д-р Иван Заров

Научен советник

Образование

2009 март одбранета докторската дисертација: Манастирската црква Св. Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид-историја, архитектура и иконографија во наосот од XIII век, пред 18-члениот Специјализиран научен совет по стара и средновековна историја, археологија и етнографија на Високата атестациона комисија во Софија, Бугарија. Доктор по историски науки (специјалност средновековна и византиска историја).

2007-2008 јуни докторски студии на Катедрата по историја на Византија и балканските народи на Историскиот факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Софија, Бугарија. Научни рецензенти на докторската дисертација: проф. д-р Елка Бакалова, дописен член на Бугарската академија на науките и проф. д-р Христо Матанов. Научен консултант: проф. д-р Георги Бакалов.

2002 јануари одбранет магистерскиот труд на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје пред комисија во состав: акад. проф. д-р Георги Старделов (ментор), акад. проф. д-р Цветан Грозданов и проф. д-р Елизабета Димитрова (членови на комисијата). Магистер по историја на уметноста со средна оценка 9,80.

1998-2000 стипендист на Ostkirchliches Institut-от во Регенсбург, Германија, специјализација на Универзитетот во Регенсбург од областа на католичката теологија. 

1996-1998 магистерски студии на Институтот за историја на уметност и археологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, специјалност византиска уметност: Тема на магистерскиот труд: Византиската естетика и македонското средновековно сликарство од XI и XII век.

1991-1996 студии на Институтот за историја на уметност и археологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.Дипломиран историчар на уметност и археолог, со средна оценка 9,65. Тема на дипломската работа: Св. Софија-катедрален храм на охридската архиепископија. Ментор: акад. проф. д-р Цветан Грозданов.

1990 средно образование дооформено во Соединетите Американски Држави во Лејк Артур, Њу Мексико (Lake Arthur, New Mexico) (матура Мај 1991). Првенец на генерација и член на American National Honor Society (Асоцијација на најдобрите ученици на САД).

1987-1990 Гимназија „Св. Климент Охридски“ во Охрид.

Професионално
вработување

2015 јуни научен советник во ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп

2012 јуни, виш научен соработник во ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп.

2009 септември, научен соработник во ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп.

2002 јули, вработен на местото асистент истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп.

Поле на научен
интерес

60602 Средновековна византиска уметност

60603 Средновековна национална уметност

60604 Национална уметност од турскиот период

60103 Средновековна историја

60104 Византологија

Научно
истражувачка
дејност

Византиската естетика и средновековниот живопис во Македонија од XI и XII век (Табернакул, Скопје, 2003)., 1-188.

 

 „Естетиката на Псевдо-Дионисиј Ареопагит и неговото влијание врз живописот и архитектурата“ Balcanoslavica 32-33 (Прилеп, 2003), 157-167.

„Към иконографията на стенната живопис в купола на църквата Св. Богородица Перивлепта в Охрид“, Проблеми на изкуството 1 (София, 2007), 16-25.

„Ктиторството на великиот хетеријарх Прогон Згур на Св. Богородица Перивлепта во Охрид“ in: Зборник за средновековна уметност на музеј на Македонија 6 (Скопје, 2007), 49-61.

„Портрети и натписи во олтарскиот простор и наосот на Св. Богородица Перивлепта во Охрид“, Патримониум. МК, 3-4, 5-6 (Скопје, 2008-2009), 55-82.

„Книжевниот жанр EKFRASIS и неговото влијание врз развојот на византиската естетика и ликовните уметности“ in: Антиката и европската наука и култура. Прилози од научниот собир одржан по повод 60 години институт за класични студии (Скопје, 2009), 217–226.

„Иконографија на евангелистите во пандантифите на Св. Богородица Перивлепта во Охрид“ Balcanoslavica 34-36 (Прилеп, 2009), 123–132.

„Архитектурата на манастирската црква Св. Богородица Перивлепта во контекст на тенденциите на византиската архитектура од XIII- XIV век. “  Патримониум. МК, 7-8 (Скопје, 2010), 161–169.

 „Портретите во медалјони на старозаветните првосвештеници во Св. Богородица во Охрид“, Balcanoslavica 37-39 (Прилеп, 2010), 36–45.

Ivan K. Zarov, “The Messages of Salvation: The Iconography of the Dome of the Virgin Peribleptos Church in Ohrid”, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 2011), 557-573.

„Циклусот на големи празници во манастирската црква Св. Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид“, Петта научна средба Иконоликот на св Климент, Национална и универзитетска библиотека „ Св. Климент Охридски“-Скопје (2011), 75-100.

„Иконографија на куполата на манастирската црква Св. Богородица Перивлепта во Охрид“, Македонска академија на науките и уметностите, Лексикографски центар Макропроект Историја на културата на Македонија, Ликовната уметност на почвата на Македонија од IX до крајот на XIX век, Кн. 20 (Скопје, 2010), 511-526.

