д-р Aтанас Атанасоски

Научен советник

Образование

1999 -2001, магистер по ликовни уметности, Факултет за ликовни уметности, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: „Портрети“

2005– 2010, доктор по историски науки, Институт за национална историја, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: „Историско-уметничките аспекти на орнаменталните мотиви во ѕидното сликарство на спомениците во Пелагониската епархија од XII до XVII век“

Професионално
вработување

01.01.1988 – Илустратор-документатор, Институт за старословенска култура – Прилеп

1994 – помлад асистент, Институт за старословенска култура – Прилеп

1994 – 2010- асистент истражувач, Институт за старословенска култура – Прилеп

2010-2013 – научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

2013-2018 – виш научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

2018 – научен советник, Институт за старословенска култура – Прилеп

Поле на научен
интерес

Научно поле: Хуманистички науки

Научно подрачје: Историја на уметност

Област на истражување: Орнаментика  на ѕидното сликарство (средновековен и доцен среден век)

Научно
истражувачка
дејност

Публикации – Монографии

„Орнаментот како пејзажен знак (во фрескоживописот на спомениците во Пелагониската епархија од XII до XVII век)“, Институт за старословенска култура, Прилеп, 2017

 

Секција во монографија

Прилеп, милениумско пулсирање, 1014 – 2014, Наслов на поглавје„Сликарство и архитектура во поствизантискиот период“, 250-258, Уредник: Д-р Владимир Караџоски, Издавач: Друштво за наука и уметност-Прилеп и Локална самоуправа на општина Прилеп

 

Трудови во Научни и стручни списанија

„За потеклото на орнаменталните мотиви од ѕидното сликарство на спомениците во Македонија“. Научно списание, год. II/бр. 2, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 2006, 253-262

„Зачуваните орнаментални мотиви во црквата Св. Атанасиј во Варош кај Прилеп“, Научно списание, год. III/бр. 3, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола 2007, 117-123

„Орнаменталната декорација во црквата Св. Никола на Топличкиот манастир“, Научно списание, год. IV/бр. 4, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 2008, 377-382

„Мермерна имитација во делот на цоклето во спомениците на фреско-живописот во Пелагониската епархија“, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 2009, 137-152

Меандарот во спомениците на фреско-живописот во Македонија“, Balcanoslavica 37-39/2007-2009 Институт за старословенска култура – Прилеп,  2010, 68-73

Орнаменталните мотиви палмети како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија“, Сто и пет години од раѓањето на Јозеф Обремски, Прилеп – Познањ, 2013, 243-254

 „Орнаменти компонирани од гранчиња и од лозинки“, Гласник на ИНИ, год. 57, бр. 1-2,  Скопје, 2013, 55-166

„Геометриските мотиви како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија“, Słowiańskie teksty kultury, Samokowskie kontynuacje II, Poznan-Prilep, 2015, 129-135

„Орнаментика со мотиви од куфско писмо во спомениците на фрескоживописот во Македонија“, Balcanoslavica 40-44,  Институт за старословенска култура – Прилеп, 2015, 45-52

 

Трудови во Зборници од конференции

Oрнаментиката во спомениците во комплексот Маркови Кули, Тема: Биогеографска целина Маркови Кули: природни содржини и културни вредности“, Прилеп 2018, 2019,

 Орнаменталните мотиви палмети како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија, Тема: „Симпозиум по повод 30 години од основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обремски“,Самоков 09. 2010, 15-17

„Геометриските орнаменти како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија”, Тема:„ Втор меѓународен симпозиум на тема „Духовната и материјалната култура во предхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија“, Самоков 09, 2011, 14-16

 

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

Славистички денови на Институт за славистика при Универзитетот „Адам  Мицкиевич“,„Традицијата на изработка на маски како дел од традицијата на македонскиот народ“, Организатор: Институт за славистика при Универзитетот „Адам  Мицкиевич“ во Познањ, Познањ, 17.1. 2013

Учество на конференции, симпозиуми, трибини и предавања

13-14.2.2019 – Појавата и развојот на култот на св. Трифун во Македонија, Тема: “ационален научен собир: Свети Трифун и виното – обичаи, верувања, ритуали“,Организатор: Музеј на град Неготино, Неготино

