д-р Ели Луческа

Научен советник

Образование

1988-1993 – Дипломиран етнолог, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Природно-математички факултет, Завод за етнологија. Наслов: Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово

1996-2001 – Магистер од областа на етнолошките науки ,Универзитет „Св. Климент Охридски” – Софија, Историски факултет, Катедра по Етнологија. Наслов: Света Богородица во Прилеп и Прилепско: култ и календар

2008 – Доктор по историски науки (Историја на религиите и култовите во Македонија), Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Институт за национална историја. Наслов: Култот на христијанските светци во народната традиција на Македонците.

2001 – Магистер од областа на етнолошките науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Софија, Историски факултет, Катедра по Етнологија. Наслов: Света Богородица во Прилеп и Прилепско: култ и календар. 1993 – Дипломиран етнолог, Универзитет “Свв. Кирил и Методиј” – Скопје, Природно-математички факултет, Завод за етнологија. Наслов: Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово.

Професионално
вработување

2015 – научен советник во Институт за старословенска култура – Прилеп

2013 – до денес Директор на Институт за старословенска култура – Прилеп

2012 – Виш научен соработник во Институт за старословенска култура – Прилеп

2009 – 2013 – Директор на Институт за старословенска култура – Прилеп

2009 – Научен соработник во Институт за старословенска култура – Прилеп

2007 – Асистент – истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп

2002 – Асистент – истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп

1996 – Помлад асистент – истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп

Поле на научен
интерес

Научно поле: Хуманистички науки

Научно подрачје: Етнологија и етногенеза; Историски науки

Област на истражување: Духовна култура, Историја на христијанска религија, Средновековна историја, Нематеријално културно наследство, Култ кон православни христијански светители

Членување во домашни, странски и меѓународни организации

2017 Македонски византолошки конгрес

2006 InASEA (International association of South-Eastern European Anthropology)

2004 Друштво за наука и уметност – Прилеп

1997 Македонско етнолошко друштво

Научно-истражувачка дејност

НАУЧНИ МОНОГРАФИИ

 

2018 Култот кон светите мошти на територијата на Македонија, Прилеп: ИСК – Прилеп.

2010 Култот на христијанските светци во Македонија, Историја и традиција, Прилеп: ИСК – Прилеп.

2009 Дете ѕвездалија. Народни приказни од Македонија, Кривогаштани: НВО Хоризонт-Кривогаштани.

2003 Традиционалната култура во општина Кривогаштани, Кривогаштани: НВО Хоризонт-Кривогаштани.

2002 Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век, Соња Зоговиќ, соработник Ели Милошеска, Прилеп: ИСК – Прилеп.

 

ДЕЛ ОД НАУЧНИ МОНОГРАФИИ

 

2018 Uroczystości ku czci św. Tryfona w Macedonii, Święty Tryfon w kulturze europejskiej, red. Mariola Walczak-Mikołajczakoweja, Aleksandr Wojciech Mikołajczak, Poznań, Pracownia Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 59-86.

2017 Култот на свети Трифун во Македонија, Święty Tryfon w kulturze Słowian, red. Rafał Dymczyk, Poznań, Pracownia Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 71-99.

2015 Света Спасица од с. Вишни, Струшко, Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Ред. З. Димоски, Е. Луческа. Poznań-Прилеп 21-32.

2012 Светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти. Во: Obraz świętości – świętość w obrazie, Red. I. Lis-Wielgosz-W. Jozwiak, P. Dziadul, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска, 255-267.

2012 Околу „Волчјите светци“.Tabu. W oku szeroko otwartym, red. N. Dlugosz, Poznań, УниверзитетАдам Мицкјиевиќ“, 129-137.

2011 Жената-мигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на семејниот и на календарскиот циклус. Balkanski folklor jako kod interkulturowy. I. Red. J. Rekas, Познањ: Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, 281-287. 

2009 Манастирот Трескавец со црквата Успение на света Богородица. Swieta Gora Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, Red. M. Kuczynska, Gniezno: Uniwersytet IM. Adam Mickiewicza, Collegium Europaeum Gnesnense, 264-274.

 

ДЕЛ ОД СТРУЧНИ МОНОГРАФИИ

 

2014 Божја слава во светителите. Прилеп, Милениумско пулсирање 1014-2014, Ур. В. Караџоски, Прилеп 348-353.