Ivan K. Zarov, “ Revealing the Divine: the Composition of Moses and the Burning Bush in the Narthex of the Virgin Peribleptos Church in Ohrid” in: “Light and Fire in the Sacred Space”: Abstract from the International Symposium ed. Alexei Lidov, Moscow State University Lomonosov and Institute for World Culture (Moscow, 2011), 123-124.

„Циклусот на Христовите чуда и поуки во Св. Богородица Перивлепта во Охрид“, Патримониум. МК, 11 (Скопје, 2013), 111-127.

Книжевниот жанр EKFRASIS и неговото влијание врз развојот на византиската естетика и ликовните уметности“ in: Антиката и европската наука и култура. Прилози од научниот собир одржан по повод 60 години институт за класични студии (Скопје, 2009)

 

„Циклусот на големи празници во манастирската црква Св. Богородица Перивлепта (Св. Климент) во Охрид“, Петта научна средба Иконоликот на св Климент, Национална и универзитетска библиотека „ Св. Климент Охридски“-Скопје (2011).

„Иконографија на куполата на манастирската црква Св. Богородица Перивлепта во Охрид“, Македонска академија на науките и уметностите, Лексикографски центар „Макропроект Историја на културата на Македонија“, Ликовната уметност на почвата на Македонија од IX до крајот на XIX век, Кн. 20 (Скопје, 2010).

„Преписот на кодексот на охридските архиепископи (Кондиката на св. климент) од Георги Бодлев како извор за проучување на ктиторскиот натпис во св. Богородица Перивлепта во Охрид“, Десетта научна средба Св. Климент Охридски , како духовен и историски палимпсест Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје (2020).

“The Virgin Peribleptos Church in Ohrid”An Epitome of the Palaiologan Imperial Ideology in the Late 13th Century, Abstracts of the Free Communications, Thematic Sessions, Round Tables and Posters, The 24th International Congress of Byzantine Studies Venice and Padua, 22-27 August 2022, Proceedings (Edizioni Ca’Foscari), 328.

Учество на конференции, конгреси, симпозиуми

2002 учество на меѓународната летна школа: United People divided nations. Journey through History of Art за византиска уметност организирана од Институтот Отворено Општество под раководство на проф. д-р Елизабета Димитрова во Охрид, 1-30 јуни со реферат под наслов: Современата византологија и проучувањето на естетиката.

 

2003 учество на меѓународната летна школа за византиска уметност организирана од Институтот Отворено Општество и Евро Балкан под раководство на проф. д-р Елизабета Димитрова во Охрид со наслов Балкански културни идентитети (Balcan Cultural Identities. From Multiple Antiquities to Multiplex Modernity)

2006 симпозиум во Регенсбург во организација на Ostkirchliches Institut-от посветен на 40-годишнината од контактите помеѓу Католичката црква и помесните православни цркви Der Primat der Liebe со специјално обраќање на Неговата Светост папата Бенедикт XVI.

 

2006 Учество на научен симпозиум Антиката и европската наука и култура во организација на Институтот за класични студии на Филозофскиот факултет во Скопје.

 

2011 22-28 август, учесник на шестото пленарно заседание на 22-риот Меѓународен Византолошки конгрес во Софија, Бугарија,

 

2011, 27-29 септември, Меѓународен симпозиум „Светлината и Огнот во Светиот простор“ во организација на Московскиот државен универзитет Ломоносов и Институтот за Светска култура под раководство на проф.

             д-р Алексеј Лидов за Светска култура.

 

2011 декември Петта научна средба Иконоликот на св Климент, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје (2011).

2020 декември Десетта научна средба Делото на св. Климент Охридски како духовен и историски палимпсест, Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“-Скопје (2020).

 

2022, 22-27 август, учесник  на 24-от Византолошки Конгрес во Венеција и Падова, Италија

 

2023, 04-06 октомври, Меѓународната научна конференција: Одрази на верувањата: Материјалните и општествените манифестации на сакралноста, Охрид

Учество во научно-истражувачки проекти

 

2021-2023 соработник-истражувач во проектот „Средновековни населби во Прилеп, Мариово и Порече“ под раководство на д-р Бранислав Ристески

2012-2013 раководител на проектот: Варварските наезди на римско-ромејските балкански предели во периодот меѓу III и VII век и римско-ромејските сфаќања, погледи и мислења на варварскиот свет.

2011 Кораководител заедно со проф. д-р Христо Матанов од Софискиот Универзитет „Св. Климент Охридски„ на меѓународен проект: Југоисточна Европа обединета за развивање на културни рути и стопанска соработка.

