Зборници на трудови

Зборници на трудови

Кралот Марко во историјата и во традицијата

Прилеп 1997

70 години од истражувањето на Јозеф Обрембски во Порече

Прилеп 2002

15 години од смртта на академик Владимир Мошин

Прилеп 2002