2014 Духот на Проштени Поклади. Прилеп, Милениумско пулсирање 1014-2014, Ур. В. Караџоски, Прилеп, 354-359.

 

НАУЧНИ ТРУДОВИ

 

2022 VITA SEXUALIS: Староста во македонската фолклорна еротологија, во:  Bezdroża komunikacji. Kontakt, porazumienie, akseptacja, red. Magdalena Baer, Izabela Lis-Wielgosz, Ewa Shperik, Poznań : Wydawnictwo naukowe, 367-384.

2022 Чудотворната икона – посредник помеѓу божествениот и сетилниот свет. По примерот на иконата Γοργοεπήκοος/Брзопослушничка, во: Od Ucha do ucha, Seria Filologija Słowiańnska Nr. 56, red. Ana Samardžić, Ninoslav Radaković, Poznań : UAM Wydawnictwo naukowe, 319-331.

2022 Свети Илија – господарот на громовите и облаците, во: Зборник од научна конференција „The Slavonic Cloud Atlas“, Познањ, 25-26 ноември 2021 година, Институт за словенска филологија, Универзитет „Адам Мицкјевиќ“ во Познањ, Полска, 275- 286.

2021 Светителот скротител на дивите ѕверови. По примерот на св. вмч. Мина Чудотворец, во: Studia Animalia: obraz zwierząt w języku, literaturze i kulturze, Poznańskie Studia Slawistyczne, 20, Red. temat. Ana Samardžić, Ivana Vidović Bolt, Red. nacz. Krystyna Pieniążek-Marković, 273-298.

2019 Првичната црква Св. Кирил и Методиј (Параклис) во Прилеп, во: BALCANOSLAVICA 48/1-2, 141-146.

2019 Култот кон моштите на св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици, во: Зборник на трудови: „Култот за св. Петнаесет тивериополски свештномаченици во средновековната и во поновата епоха – историја, култура и традиција“ (Материјали од првиот научен собир во чест на св. Петнаесет тивериополски свештномаченици одржан во Струмица од 7 до 9 декември 2018 година во организација на НУ Завод и музеј-Струмица), Струмица, 135-152.

2018 Христијанските светилишта во с. Туминец, Преспа (Р Албанија) со посебен осврт на манастирот Св. Марена, во: Македонски фолклор год. XL бр. 73, 121-128.

2018 Обичаите со маскирање и преправање во Прилеп, традиција и континуитет, во: Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп: ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 73-94.

2018  Славата „Голем петок“ во Варош, Прилеп како значајно културно наследство, во: Balcanoslavica 47/2, 369-376.

2018 Чудотворноста на манастирот „Св. Марена“во непосредна близина на с. Л’нга, на планината Мокра, над Подградец, Р Албанија, во: Balcanoslavica 47/1, 119-127.

2017 Почетоците и развојот на истражувањата од областа на етнологијата и етногенезата (етнологија на Македонија и фолклористика) во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, во: Етнолог 18, 40-46.

2017 Светите бесребреници Кузман и Дамјан во Сандански. Kулт и календар, во: Проекции на културните традиции: България – Македония. София: БАН, „Марин Дринов“, 134-145.

2017 In search for the remains of st. Clement of Ohrid, во: 1100 годишнина од упокојувањето на св. Климент Охридски, Меѓународен научен собир „Милениумското зрачење на св. Климент Охридски“, Скопје, 28-29 октомври 2016, Скопје: МАНУ, 247-256.

2015/16 Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија, во: Историја L-LI бр.1, ДИМ, Скопје, 161-172.

2015 По трагите на преданието „Манастир Свети Андонија во град Бер (Верга)“ запишано од Марко К. Цепенков – фолклорно-хагиолошки паралели, во: Balcanoslavica 40-44. Прилеп, 81-87.

2015 Wodzicka narracja Józefa Obrębskiego I zarys projektu jej współczesnej aktualizacji (Коавтор Ј. Rękas), во: Балканскиот фолклор како интеркултурен код II, уред. В. Петреска, Ј. Ренкас, Скопје-Познањ, 25-41.

2013 „Стигнала ми се бела Марија“ – помирувањето на христијанството и паганството, во: 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Прилеп-Познањ : ИСК-Прилеп, УАМ, 145-154.

