество во проект

Roman Forum Stobis, Археолошки локалитет Стоби,Раководител: Кустос-советник Мила Шурбаноска, Теренска работа,Јуни 2008

Грамади, с. Корешница, Раководител: проф. д-р Марјан Јованов,Теренска работа, Јули 2008

Источен одбранбен ѕид, Стоби, Раководител: д-р Силвана Блажевска, Теренска работа, Септември 2008

Ограда, с. Бистренци, Раководител: Кустос-советник Лидија Блажевска, Теренска работа, Октомври 2008

Антички театар, Стоби, Раководител: д-р Силвана Блажевска, м-р Гоце Павловски, Теренска и кабинетска работа, Март-јуни 2009

Црвено поле, с. Барбарево, Раководител: Виш кустос Ване Секулов, Теренска работа, Јули 2009

Градиште, Неготино, Раководител: проф. д-р Никола Секунда, м-р Горан Санев,Теренска работа, септември 2009

Градиште – Скопско Кале, Скопје,Раковдител: проф. д-р Драги Митревски,Теренска работа, март-април 2010

Градиште, Неготино, Раководител: м-р Горан Санев, мај 2010

Пренгово, Гдањск, Полска, Раководител: д-р Симон Беднаж, Теренска и кабинетска работа, јули 2010

Источна Некропола, Скупи,Раководител: Кустос советник Ленче Јованова, Теренска работа, септември 2010

Бела Земја, Пепелиште, Раководител: доц. д-р Дафина Герасимовска, Теренска и кабинетска работа, октомври 2013

Водици, с. Беранци, Могила-Битолско, Раководител: д-р Ели Луческа, научен советник, Видео и фото документација, Јануари 2014

Трештена стена, с. Чаниште,, Раководител: Кустос-советник Александар Митковски,Теренска работа, мај-јуни 2014

Тумба с. Могила, Битола, Раководител: проф. д-р Аленка Томаж, д-р Гоце Наумов, Теренска работа, јуни 2014

Висока, с. Крушевица, Раководител: м-р Дејан Кебакоски, Теренска работа, јули-август 2014

Бела Земја, с. Пепелиште, Раководител: доц. д-р Дафина Герасимовска, Теренска и кабинетска работа, ноември 2014

Таламбасица, с. Чаниште, Раководител: Кустос-советник Александар Митковски,Теренска работа, јули-август 2015

Бела Земја, с. Пепелиште, Раководител: доц. д-р Дафина Герасимовска, Теренска и кабинетска работа, Декември 2015

Студиски и истражувачки престои

01.03.2011 – 30.06. Филозофски факултет – Љубљански универзитет

01.10.2015-30.10.2015 – Филозофски факултет – Белградски универзитет