7-9.12.2018 – Култот кон моштите на св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици, Нaционален научен собир: Култот за св. Петанесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и поновата епоха – историја, култутра и традиција, Организатор: НУ Завод и Музеј Струмица

20-21.9.2018 – Славата „Голем Петок“ во Варош, Прилеп како значајно културно наследство, Институт за старословенска култура-Прилеп и Локална самоуправа – Прилеп

24-25.11.2017 – Христијанските светилишта во с. Туминец, Преспа со посебен осврт на манастирот Св. Марена, XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор: Традиција и современост во фолклорот на балканските народи, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

12.10.2017 – Почетоците и развојот на истражувањата од областа на етнологијата и етногенезата (етнологија на Македонија и фолклористика) во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Национален научен симпозиум: Ретроспективи и перспективи на македонската етнологија и фолклористика, Македонското Етнолошко Друштво и Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

29.9-1.10.2017 – Етнолошки филм „Лазарките од Струшко Поле“, Меѓународен научен симпозиум: Митове – стереотипи – мистификации ,Асоцијација за антропологија, етнологија и фолклоритика „Онгъл“, Самоков, Р Бугарија

10-12.9.2017 – Чудотворноста на манастирот Св. Марена во Л’нга, на планината Мокра, над Поградец, Четврт меѓународен научен собир: Процеси на културна интерференција: Балканот помеѓу Истокот и Западот, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска, Неготино

25.2.2017 – Проштени поклади – Прочка во Прилеп, Меѓународна научна конференција: Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Институт за старословенска култура-Прилеп, Локална самоуправа – Прилеп

28-29.10.2016 – Во потрага по моштите на св. Климент Охридски, Меѓународна научна конференција: Милениумското зрачење на свети Климент Охридски, МАНУ, Скопје

27.9.2016 – Светите бесребеници Кузман и Дамјан – култ и календар, Меѓународен научен собир: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, МАНУ, БАН, Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

9-11.9.2015 – По трагите на преданието „Манастир Свети Андонија во г. Бер (Верга)“ запишано од Марко К. Цепенков, Трет меѓународен научен собир: 35 години Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска, Кратово

12-13.9.2014 – Лазарките од с. Луково, Дримкол, Меѓународен научен собир: Етнотуризмот и етнолошкото културно наследство, Македонско етнолошко друштво

9-10.5.2012 – Култот на светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти, Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Obraz świętości – świętość w obrazie, Un. IM. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

28-30.3.2012 – „Добре ми дојде свети Јоване“ – Водици во с. Битуше, Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Bałkankski folklor jako kod interkulturowy II, Un. IM. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instutyt Folkloru IM. Marko Cepenkova w Skopie

14-16.9.2011 – Св. Спаса Вишнинска, Втор меѓународен научен собир: Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ – Познањ, Р. Полска

29-31.10. 2010 – Прилепската Света Гора, International Conference: University`s Researches and Teaching of Ethnology and Anthropology, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, Sofia, R Bulgaria

13-17.10.2010 – Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија, Четвртти меѓународен конгрес: Исламска цивилизација на Балканот, МАНУ, Скопје

20-21.9.2010 – „Да дочека и за многу дос, дос, Да даува свети Јован, дос!“ – Водичарките од с. Беранци, Битолско, Научен симпозиум со меѓународен карактер: Популаризација на етнолошкото културно наследство, Македонско етнолошко друштво, Штип

15-17.9. 2010 – Стигнала ми се бела Марија“ – помирувањето на христијанството и паганството, Прв меѓународен научен собир: 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ – Познањ, Р. Полска

21-24.5. 2009 – Gender and migration: Macedonia as a case study, 5th InAsea Conference Europe: Migration To, From and In Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Changes and Transnational Ties, InASEA, Ankara, R Turkey

12-13.5. 2009 – Жената – емигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на календарскиот и семејниот циклус, I Interdyscyplinarna Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Bałkankski folklor jako kod interkulturowy, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Samorzad Wojewodztwa Wilekopolskiego, Obrzycko, R Polska

20-22.9.2008 – Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците, Меѓународен научен собир: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, Институт за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет – Скопје, Охрид