2012 „Да дочека и замногу дос, дос, Да дарува свети Јован дос!“ – Водичарките од с. Беранци, во: Етнолог 14. Скопје: Македонско етнолошко друштво, Институт за етнологија и антропологија-ПМФ, Скопје, 144-153.

2010 По трагите на паганските претстави во народниот лик на свети Тодор кај Македонците, во: Хоризонти 6. Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 489-496.

2010 Како се градел култот на свети Ѓорѓи во народната традиција на Македонците, во: Balcanoslavica 37-39. Прилеп, 126-138.

2009 Свети Петар и Павле во народната традиција на Македонците – култ и календар, во: Balcanoslavica 34-36. Прилеп, 7-21.

2009 Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците, во: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, Скопје: Институт за етнологија и антропологија-ПМФ, 303-309.

2009 Култот на свети Димитрија во народната традиција на Македонците, во: Списание на трудови на ДНУ, Том 24/25, Прилеп: Друштво за наука и уметност – Прилеп, 287-294.

2008 Громовникот и неговите камени или божји стрели: громот и молњата. Споредбена анализа кај јужнословенските народи, во: Филолошки студии 6/2008. Скопје-Перм-Љубљана-Загреб: http://philologicalstudies.org

2008 Народниот култ на свети Атанас кај Македонците, во: Хоризонти Година IV, број 4, Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 383-394.

2008 Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани, во: Транзициите во историјата и културата, Скопје : Институт за национална историја – Скопје, Етнографски институт со музеј – Софија, 363-367.

2007 Mask Customs and Identity in the Region of South-Eastern Europe. Macedonia as a case-study, in: Ethnologia Balcanica N.11, Berlin: LIT, 237-256.

2007 Историско-етнографски белешки за с. Тушин, Мегленско, во: Историја, историографија и настава по историја, Скопје: Сојуз на историчарите на Република Македонија, 329-344.

2007 Народните претстави за Свети Никола кај Македонците, во: Научно списание Година III, број 3, Битола : Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 103-115.

2006/2007 Што ни открива народната песна Света Богородица и манастир Трескаец?,  во: Списание на трудови на ДНУ 22/23, Прилеп: Друштво за наука и уметност – Прилеп, 345-362.

2006 Култот на света Петка во народната традиција на Македонците, во: Научно списание Година II, број 2, Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 263-276.

2005 Култот на свети Јован Крстител во Македонија, во: Научно списание година I, број 1, Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 5-13.

2004 Христијанската божја Мајка – водителка низ прилепските цркви и манастири, во: Етнолог 10, Скопје: Македонско етнолошко друштво, 67-91.

2002 Богородичниот празнично-обреден циклус во Македонија, во: BALCANOSLAVICA 30-31, Прилеп : Институт за старословенска култура – Прилеп, 55-71.

2000 Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско, во: Етнолог 9, Скопје: Македонско етнолошко друштво, 276-283.

2000 Јајцето во космогонијата, верувањата, култот и магијата, во: BALCANOSLAVICA 26-27, Прилеп: Институт за старословенска култура – Прилеп, 91-110.

 

ПРИКАЗИ

 

2021 From the Treasuries of the Macedonian Orthodox Church—The Archbishopric of Ohrid: Notes on the Sacral Collection and Art Works. Hiperboreea 1 June 2022; 9 (1): 137–140. https://doi.org/10.5325/hiperboreea.9.1.0137

2018 Монографијата „МАСКАРАДЪТ: НИЕ И ДРУГИТЕ“ од Венета Янкова, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ во Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп: Институт за старословенска култура-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 217-222.

1998 Стоилов Красимир, С колесницта на сълнцето из Родопската Света Гора, во: BALCANOSLAVICA 25, Прилеп: Институт за старословенска култура- Прилеп, 267-270

 

СТАТИИ-ПРИЛОЗИ

 

2017 Трибина Македонците во Албанија – искуства и предизвици“, во: Историја, наука, технологија, медицина, Год. VII, бр. 1, Скопје: Менора, 5-10.

 

СТРУЧНИ ТРУДОВИ

 

2021 Први Март – симболот на пролетта и заедништвото на Балканот, во: BALCANOSLAVICA 50 1/2, 99-112.