 

2010 Научен соработник во проектот Ареопагитиките на Псевдо-Дионисиј Ареопагит во византиската и словенската книжевна традиција под раководство на д-р Марија Чичева-Алексиќ, во кој се занимавам со уметнишките и филозофските аспекти на неговото творештво и влијание врз византиската иконографија.

 

2004-2005 асистент во проектот под раководство на д-р Соња Зоговиќ Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот од XI до XIV век.

 

2002-2003 асистент истражувач на проектот  Македонското културно, книжевно и историско наследство под раководство на д-р Михајло Георгиевски.

Наставно-научна дејност

Визитинг професор на Европскиот Универзитет – Fакултет за арт и дизајн, по предметите Историја на уметност, Историја на дизајн и Hералдика и инсигнии во академските 2011, 2012 и 2013 година.

Визитинг професор на Американскиот Универзитет на Европа ФОН – Факултет за Мултимедија и дизајн, и Факултет за архитектура по предметите Историја на уметност, Современа уметност и историја на архитектура и уметност во академската 2022-2023 година.

Стручно-применувачка дејност

2016 Стручен редактор во проектот Превод на дела со историска содржина Pro Macedonia, Министерство на култура на Р.С. Македонија

 

Георги Трајчев, Град Прилеп, Софија 1925. Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Иван Снегаров Историја на охридската архиепископија, том 1, Софија, 1928. Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Иван Снегаров Историја на охридската архиепископија, том 2, Софија, 1932. Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Христо Силјанов, Писма и исповеди на еден четник,Софија 1927. Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Симеон Радев, Она што го видов од балканската војна. Конференцијата во Букурешт и букурешткиот мир од 1913 година Софија,2012. Редакција на преводот од бугарски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Атанасије Урошевиќ, Охрид, Географска монографија, Скопје 1957. Редакција на преводот од српски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Јохан Георг фон Хан, Патување по течението на Дрим и Вардар, Виена 1863. Редакција на преводот од германски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Павел Миљуков, За Македонија, Лајпциг, 1918. Редакција на преводот од германски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик

Џон Шиа, Македонија и Грција. Борбата за дефинирање на нова балканска нација,  Џеферсон Северна Каролина 1997. Редакција на преводот од англиски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Вилијам М. Слоун, Балканот лабораторија на историјата. Њујорк, 1914. Редакција на преводот од англиски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Кит Браун, Минатото под прашање. Современа Македонија и несигурностите на нацијата. Њу Џерси, 2003. Редакција на преводот од англиски јазик, забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

Стивен Е Палмер и Роберт Р. Кинг, Југословенскиот комунизам и македонското прашање, Хамден, Конектикат 1971. Редакција на преводот од англиски јазик,забелешки и коментари кон изданието на македонски јазик.

 

2023 Рецензент на монографијата: „Црквата Св. ВМЧ Димитриј“ во Битола од д-р Роберт Михајловски (во печат).

Организационо-развојна дејност

Промотор на ликовната изложба на Наташа Попоска во рамките на манифестацијата Охридско лето 2019.

Член на редакцискиот одбор на списанието Balcanoslavica од 2022 година

 Член на редакцискиот одбор на списанието за библиотечни и информациони науки, книгознание и литературна историја БИБЛИОТЕКА , издание на Националната библитека „Св. Кирил и Методиј“ во Софија, Бугарија.

 Куратор и комесар на изложбата Словенски ракописи од Македонија од 13 до 19 век одржана во Ватиканските музеи во рамките на чествувањето денови на Св. Кирил и 20 годишнината од воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу Република Македонија и Светата столица. Рим 2014.

Промотор на изложбата на академскиот сликар м-р Јане Бакрески во рамките на отворањето на културната манифестација Охридско лето, Охрид 2011.

Промотор на изложбата на академскиот сликар м-р Јане Бакрески на меѓународната манифестација Велестовски вечери на поезијата, Охрид 2010.

2008, Член на редакцискиот одбор на списанието за културно наследство, споменици, реставрација и музеи ПАТРИМОНИУМ.МК во Скопје

Студиски и истражувачки престои

2006 мај Институт за источни цркви Регенсбург и Универзитет во Регенсбург, Германија..

2005 јули студиски престој на Универзитетот во Оксфорд, Велика Британија (University College, Oxford) на покана од д-р Кетрин Холмс.

2003 специјализација на универзитетот во Оксфорд, Велика Британија со стипендија на Oxford Colleges Hospitality Scheme, Британскиот совет и Институтот Отворено Општество

2003 студиски престој во Софија во Центарот за словенско-византиски проучувања Иван Дујчев во рамките на проектот Македонското културно, книжевно и историско наследство под раководство на д-р Михајло Георгиевски.

2000 студиски престој во Понтификалниот ирски колеџ ((Pontificio Collegio Irlandese) во Рим со стипендија на Ватиканскиот комитет за културна соработка (Catholic Committee for Cultural Collaboration in the Vatican).