д-р Бранислав Ристески

Директор Научен советник

д-р Виолета Крстеска

Научен советник

д-р Марија Чичева-Алексиќ

Научен советник

д-р Владимир Караџоски

Научен советник

д-р Aтанас Атанасоски

Научен советник

д-р Ели Луческа

Научен советник

д-р Иван Заров

Научен советник

д-р Бошко Ангеловски

Научен советник

д-р Бранислав Атанасоски

Научен соработник

д-р Христијан Талевски

Научен советник

д-р Александар Василески

Научен советник

м-р Орданче Петров

Асистент – истражувач

м-р Дејан Кебакоски

Aсистент-истражувач

м-р Ивона Панџак Пинева

Асистент – истражувач

Кире Палески

Информатичар

Симона Џартовска Биљановска

Библиотекар

Светлана Мургоска

Технички секретар – Архивар

Александар Богданоски

Човечки ресурси

Петар Стојаноски

Сметководител

Лидија Андревска

Благајник

Добринка Михајлоска

Хигиеничар

Александар Ацески

Економ возач

mk_MK