Научно-истражувачки проекти

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ

 

2021-2022 Култ и календар на светите рамноапостоли Кирил и Методиј во Полска, финансиран од Национална агенција за меѓународна соработка (NAWA), Полска. Позиција: раководител – главен истражувач

2021 Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече. Позиција: истражувач, финансиран од Министерство за образование и наука на РМ.

2016-2018 Erasmus Mundus project EMINENCE II Erasmus Mundus – Integration of Neighbouring Eastern Regions trough Cooperation in Higher Education Święty Tryfon w kulturze Słowian, Pracownia Humanistycznych Studiow Interdyscyplinarnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, позиција: соработник-истражувач.

2010-2012  Светите мошти на територијата на Македонија – историја и традиција. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за образование и наука на РМ

2010 Моштите на светителите на територијата на Р. Македонија. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2003-2005 Општеството и народната култура на територијата на Македонија од XI до крајот на XIV век. Позиција: соработник – истражувач под раководство на д-р Соња Зоговиќ, финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

2000-2002 Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот од VIXI век, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: соработник – истражувач под раководство на д-р Соња Зоговиќ.  финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

1996-1999 Облековната култура во Македонија од најрани историски периоди до крајот на XIX век. Позиција: соработник – истражувач под раководство на д-р Ѓорѓи Здравев. финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

 

 

2. УЧЕСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ, СОБИРИ, СИМПОЗИУМИ

 

2023 „Народните преданија за сакралните објекти во Варош, Прилеп“, Меѓународна научна конференција: Reflection of the Beliefs: „The Material and Social Manifestation of the Sacred“, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Охрид, Република Македонија, 4-6 октомври 2023.

2023 „Светителските средби со животните – исконско единство со природата“, Меѓународна научна конференција: „Екоантропологија: помеѓу човекот и околината“, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје, Скопје, Република Македонија, 30-ти мај 2023 година.

2021 Меѓународна научна конференција The Slavonic Cloud Atlas, Познањ, 25-26 ноември 2021 година,  Институт за словенска филологија, Катедра за јужнословенски јазици, Универзитет „Адам Мицкјевиќ“ во Познањ, Полска.

2021 International Conference From Ear to Ear, 1-2.6.2021, Institute of Slavonic Philology, Adam Mickiewicz University in Poznań, on-line.

2019 Национален научен собир Свети Трифун и виното – обичаи, верувања, ритуали, Неготино, 13-14.2.2019, Неготино, организиран од Музеј на град Неготино.

2018 Национален научен собир Култот за св. Петанесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и поновата епоха – историја, култутра и традиција, Струмица, 7-9.12.2018, организиран од НУ Завод и Музеј Струмица.

2018 Меѓународен научен собир Биогеографска целина Маркови Кули. Природни содржини и културни вредности, Прилеп, 20-21.9.2018, организиран ЈНУ ИСК-Прилеп и Локална самоуправа Општина Прилеп.

2017 XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор Традиција и современост во фолклорот на балканските народи, Скопје, 24-25.11.2017 г., организиран од ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.

2017 Национален научен собир Ретроспективи и перспективи на македонската етнологија и фолклористика, Скопје, 12.10.2017, организиран од Македонското Етнолошко Друштво и ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.

2017 Научен симпозиум Митове – стереотипи – мистификации, Самоков, Р Бугарија, 29.9-1.10.2017 г., организиран од Асоцијација за антропологија, етнологија и фолклоритика „Онгъл“.

2017 Четврт меѓународен научен собир Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска.

2017 Меѓународен научен собир Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп 25.2.2017, организиран од ИСК-Прилеп, ЛС-Прилеп.

2016 Меѓународна научна конференција Милениумското зрачење на свети Климент Охридски, Скопје 28-29.10.2016, организиран од МАНУ.

2016 Меѓународен научен собир Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, Скопје 27.9.2016, организиран од МАНУ, БАН, ИСК-Прилеп, ИФ.

2015 Трет меѓународен научен собир 35 години Институт за старословенска култура – Прилеп, Кратово, 9-11.09.2015, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2014 Меѓународен научен собир Етнотуризмот и етнолошкото културно наследство, МЕД, Скопје, 12-13.09.2014

2012 Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa Obraz świętości – świętość w obrazie, 9-10 мај, Szamotuły, R Polska, организиран од Un. IM. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach.

