д-р Бранислав Атанасоски

Научен соработник

Образование

1999 год.-, Магистер по археолошки науки, Филозофски факултет – Катедра Историја на уметност со археологија, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: „Средновековната тврдина Маркови Кули – културна стратиграфија и градежни фази на одбранбените ѕидови“

2016 год. – Доктор по археолошки науки, Филозофски факултет , Катедра за археологија, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, „Доцноантичкиот кастел Градиште кај с. Дебреште“

Професионално
вработување

1985 год.- Документатор во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

1990 – Стручен соработник во Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп

1991 – Помлад асистент – Институт за старословенска култура-Прилеп

2000 – Асистент – Институт за старословенска култура-Прилеп

2016 – Научен соработник – Институт за старословенска култура-Прилеп

Поле на научен
интерес

Шифра: H340, Научно поле: Хуманистички науки, Научно подрачје: Археологија, Област на Истражување: Пручување на движен и недвижен археолошки материјал од различни историски епохи, населби,некрополи, особено од средниот век (анализа, генеза, развој) и т.н.

Научно
истражувачка
дејност

Публикации

Монoграфии

„Локалитетот Градиште кај село Дебреште – од предисторијат до крајот на антиката“, Институт за старословенска култура – Прилеп, 2019, во припрема за печат

 

Секција во монографија

Прилеп, милениумско пулсирање, 1014 – 2014, Материјалната култура од средновековен Прилеп, Уредник: д-р Владимир Караџоски, Друштво за наука и уметност-Прилеп, Прилеп, 2014

 

Трудови во Научни и стручни списанија

Три некрополи од рановизантискиот период, Balcanoslavica бр. 13-15, 1996, стр.71-92

Резултати од заштитните археолошки истражувања на локалитетот Заград – Варош, Прилеп, Balcanoslavica бр. 19-21, 1997, стр.127-134

Средновековната тврдина Маркови Кули – културна стратиграфија и градежни фази на одбранбените ѕидови (магистерски труд, скратена верзија), Balcanoslavica бр.30-31, 2002, стр.227-336

Околу проблемот на датирањето на катедралниот храм во село Крупиште – Штипско, Balcanoslavica бр.37-39, 2010, стр.74-90

Локалитетот Градиште кај с.Дебреште во раната антика, Македонско културно наследство, 2013, стр.123-147

Локалитетот Градиште кај с.Дебреште-извештај од ископувањата во 2011 и 2015 год., Археолошки информатор, 2, 2018

Локалитетот Градиште кај с.Дебреште во римскиот период, Macedoniae Acta Archeologica, 21, 2019, стр.263-284

Уште еднаш за градежните фази на фортификацијата Маркови Кули, Balcanoslavica, во печат, 2019

Учество на конференции, симпозиуми, трибини и предавања

Научен собир – 600 год. од смртта на Кралот Марко, Презентација на проектот: „Тврдината Маркови Кули со посебен осврт на последните културни слоеви“,Организатор: Институт за старословенска култура –Прилеп, 23-25 јуни 1995, Прилеп

XXII симпозиум на МАНД, Презентација на проектот: Локалитетот Градиште кај с.Дебреште во римскиот период, Организатор: Македонско археолошко научно друштво, 17-20 октовмри, 2012, Дојран

Меѓународен научен симпозиум „Духовна и материјална култура во предхристијанскиот и христијанскиот период на територијата од Македонија“, Презентација на проектот: Локалитетот  Градиште кај с.Дебреште во раната антика, Организатор: Институт за словенска филологија при Универзитетот “Адам Мицкјевич”, Познањ, Р Полска и Институт за старословенска култура-Прилеп, 14-16.06.2011, Самоков

Меѓународен научен симпозиум „Културни интерференции меѓу истокот и западот на Балканскиот Полуостров, Презентација на проектот: „Интеракциски процеси на територијата на Р.Македонија во раниот среден век преку истражувањата на локалитетот Градиште кај с.Дебреште“, Организатор: Институт за словенска филологија при Универзитетот “Адам Мицкјевич”, Познањ, Р Полска и Институт за старословенска култура-Прилеп, 10-12.09.2017. Неготино

Научен собир „Биогеографска целина Маркови Кули: природни содржини и културни вредности“, Презентација на проектот: „Уште еднаш за градежните фази на фортификацијата Маркови Кули“, ИСК-Прилеп и локална самоуправа -Прилеп, 21.09.2018, Прилеп

Стручно апликативна дејност

Раководител на проект

Заштитно-истражувачки археолошки истражувања на локалитетот Градиште кај с.Дебреште, 2011

Заштитни-истражувачки археолошки истражувања на локалитетот Градиште кај с.Дебреште, 2015

Писмени споменици за средновековната култура на Македонија, 2004-2006

Учество во проект

Член на истражувачкиот тим, археолог документатор , Проект: „Карактеристики и специфики на материјалмата култура на Македонските Словени од доселувањето до крајот на XIV век,Раководител: д-р Бошко Бабиќ, 1985-1988

Член на истражувачкиот тим, археолог документ.  и стручен соработник Проект: Средновековен Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и развој на градската населба и тврдината Маркови Кули), Раководител: д-р Бошко Бабиќ, 1987-1990

Член на истражувачкиот тим, археолог документатор, Проект: „Првите словенски населби на Балканот во светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште кај с.Дебреште“, Раководител: д-р Бошко Бабиќ, 1985 и 1987

Член на истражувачкиот тим, археолог документатор, Проект: „Етнокултурни паралели со акцент на словенските населби, движните наоди и паганските светилишта во нив во светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште во СР Македонија и Гаик кај с. Раџиково во НР Полска“ (меѓународен проект), Раководител: д-р. Бошко Бабиќ и д-р. Ивона Домбровска, 1987

Член на истражувачкиот тим, асистент и супервизор на археолошки ископувања, Проект: „Првите старохристијански и словенски црковни центри во Македонија“, Раководител: Академик Блага Алексова, 1994-1999

Член на истражувачкиот тим, археолог документатор, Проект: Убикација на средновековна Битола, Раководител: д-р Томе Јанакиевски, 2000