м-р Ивона Панџак Пинева

Асистент – истражувач

Образование

2001-2005, Додипломски студии, Дипломиран историчар на уметност и археолог, Универзитет Свети Кирил и Методиј,  Филозофски Факултет,  Институт за историја на уметност и археологија

2007-2017, Магистерски студии, Магистер по Историја на уметност, Универзитет Свети Кирил и Методиј,  Филозофски Факултет,  Институт за историја на уметност и археологија

2017 – докторанд, Универзитет Свети Кирил и Методиј,  Филозофски Факултет,  Институт за историја на уметност и археологија, Тема: Болничката енорија во Охрид: Средновековна историја, култура и уметност

Професионално
вработување

15.05 – 30.09.2005- Надворешен член на стручен тим и археолог  – Раководител на сектор, Национална установа – Институт за Заштита на споменици на Културата и Музеј Охрид

01.06 – 30.11.2006 – Надворешен член на стручен тим и археолог, Национална установа – Институт за Заштита на споменици на Културата и Музеј Охрид

02.05 – 31.10. 2007 – Надворешен член на стручен тим и археолог, Национална установа – Институт за Заштита на споменици на Културата и Музеј Охрид

10.01 – 15.06.2008 – Надворешен член на стручен тим и археолог, Национална установа – Институт за Заштита на споменици на Културата и Музеј Охрид

2008 – 2013 – Помлад асистент, Европски Универзитет Република Македонија, Факултет за Арт и Дизајн

2013-2017 – Помлад асистент, Институт за старословенска култура – Прилеп

2017-2019 – Асистент истражувач, Институт за старословенска култура-Прилеп/Скопје

Поле на научен
интерес

Шифра: 60104; Научно поле: Хуманистички науки; Научно подрачје: Историски науки Област на истражување: Византологија

Шифра: 60111; Научно поле: Хуманистички науки; Научно подрачје: Историски науки Област на истражување: Национална историја на среден век

Шифра: 60602; Научно поле: Хуманистички науки; Научно подрачје: Историски науки Област на истражување: Средновековна византиска уметност

Шифра: 60603; Научно поле: Хуманистички науки; Научно подрачје: Историски науки Област на истражување: Средновековна национална уметност

Научно
истражувачка
дејност

Секција во монографија

2007 – Стилови во Ентериер, Цртежи и ликовно обликување, Уредник: Д.Барџиева -Трајковска, Издавач: ЕУРМ, Скопје

2007 – Историја на Костим, Цртежи и ликовно обликување, Уредник: Д.Барџиева -Трајковска, Издавач: ЕУРМ, Скопје

2022 – Seven churches in Ohrid, Издавач: MAKEDONIDA, Скопје

 

Трудови во Научни и стручни списанија

Ти, кој некогаш беше далеку, сега гледаш од близу”: Циклусот Христови дела и поуки во Свети Димитрија – Марков Манастир. Балканославика 47-, 2018, 89-103.

 

“Од сликаната програма на црквата Свети Архангел Михаил во Варош – Прилеп„ Balcanoslavica 47 issue 2, 2018, 205-215.

 

“The painting program in the Lesser Saint Clement’s church in Ohrid”, Balcanoslavica vol 50 issue 1-2, 53-64

 

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

2008 – Меѓународна конференција за Образование и Наука, Образованието и Науката во ЕУ земјите, Секретаријатот за Европски прашања при Владата на Република Македонија, Скопје

16-29.08. 2010 – St. Klement Universty Свети Климентов универзитет, Reconstructing imaginary and real Byzantium: Historical and Cultural legacy that divide and integrate Europe, Ohrid

Реконструирајќи ја имагинарната и реалната Византија: Историско и Културно наследство што ја дели и интегрира Европа, Универзитет Евро Балкан, Охрид