2012 Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Bałkankski folklor jako kod interkulturowy II, 28-30 март, Uniwersytet “Adam Mickievic”- Poznań, R Polska, организиран од Un. IM. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instutyt Folkloru IM. Marko Cepenkova w Skopie

2011 Втор меѓународен научен собир Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Самоков, 14-16 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2010 Четвртти меѓународен конгрес Исламската цивилизација на Балканот, Скопје, 13-17 октомври, организиран од МАНУ.

2010 Научен симпозиум со меѓународен карактер Популаризација на етнолошкото културно наследство, 20-21 септември, Штип, организиран од Македонско етнолошко друштво.

2010 Прв меѓународен научен собир 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Самоков, 15-17 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска.

2010 Меѓународна конференција „Универзитетски истражувања и техники по етнологија и антропологија“, Одделение за Етнологија, Историски факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Софија, Р. Бугарија, 29-31 октомври 2010 г., Софија.

2009 5th InAsea Conference Europe: Migration To, From and In Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Changes and Transnational Ties, Hacettepe University Culture and Congress Center, Анкара-Р.Турција, 21-24 мај 2009, организирана од Интернационалната асоцијација на Југо-источната Европска антропологија (InASEA).

2009  I Interdyscyplinarna Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Bałkankski folklor jako kod interkulturowy, 12-13 мај, Obrzycko, R Polska, организиран од Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Samorzad Wojewodztwa Wilekopolskiego.

2008 Меѓународен научен собир Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, Охрид, 20-22 септември, организиран од Институтот за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет – Скопје.

2007 Меѓународен научен собир Историја, историографија и настава по историја, Скопје, 21-23 ноември, организиран од Сојуз на историчарите на Република Македонија.

2006 Меѓународен научен собир Транзициите во историјата и културата, Скопје, 30-31 октомври, организиран од Институт за национална историја – Скопје и Етнографски институт со музеј – Софија.

2006 4th InASEA Conference Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe, одржана во Темишвар, Р. Романија, 24-27 мај, организирана од Интернационалната асоцијација на Југо-источната Европска антропологија (InASEA).

1997 Меѓународен научен собир Миграции на населението и етничките процеси во Западна Македонија, Радовиш, 11-12 декември, организиран од Македонското етнолошко друштво.

 

 

УЧЕСТВО НА ЕТНОФЕСТИВАЛИ

 

2014 Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови Кратово, 03-05.10.2014 со филмот Лазарките од Струшко Поле.

 

 

УЧЕСТВО ВО ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОРИ НА МЕЃУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ СОБИРИ

 

4.1. ПРЕТСЕДАТЕЛ

 

2017 Претседател на Организациониот одбор на Четвртиот меѓународен научен собир Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, Неготино, 10-12.9.2017, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2015 Претседател на Организациониот одбор на Третиот меѓународен научен собир 35 години Институт за старословенска култура – Прилеп, Кратово, 9-11.09.2015, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2011 Претседател на Организациониот одбор на Вториот меѓународен научен собир Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Самоков, 14-16 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

 

 

 

4.2. ЧЛЕН

 

2018 Член на Организациониот одбор на национален научен собир Култот за св. Петанесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и поновата епоха – историја, култутра и традиција, Струмица, 7-9.12.2018, организиран од НУ Завод и Музеј Струмица.

2017 Член на Организациониот одбор национален научен собир Ретроспективи и перспективи на македонската етнологија и фолклористика, Скопје, 12.10.2017, организиран од Македонското Етнолошко Друштво и ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје.

2017 Член на Организациониот одбор на меѓународен научен собир Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп 25.2.2017, организиран од ЈНУ ИСК-Прилеп, ЛС-Прилеп.

2010 Член на Организациониот одбор на Првиот меѓународен научен симпозиум 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Самоков, 15-17 септември, организиран од ИСК- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска.

 

 

УЧЕСТВО ВО РЕДАКЦИСКИ ОДБОРИ

 

5.1 ГЛАВЕН РЕДАКТОР/УРЕДНИК

Balcanoslavica 40-44; 45/1-2, 46/1-2, 47/1.

Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Poznań-Прилеп : ИСК-Прилеп, УАМ-Познањ, 2015.

30 години од основањето на ЈНУ ИСК – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Прилеп-Познањ : ИСК-Прилеп, УАМ 2013.

 

5.2. ЧЛЕН

Balcanoslavica 48/1-2; 49/1-2; 50/1-2.

Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп: ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 2018.

Проекции на културните традиции: България – Македония, София: БАН, „Марин Дринов“, 2017.

Милениумско пулсирање 1014-2014, Прилеп: ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 2014.

 

 

 

МЕНТОР

 

2019 Ментор на Барбара Јариш, докторант на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од 1.7.2019 г. до 30.9.2019 г.

2019 Ментор на Олга Курвик, студент на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од  1.7.2019 г. до 30.9.2019 г.

2019 Ментор на Хана Желениевска, студент на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од  1.7.2019 г. до 30.9.2019 г.

2018 Ментор на Олга Курвик, студент на Ун. „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, Полска, во рамки на програмата на Еразмус+ (Learning Agreement for Traineeships), во периодот од  1.7.2018 г. до 30.9.2018 г.

2011 Ментор на одбранета магистерска работа со наслов: Црквите, манастирте и светите места во Долни Дримкол, на ЈНУ Институт за национална историја, Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, кандидат Ристе Наумоски

2011 Член на комисија за одбрана на магистратура со наслов: Црквите, манастирте и светите места во Долни Дримкол, на ЈНУ Институт за национална историја, Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, кандидат Ристе Наумоски

 

 

 

 

ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ ВО ПРАКТИЧНА НАУЧНА РАБОТА

 

2011-2015 Горан Василески, студент на Етнокореологија при Ун. „Гоце Делчев“ – Штип, транскибција и мелографирање на теренски материјали од проектот: Светите мошти на територијата на Македонија и Елаборатите за заштита на духовното културно наследство

2013-2015 Анита Ѓоргоска, дипломиран етнолог, Елаборатите за заштита на духовното културно наследство

 

 

ПРЕДАВАЊА

 

2023 Визитинг професор на Ун. Адам Мицкјевиќ-Познањ, Полска, одржани шеесет (60) предавања од 15 октомври до 30 ноември, на Факултетот за полска и словенска книжевност, програма Uniwersytet jutra

2021/2022 Визитинг професор на Ун. Адам Мицкјевиќ-Познањ, Полска, академска година 2021/22, 90 предавања на англиски јазик (по 45 предавања за семестар), по предметот: Cultural and literally traditions on Balkans, на Central-European and Balkans Studies. 

2020 Нематеријалното културно наследство во Република Македонија, одржани циклус на дванаесет (12) предавања на 8-9 март на Факултетот за полска и словенска книжевност при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска, програма Uniwersytet jutra

2019 Убавините на Балканот – природно и културно наследство, социо-културно антрополошки контекст, одржано предавање на 15 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2017 Елаборати за заштита на нематеријалното културно наследство (2011-2017) од ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, работен семинар: Имплементација на УНЕСКО-вата конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото (Париз 2003) на регионално ниво (западна Македонија), одржано н 18.12.2017 г. во Ресен, организирано од ИКТМ НК Македонија

2014 Пролетните верувања и обичаи кај Македонците, одржано предавање на 2 јуни на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2013 Еротските елементи во македонскиот фолклор, одржано предавање на 15 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2013 Лазарица во Струшко Поле, одржано предавање на 15 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2012 Водици во с. Битуше, одржано предавање на 11 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2012 Водичарките од с. Беранци, одржано предавање на 11 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

2012 Обредите со маски во Македонија, одржано предавање на 11 мај на Институтот за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

 

РЕЦЕНЗЕНТ

 

2 научни трудови во Balcanoslavica 51, ИСК-Прилеп, 2023

2 научни трудови во “Poznańskie Studia Slawistyczne” Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2021.

2 научни трудови во “Poznańskie Studia Slawistyczne” Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2019.

1 каталог Лазарки, традиционални женски обреди од Струшко Поле и Дримкол, автори Анита Ѓоргоска Талевска, м-р Горан Василески, 2019.

1 монографија Wjedności z Bogiem i Naturą од Мариола Валчак Миколајчакова, Познањ : Ун. Адам Мицкјевиќ, 2018.