21-23.11.2007 – Историско-етнографски белешки за с. Тушин, Егејска Македонија, Меѓународен научен собир: Историја, историографија и настава по историја, Сојуз на историчарите на Република Македонија, Скопје

30-31.10.2006 – Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани, Меѓународен научен собир: Транзициите во историјата и културата, Институт за национална историја – Скопје и Етнографски институт со музеј – Софија

24-27.05.2006 – Macedonian`s carnivals and the local, national and supranational identity, 4th InASEA Conference Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, InASEA, Timisoara, Romania

11-12.12.1997 – Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско, Меѓународен научен собир: Миграции на населението и етничките процеси во Западна Македонија, Македонско етнолошко друштво, Радовиш

3-5.10.2014 – Етнолошки филм Лазарките од Струшко Поле, Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови Кратово, Македонско етнолошко друштво, Кратово

 18.12.2017 – Елаборати за заштита на нематеријалното културно наследство (2011-2017) од ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, Работен семинар: Имплементација на УНЕСКО-вата конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото (Париз 2003) на регионално ниво (Западна Македонија), ИКТМ НК Македонија, Ресен

5.2019 – Предавање: Perły Bałkanów, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

2.6.2014 – Предавање: Пролетните верувања и oбичаи кај Македонците,

Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

2.6.2014 – Предавање: Warsztaty taneczne: kolo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, R Polska

15.5. 2013 – Предавање: Еротските елементи во македонскиот фолклор, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

15.5.2013 – Предавање: Лазарица во Струшко Поле, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

11.5. 2012 – Предавање: Водичарките од с. Беранци,  Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

11.5. 2012 – Предавање: Обредите со маски во Македонија, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

Научно-истражувачки проекти

Раководител на научно-истражувачки проекти

2012 – Раководител на проектот Споменици на ѕидното сликарство од поствизантискиот период и времето на Преродбата во Пелагониската епархија“

2011-2012 – Раководител на проектот „Исламски влијанија врз орнаментиката во спомениците на фрескоживописот од поствизантискиот период во Македонија“

2004-2006 – Писмени споменици за средновековната култура на Македонија

 

Учество во научно-истражувачки проекти

2009-2011, Член, (Научен соработник) во Проект: Споменици на ѕидното сликарство од времето на Преродбата во Пелагониската митрополија”, Раководител на проект: д-р Никола Митревски

2004-2006, Член, (Асистент истражувач) во Проект: „Споменици на ѕидното сликарство од  поствизантискиот период во Пелагониската митрополија”, Раководител на проект: д-р Никола Митревски

2001-2003, Член, (Асистент истражувач – илустратор) во Проект: „Ликовната уметност во Пелагонија од паѓањето под турска власт до балканските војни“, Раководител на проект: д-р Никола Митревски

1988-2000, Член, (Асистент истражувач – илустратор) во Проект: „Сакрални објекти во Македонија“, Раководител на проект: д-р Димитар Ќорнаков

1989 -1991, Член, (Илустратор) во Проект: „Културно-ликовното минато на Мариово“, Раководител на проект: д-р Петар Миљковиќ- Пепек и д-р Бранислав Ристески

1980-1992, Член, (Илустратор) во Проект: „Средновековен Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и развој на градската населба и тврдината Маркови Кули)“, Раководител на проект: д-р Бошко Бабиќ и д-р Тадеуш Полак

 1980 – 1990 – Член, (Илустратор) во Проект: „Карактеристики и специфичности на културата на македонските Словени од доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката документација“, Раководител на проект: д-р Бошко Бабиќ

Стручно апликативни
проекти

 

Раководител на проект

2012 Изложба: „Орнаменти“
2016 Изложба: „Орнаментот како пејсажен знак“

 

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

2010 – 1019 – Член на редакција, Балканославика, Институт за старословенскачлен на редакција култура-Прилеп

Студиски и истражувачки престои

2012 -Теренски истражувања на спомениците на ѕидното сликарство во Република Албанија и Република Грција, Фрескоживописот во спомениците од поствизантискиот период, 2012

2011 – Теренски истражувања на спомениците на ѕидното сликарство во Република Албанија, Фрескоживописот во спомениците од поствизантискиот период

2015- Студиски престој во  Музејот за применета уметност во Белград, Република Србија, Изложба (Освежавање меморије)