д-р Христијан Талевски

Научен соработник

Образование

2000-2004, природно-математичка насока, ДСУ Гимназија „Мирче Ацев“, Прилеп, Р. Македонија, Тема: „Детерминистички хаос во конзервативни системи (физика)“

2004-2008, дипломиран археолог, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија, Институт за Историја на уметноста и Археологија,Тема:„ Погребувањето во VI и V век пр.н.е. по течението на реката Вардар“

2010-2014, магистер по археологија – насока среден век, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија, Институт за Историја на уметноста и Археологија, Тема: Рановизантиска профана архитектура од Република Македонија

2015-2021 , Доктор од подрачјето на хуманистичките науки од полето на историја на уметност и археологија (АРХЕОЛОГИЈА), Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, РС Македонија, Институт за Историја на уметноста и Археологија, Тема на докторска дисертација: „Промените во архитектонското и инфраструктурното уредување во урбаните центри на територијата на Р. Македонија во периодот од Диоклецијан до Ираклиј“

Професионално
вработување

Октомври 2010 – Јули 2013, Археолог документатор во Национална установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби, бб. 1420 Градско Р. Македонија,

Јули 2013 – Ноември 2014, Помлад асистент истражувач,во Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Кичевско Џаде бб., 7500 Прилеп Р. Македонија

Ноември 2014- (реизбран во февруари 2018) Асистент – истражувач во Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Кичевско Џаде бб., 1000 Прилеп Р. Македонија

Поле на научен
интерес

H340, Хуманистички науки, Научно подрачје: Археологија, Област на истражување: Класична археологија: Римска, доцноримска и раноцизантиска архитектура, инфраструктура и урбанизам; развој на римски и доцноантички населби;Римски вили;градежни материјали и техники: Архитектоска декорација.СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЈА: Преселба на народите.

Научно
истражувачка
дејност

Монографии

 

ПРИЛЕП, Милениумско пулсирање, Рим во Северна Пелагонија,Прилеп,Локална самоуправа Прилеп; Друштво за наука и уметност,2014

Трудови во Научни и стручни списанија

 

Дефанзивната воена политика на Јустинијан I на Балканот, во контекст на трансформацијата на доцноримските и рановизантиските населби, FOLIA ARCHAEOLOGICA BALKANICA III,2015 паг. 393-424

Проучувањето на населбите и третманот на археолошкото културнонаселдство во Република Македонија – приод. истражување, заштита и публикување,Balcanoslavica 40-44,2015, паг. 185-195

Ангажираната археологија како псевдоархеологија, Balcanoslavica 45,2016 паг. 135-146

The persistence of the limes and the condition of the defensive system as reflections of the general failure of the state system in the early Byzantine Balkans, Bulgarian e journal of Archaeology, 2017, In print

Report on the GIS Pilot-Project on the Archaeological Site Stobi (2008)(во коавторство – прв автор), rheološki Informator 1,2017,паг.175-187

Раноримското наследство и потенцијалните влијанија врз станбената и сакралната архитектура во доцноримските урбани средини на територијата на Република Македонија, Balcanoslavica 47,2018

Проблемот на рановизантиската населба и прашањата за средниот век во Стоби – крај или само културен пад и континуитет, FOLIAARCHAEOLOGICA BALKANICA IV,2018

Извештај за извршените археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули – Водно, Скопје, јули-септември 2014 година,Arheološki Informator 2,2018, стр. 123-124

Истражување на локалитетот Врбјанска Чука во 2017 година (во коавторство)Balcanoslavica 47,2018

The persistence of the limes and the condition of the defensive system as reflections of the general failure of the state system in the early Byzantine Balkans,Bulgarian e-Journal of Archaeology Supplements vol. 7,2019,285-301

Примена на ГИС технологија во документирањето и проучувањето на недвижното археолошко наследство – пилот проект „Дигитални средини за дигитални културни вредности –  DIENDICURE“, Macedoniae Аcta Аrchaeologica 23, 2020/2021, во печат

Истражување на локалитетот Врбјанска Чука кај Славеј во 2019 година (во коавторство со 6 други автори), Macedoniae Аcta Аrchaeologica 23,2020/2021, во печат

Early Neolithic tell of Vrbjanska Čuka in Pelagonia (во коавторство со 16 други автори), Praehistorische Zeitschrift 96-1 (пет годишен импакт фактор 0.639 ), 2021, во печат

Трудови во зборници од конференции

Прилог кон хронологијата и развојот на фортификацијата на локалитет Маркови Кули – Водно, Скопје (истражување на триагоналната кула и полигоналниот бастион), Тема: „Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период во Македонија“,Самоков, Р Македонија, 14-16.09.2012, издадена 2015, , паг. 151-172

Early Byzantine domestic architecture and infrastructure from Stobi, Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies: Thematic Sessions of Free Communications: Belgrade, 22-27 August,2016,829

Excavation Season in 2018 at Vrbjanska Čuka Tell in Pelagonia  (во коавторство со 2 други автори),Neolithic in Macedonia: challenges for new discoveries,Neolithic in Macedonia III, archaeological conference – 2018, 35-35

Ангажираната археологија како псевдоархеологија,Советување по повод 18 Мај – Меѓународен ден на музеите,Скопје, Р Македонија, 18.05.2017, 144-158

Членување во домашни, странски и меѓународни организации

2005-2008, Aктивенчлен наСтудентско археолошко друштво „АКСИОС“.

2006-2007, Член на ICOMOS.

06.12.2018, Член на Македонско археолошко научно друштво – МАНД.

01.01.2018 – активен, Член на  Комитетот за византологија и медиевистика на Република Македонија-Скопје (КВМРМ-Скопје)

Организационо-развојна дејност

Јавна расправа по Нацрт-стратегијата за култура 2018-2022. Испратен текст документ на 12 страни со предлози за измени во делот на третманот на археолошкото културно наследство, Организатор: Министерство за култура на РМ, USAID, Фондацијата Отворено општество Македонија,21.11.2017, Прилеп, Р. Македонија

Награди и признанија

2009, Награда златник “50 Години од основањето на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 1949-1999 и 1115 години од основањето на Светиклиментовата книжевна школа во Охрид, 884-1999“ со пофалница за „Студент на генерација на Филозофски Факултет за 2008 година“, Доделувач на награда: Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

19.09. 2014, Диплома за освоено III место на конкурсот за избор на најдобра работна археолошка фотографија „Archaeology in progress“ vol. 2, Доделувач на награда: Здружение Археологика

Студиски и истражувачки престои

20.08.2016 – 19.09.2016, Одделение за Археологија, Филозофски факултет, Универзитет во Белград, Р. Србија (CEEPUS програма), Тема на истражување: „Библиографско истражување“

26.09.2016 – 31.11.2016, American Research Center in Sofia, R. Bulgaria (Residential fellowship program for Southeast European scholars), Тема на истражување: „Thе impact of the defensive system development on the Balkans (II- VII cent. AD) on the early Byzantine settlement distribution and their internal architectural and infrastructural organization“

20.08.- 19.09.2017, American School of Classical Studies at Athens, British School at Athens(visitor), Тема на истражување: „Тhe urban development in the eastern Mediterranean region during Late Antiquity“