1 монографија Фразеологија на македонскиот говор во Дебар и Дебарско од Филип Василевски II дел, Струга : Ирис, 2018.

2 научни трудови во Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп : ИСК-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп, 2018.

4 научни трудови во Balcanoslavica 47/1, ИСК-Прилеп, 2018.

1 научен труд во списанието Хоризонти 12, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2016.

2 научни трудови во списанието Познањски студии 9, Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2014.

1 научен труд во списанието Хоризонти 10, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2014.

2 научни трудови во 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Прилеп-Познањ ч ИСК-Прилеп, УАМ-Познањ, 2013.

2 научни трудови во списанието Познањски студии 3, Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2012.

4 научни трудови во списанието Познањски студии 2, Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2012.

7 научни трудови во списанието Tabu. W oku szeroko otwartym, Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“, Познањ, 2012.

1 научен труд во списанието Хоризонти 8, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2012.

1 научен труд во списанието Хоризонти 6, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Битола, 2010.

3 научни трудови во Зборник на трудови, НУ Завод и Музеј – Битола.

Студиски престои

2019 20 ноември – 20 декември 2019 г., Ун. Адам Мицкјевиќ – Познањ, Р Полска

2021-2022 во периодот од 1 октомври до 31 јули на Ун. Адам Мицкјевиќ – Познањ, Р Полска, финансиран од Национална агенција за меѓународна соработка (NAWA), Полска.

Стручно апликативна дејност

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ

 

2018 Св. Никола Летен/св. Талалеј во с. Крстец, Прилепско: иработка и поставување информативна табла за значајно културно наследство, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2016 Иванка-Иванденски празнувања во Ресен. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2015 Етнолошка поставка во општина Кривогаштани „Спомени за навек“. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

2014 Водичарките од с. Беранци. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2012-2013 Women in network for innovation and entrepreneurship (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“) – стручен соработник под раководство на Мери Стојанова, финансиран од ИПА 2007-2013, Партнери од Р Македонија: Општина Ресен, ЗУР „Македонски ракотворби“ – Битола и ЗАТ „Љубојно“ – с. Љубојно; Партнери од Р Грција: Ергани Центар – Солун и Регион на Западна Македонија – Кожани.

2008 Под иста черга, организиран од НВО Хоризонт Кривогаштани, подржан од Швајцарската фондација. Позиција: проект-менаџер, главен истражувач, едукатор.

2007 Варош – културна гордост, традиција. Ревитализација на комплекс Маркови Кули, организиран од НВО Форум за авангардна креативност, поддржан од Швајцарска Агенција за развој и соработка и Локална самоуправа – Прилеп. Позиција: главен истражувач.

2006-2007 Прилепскиот карневал и младата популација, организиран и поддржан од Локална самоуправа – Прилеп и ЗГ Прилепски мечкари. Позиција: проект-менаџер, едукатор.

2004 Културното наследство – заедничко дело на човекот и природата, организиран самостојно, поддржан од основните училишта во Прилеп и Кривогаштани. Позиција: проект – менаџер, едукатор.

2002-2003 Културното наследство-прилог за иднината, организиран од НВО Хоризонт-Кривогаштани, поддржан од Институтот отворено општество- Македонија и Фондацијата Крал Бодуен-Белгија. Позиција: главен истражувач.

 

 

 

 

 

2.2.  ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

2015 Народните везови од општина Кривогаштани, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2014 Лазарките од Дримкол, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2013 Лазарките од Струшко Поле, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2012 Водици во с. Битуше, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2012 Ѕвончарскиот занает во Битола, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2011 Слава Голем Петок – Варош, Прилеп, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2011 Василица, Џаламари – Бегниште, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2011 Слава Св. Никола Летен/Талалеја – с. Крстец, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2011 Водичарките од с. Беранци, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

2011 Тодорица – с. Виничани, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ.

 

 

2.3. ЕТНОДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ  И ПЕСНИ

 

2014 Аудио ЦД Водичарски песни од с. Беранци.

2014 Етнодокументарен филм Добре ми дојде свети Јоване. Водичарките од с. Беранци.

2013 Етнодокументарен филм Лазарките од Струшко Поле.

2013 Етнодокументарен филм Лазарките од Ложани.

