Back

С.Зоговиќ, Етничките заедници во Македонија до крајот на раниот среден век, Прилеп 2011

М. Ангеловска - Панова, Богомилството во духовната култура на Македонија, ИСК- Прилеп, АЗ-БУКИ, Скопје-Прилеп 2004

Б. Ристовска-Јосифовска, Кралството на словените од Мавро Орбини како извор за македонската средновековна историја, Прилеп-Скопје 2001

С. Зоговиќ, Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век, Прилеп 2002

mk_MK