д-р Александар Василески

Директор

Виш научен соработник

Образование

2015 – Докторски студии, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Сликарството во сакралните објекти на Културниот комплекс Зрзе

2007-2014 – Магистер по историја на уметноста, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Поствизантиските претстави на Страшниот суд од територијата на Р Македонија

2002-2007 – Дипломиран историчар на уметноста, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Персонификациите на Адот во поствизантиските претстави на Страшниот суд на територијата на Р Македонија

Професионално
вработување

Јули 2013- Помлад асистент – истражувач, ЈНУ Институт за старословенска култура – ПрилепЈули 2015 – Асистент-истражувач, Институт за старословенска култура – Прилеп


Поле на научен
интерес

Шифра: 60103; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски наукиОбласт на истражување: Средновековна историјаШифра: 60104; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски наукиОбласт на истражување: Византологија

Шифра: 60111; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски наукиОбласт на истражување: Национална историја на средниот век

Шифра: 60112: Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски наукиОбласт на истражување: Национална историја

Членување на
домашни,
странски
и меѓународни
организации

2018, Комитет за византологија и медиевистика на Република Македонија

 

 

Научно
истражувачка
дејност

Публикации – Монографии

2017 – Манастирот Трескавец, Министерство за култура на Р Македонија, Скопје

2017 – The Monastery of Treskavec, Министерство за култура на Р Македонија, Скопје

Секција во
монографија

2014 – Прилеп, Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Наслов: „Архитектурата и сликарството на црковните споменици во средновековен Прилеп“, Уредник: Владимир Караџоски Издавач: Локална самоуправа Прилеп; Друштво за наука и уметност, Прилеп

2011- Културно наследство, Наслов: „Пост-византиските споменици во Матка“, Уредник: Кате Антевска, Издавач: Данте, Скопје

Трудови во
Научни и
стручни списанија

2018 – „Сакралните објекти во средновековниот Прилеп низ пишаните и материјалните извори“, Balcanoslavica 48/1, Во печат

2017 – „Обид за реконструкција на дел од сликаната програма во пештерната црква и параклисот од бигорната карпа во Зрзевскиот културен комплекс“, Археолошки Информатор 1, 167-174

2017 – “Analyzis of the fragments from of fresco painting from the cave church in the cultural complex of Zrze and their dating”, Balcanoslavica 46, 39-55

2015 – „Идејната врска помеѓу Страшниот суд и Деисисот со Христос цар, Богородица царица и св. Јован Крстител во црквата Св. Преображение, манастир Зрзе“, Balcanoslavica 40-44, 27-43