 

2.4. ИЗЛОЖБИ

 

2016 Етнолошка изложба Иванки, Ресен, 14 ноември 2016 г., Галерија на спомен-куќата Татарчеви во Ресен, коавторство со д-р Мери Стојанова.

2015 Етнолошка изложба Спомени за навек во Кривогштани, 4 декември 2015, Општина Кривогаштани,  коавторство со д-р Мери Стојанова.

2014 Фото-етно изложба Wozdice I Lazarki. Fotodokumentacja z badan terenowych 2012-2014, Ун. „Адам Мицкјевиќ – Познањ, Р Полска, во коавторство со доц. д-р Јоанна Ренкас.

2012 Śweto Pročki w Prilepie – maski obrzędowe”, 27 март, Poznań, R Polska.

2012 Śweto Pročki w Prilepie – maski obrzędowe”, 1 мај, Katovice, R Polska.

 

 

2.5. КАТАЛОЗИ

 

2016 Прочка. Духот на проштени поклади, координатор С. Ристеска, Општина Прилеп.

2016 Иванки, коавторство со д-р Мери Стојанова.

2015 Спомени за навек, коавторство со д-р Мери Стојанова.

2013 Од традиција до современа апликација, IPA CrossBorder ProgrammeGreeceMacedonia 2007-2013” (Партнери од Р Македонија: Општина Ресен, ЗУР „Македонски ракотворби“ – Битола и ЗАТ „Љубојно“ – с. Љубојно; Партнери од Р Грција: Ергани Центар – Солун и Регион на Западна Македонија – Кожани).

 

 

2.6. ПРОМОТОР НА ИЗЛОЖБИ

 

2019 Изложба на фотографии Лазарки, традиционални женски обреди од Струшко Поле и Дримкол, автори Анита Ѓоргоска Талевска, м-р Горан Василески, организација ЗГ Менелај, место Центар за современа ликовна уметност – Прилеп.

2014 Етнолошка изложба Ѕвончари, автор м-р Мери Стојанова, Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола.

2013 Етнолошка изложба Иванденски празнувања во Ресен, автор м-р Мери Стојанова, Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола.

2008 Изложба на копаничарски дела од Здужение на копаничари на Р Македонија, Галерија при Домот на културата Марко Цепенков – Прилеп.

2008 Изложба на уметнички слики,  автор Тања Таневска, Галерија при Домот на културата Марко Цепенков – Прилеп.

2007 Изложба на скулптури, автор Марија Стојаноска, Галерија при Домот на културата Марко Цепенков – Прилеп.

 

 

2.7. УЧЕСТВО ВО СТРУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

2005-2017 претседател на жири комисија во меѓународниот карневал „Прочка“ – Прилеп.

2014 – 2016 член на рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата од 20.03.2014 до 20.03.2015 г. и од 20.03.2015 до 20.03.2016 при Министерство за култура на РМ.

2011 член на Советот за заштита на нематеријалното културно наследство при Министерството за култура на РМ.

 

 

  1. ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ И СПОСОБНОСТИ

 

2016 11-15 мај, Capacity-building workshop entitled: “Implementing the Convention for the Safeguarding of the Intangible Culture Heritage at the national level”, Skopje, организирано од Министерство за култура на РМ, ИКТМ Македонија и Regional Centre for the Safeguarding of ICH in S-E Europe under the AUSPICES of UNESKO.

2009 17-18 септември, Обука за подготовка на проекти за прекугранична соработка, организирана од Cross Border Institution Building, во рамките на Програмата „The European Union`s CARDS Regional Programme“, компонента II, ИПА.

2004 17-19 декември, Обука за прибирање на финансиски средства, одржана во Крушево, организирана од Фондација Отворено општество – Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ – Македонија.

2004 14-15 февруари, Работилница за Основните концепти на родовата рамноправност, Женските права како дел од општите човекови права, Вклучување на жените во политичкиот и јавниот живот, одржана во Прилеп, организирана од Norwegian People`s Aid, ЕСЕ, СОЖМ, Антико, Македонско женско лоби.

2003 30-31 мај, 1 јуни, Обука за управување со проект и за односи со јавноста, одржана во Струга, организирана од Фондација Отворено општество – Македонија во рамките на Програмата „Живо наследство“ – Македонија.