Завршни сметки – ИСК

Согласно законските прописи Институтот редовно ги објавува завршните сметки за своето работење.