д-р Бошко Ангеловски

Научен советник

Образование

1991-1997, Дипломиран историчар на уметност со археологија, Институт за историја на уметност со археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје,Тема: „Хераклеја во доцната антика и раниот среден век“


1999-2007, Магистар по археолошки науки , Институт за историја на уметност со археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје ,Тема: „ Римско оружје од I-VI век и наодите од Р.Македонија “


2007-2010, Доктор по историски науки Институт за национална историја, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје , Тема: „ Оружје во античкото кралство Македонија “

Професионално
вработување

Април 2015 – Виш научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп


2018 – Научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

Поле на научен
интерес

Научно поле: Хуманистички науки
Научно подрачје: Археологија
Област на истражување: Класична археологија

Членување во домашни, странски и меѓународни организации

2008, Член на Македонско археолошко научно друштво МАНД

Научно истражувачка дејност

Публикации – Монографии

Оружје во античкото кралство Македонија, Издавач: ЈНУ ИСК – Прилеп, 2018 година

Трудови во Научни и стручни списанија

„Прилог кон проучување на римските мечеви”, Гласник на ИНИ бр.52, 2008, Скопје
„Прилог кон проучување на македонското копје – сариса“, Македонско Наследство, бр. 34 – 35,2010, Скопје
„Воена тактика на античкото кралство Македонија и проблемот на употреба на сарисата“, Балканославика бр. 37-39,2010, Прилеп
„Развој на опсадната машинерија во античкото кралство Македонија“ Македонско Наследство, бр. 36 – 37,2010, Скопје
„Концептот на вечниот живот во источните пагански култови и рефлексиите врз христијанството“, Македонско Наследство, бр. 38 – 39,2011, Скопје
„Обид за Убикација на Средновековниот град Каваларион“ Македонско Наследство, бр. 38-39, 2011, Скопје
„Прилог кон проучување на оловните проектили и наодите од Цареви – Кули – Струмица“, Folia Arheologica Balcanica, br.II, Филозофски факултет – 2012, Скопје
„EDUCATIONAL AND PRESENTATIONAL ASPECTS AS ECONOMIC POTENTIAL OF ARCHEOLOGICAL HERITAGE“,Arheologija i Prirodne nauke, Vol.8, 2013, Arheoloski institut, Beograd
„Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби“, Folia Arheologica Balcanica, br.III, Филозофски факултет, 2015, Скопје
„Копја за бодење и фрлање и осврт на наодите од Самоиловата тврдина – Охрид и Исар – Марвинци“,Гласник на ИНИ – бр. 59, 2015, Скопје
„Нови аспекти за декоративните ленти на градните оклоп во скулптурата и претставите од I-VI век во Република Македонија“, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“,2015 Познањ
LATE ROMAN LAMELLAR CUIRASS FROM VINICKO KALE, Anticka Duklja, 2015, Podgorica
ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ТИП НА ШЛЕМ ВО МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОКАЗИ УМЕТНИЧКИТЕ ПРЕТСТАВИ И ИКОНОГРАФИЈАТА НА МОНЕТИТЕ ОД IV – II ВЕК П.Н.Е., Балканославика 40-44, 2015, Прилеп
„Археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер“,Археолошки информатор бр.1,2017, Прилеп
LATE ANTIQUE RESIDENTIAL OBJECT FROM THE ARCHAEOLOGICAL SITE KALE-VINICA, Преглед на Институтот за историја и археологија – РИХА, 2018 Штип
АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ДРМА“ – БАДЕР И ПРОБЛЕМОТ НА УБИКАЦИЈА НА БАДЕРИЈАНА,Балканославика 74, 2018, Прилеп
Evolution of the Cutting Swords and Review of Machaira Type of Swords from R. of Macedonia, Folia Arheologica Balcanica, br.IV, Филозофски факултет – Скопје 2018
The Military Grave 2674 from Stobi, Studies in the Antiquites of Stobi, vol. IV, Stobi, 2018

Трудови во Зборници од конференции

„Граден оклоп и претставите на скулптурите од просторот на Р. Македонија од I – VI век.“ Тема: „30 години од основањето на Институтот за старословенска култура и 105 години од раѓењето на Јозеф Обремски,“, Самоков, Р.Македонија,2010

