ИСТОРИСКИ НАУКИ

НАУЧНА ОБЛАСТ ЗА ИСТОРИСКИ НАУКИ

Научната област за историски науки постои од 1980 година, од кога е основан Институтот за старословенска култура. Основната дејсност на работа на оваа научна област е проучување, обработка и претставување на изворниот материјал за македонската предсловенска и словенска историја, култура и етногенеза во периодот од праисторијата до зрелиот феудализам во рамките на историјата на другите балкански, средоземноморски и европски народи, заради извршување на споредбена анализа на сличните, но и на различните историски појави и пројави на наведениот ареал. 

Ваквиот споредбен начин на истражување овозможува пошироко и подлабоко проникнување, осмислување и разбирање на типовите на историските појави во исто време на Балканот, во Средноземноморскиот басен и просторите на Европа. 

Севкупната научна дејност на оваа научна област е понатаму ќе  биде насочена спрема новите стремежи во истражувањата на историјата, кои преку или со помош на антрополошките видувања на историските појави од внатре, помагаат да се доживеат, осознаат и разберат, како настаните така и луѓето од минатите епохи многу поблиску. 

Во научната област Историски науки е вработено 1 лице, д-р Атанас Атанасоски, научен советник. 

Во рамките на научната област на историските науки беа осмислени и остварени следните проекти:

-1994-1996 Изворите на “Славјаномакедонската општа историја” од Ѓорѓија Пулевски (со посебен осврт врз славјанските извори).

-2000-2002 Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот VI-XI век.

-2003-2005  Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот од XI – XIV век.