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

Историја на медицина, „Хируршки инструменти во римската епоха “,Организатор: Друштво за историја на медицина, 2003, Охрид, Р.Македонија
Историја на медицина, „Контрацепција и абортус во античкиот период“ Организатор: Друштво за историја на медицина, 2005, Струмица, Р.Македонија
Негување на македонската култура и традиција – зачувување на македонскиот идентитет, „Негување на македонската култура и традиција – зачувување на македонскиот идентитет“,Организатор: Министерство за култура,2010, Скопје, Р.Македонија
30 години од основање на Институтот за старословенска култура – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обремски, „Граден оклоп и претставите на скулптурите од просторот на Р. Македонија од I – VI век“,Организатор: Институт за старословенска култура – Прилеп, 2010, Самоков,Р.Македонија
Археологија, „Прилог кон проучување на оловните проектили и наодите од Цареви – Кули – Струмица“,Организатор: Македонско археолошко научно друштво, 2010, Струмица,Р.Македонија
Византискиот религиски концепт и современието,„Концептот на вечниот живот во источните пагански култови и рефлексиите врз христијанството“,Организатор: Институт Евро Балкан, 2012, Скопје, Р.Македонија
Archaeological Heritage and its Role in Education, Presentation and Popularisation of Science, „EDUCATIONAL AND PRESENTATIONAL ASPECTS AS ECONOMIC POTENTIAL OF ARCHEOLOGICAL HERITAGE“,Организатор: Arheoloski institut, Beograd, 2012, Viminacium, Serbia
Археологија, „Копја за бодење и фрлање и осврт на наодите од Самоиловата тврдина – Охрид и Исар – Марвинци“,Организатор: МАНД, 2012, Дојран, Р.Македонија
Слика – мит – текст,„ Доцноримски ламеларен оклоп од Стоби “,Организатор:ОНГЛ, 2014, Самоков, Р. Бугарија
Археологија, Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец), с. Бадер, МАНД, Виница 2014
Вера и култ, „АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ БАДЕР И ПОРБЛЕМОТ НА БАДЕРИЈАНА И ТАУРЕСИУМ“,Организатор: ОНГЛ, 2015, Самоков, Р. Бугарија
„1100 години од успението на св. Климент Охридски“,Археолошки истражувања на локалитетот Дрма-Бадер, с. Бадер,2016,Организатор: ОНГЛ, 2016, Самоков, Р. Бугарија
Митови Стереотипи Мистификации,„ Археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер, 2017 “Организатор: ОНГЛ, 2017, Самоков, Р. Бугарија
Процеси на Културна Интерференција,„АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ДРМА“ – БАДЕР И ПРОБЛЕМОТ НА УБИКАЦИЈА НА БАДЕРИЈАНА“,Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, 2017, Неготино, Р.Македонија
„Култот за Св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и во поновата епоха – историја, култура и традиција“, АТРИУМИ ВО РАНОХРИСТИЈАНСКИТЕ ЕПИСКОПСКИ ЦЕНТРИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Струмица, Струмица, 03.12.2018

Раководител на научно-истражувачки проекти

06-07, 2016 – Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер
06-07, 2017 – Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер
06, 2018 – Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер
Учество во научно-истражувачки проекти
2014, Археолошки истражувања на локалитетот Дрма (Смрѓец) с. Бадер, Раководител на проект: Доц. д-р Антонио Јакимовски , Стручен консултант
2015, Ископувања на археолошкиот локалитет Конче, Радовиш, Раководител на проект: Проф. д-р Трајче Нацев, Стручен консултант
2015, Ископувања на археолошкиот локалитет Бонче, Прилеп, Раководител на проект: Доц. д-р Антонио Јакимовски, Стручен консултант
2017, Ископувања на археолошкиот локалитет Мустафино – Штип, Раководител на проект: Проф.д-р Трајче Нацев, Стручен консултант
2018, Ископувања на археолошкиот локалитет Мустафино – Штип, Раководител на проект: Проф.д-р Трајче Нацев, Стручен консултант

Наставно научна дејност

Учество во студиски програми

Праисториска археологија, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2013/2014
Археологија на Блиски Исток, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2013/14
Профана и сакрална архитектура во антиката, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2014/15
Профана и сакрална архитектура во средниот век, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија, 2015/16/17
Погребни форми и обичаи од праисторијата во РМ, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија,2015/16/17/18
Погребни форми и обичаи од праисторијата во РМ, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Студиска програма: Археологија,2015/16/17/18
Вооружување и оружје во антиката,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Студиска програма: Археологија, 2014/15/16/17/18

Член на организациски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

2017/18, Член на уредувачки одбор на Археолошки информатор, Издавач: ЈНУ „Институт за старословенска култура“ – Прилеп