4-4.03.2011 – The OBS International Graduate Conference 2011 на тема Between Constantines: Representation and Manifestation of an Empire, The ministry cycle in Theotokos church in Ohrid, The History Faculty University of Oxford, Лондон, Англија

Неготино 12-14.09. 2017- IV Интернационална конференција: Процеси на Културна интерференција Балканото помеѓу Истокот и Западот, “Ти, кој некогаш беше далеку, сега гледаш од близу”: Циклусот Христови дела и поуки во Свети Димитрија – Марков Манастир, ЈНУ Институт за Старословенска култура-Прилеп

06-07.07.2018 – ΙΙ Меѓународен научен собир Манастирот Свети Јован Претеча – Слепче духовен, книжевен и уметнички центар, “Јас сум воскресението и животот”: три сцени од циклусот Христови дела и поуки од Св.Никола Болнички-Охрид , Институт за заштита на културното наследство при МАНУ и општина Демир Хисар

24-25.09.2018 – Меѓународен научен собир  „Биогеографска целина Маркови Кули: Природни содржини и културни вредности“, Од сликаната програма на црквата Свети Архангел Михаил во Варош – Прилеп, ЈНУ Институт за Старословенска култура-Прилеп

 25-26.09.2018 – Прва национална конференција за Византологија и Мидиевистика – Самуиловата држава 1000 години потоа (1018-2018), Сликаната програма на црквата Мал Свети Климент во Охрид, Комитет за Византологија и Мидиевистика

 02-05.09.2020 – Меѓународна конференција по повод 100 години од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје, Науката и Општеството: Придонесот на хуманистичките и општествените науки, Four  scenes from the painted program of the church Mother of God Bolnicka in Ohrid, Филозофски Факултет

04-06. 2023, Меѓународната научна конференција со наслов “Одразот на верувањата: Материјалните и општествените манифестации на сакралноста“, Мulti-layered images: Iconography Shaped by Image, Space, and Sound. The example of the Church Mother of God Bolnickа, ЈНУ Институт за Старословенска Култура – Прилеп

Учество во научно-истражувачки проекти

2005- 2006, Надворешен член на стручен тим и археолог во Проект: Конзервација на мозаикот на ранохристијанска базилика – нартекс (Втора фаза од проектот Возобновување на Свети Климентовата црква на Плаошник), Раководител на проект: Арх. Тања Бунташеска Паскали, Нада Кузман-Почуча

2007, Истражување и водење документација,  археолошки дневник во Проект: Заштитни и Систематска реконструкција на Свети Климентовата црква св. Пантелејмон на Плаошник (Втора фаза од проектот Возобновување на Свети Климентовата црква на Плаошник),Раководител на проект: Арх. Тања Бунташеска Паскали, Нада Кузман-Почуча

2008, Надворешен член на стручен тим и археолог – Раководител на сектор во Проект: „Заштитни и Систематска реконструкција на Свети Климентовата црква св. Пантелејмон на Плаошник“, Раководител на проект: Проф. д-р Вера Битракова Грозданова, Паско Кузман

Настравно-научна дејност

Учество во студиски програми

Историја на уметност 1 и 2, Задолжителен предмет, факултет за Арт и Дизајн, Европски Универзитет Република Македонија, Европски Универзитет Република Македонија

Историја на Дизајн 1 и 2, Задолжителен предмет, факултет за Арт и Дизајн, Европски Универзитет Република Македонија, Европски Универзитет Република Македонија

Индустриски дизајн 1 и 2, Хералдика и инсигнии, историја на костим, Стилови во ентериер, Задолжителен предмет, факултет за Арт и Дизајн, Европски Универзитет Република Македонија, Европски Универзитет Република Македонија

Стручно апликативна дејност

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

Јуни, 2008 – Координатор на Изложба „Ориент Експрес“, ЕУРМ – Факултет за Арт и Дизајн

2009 – Координатор на Годишна студентска изложба, ЕУРМ – Факултет за Арт и Дизајн

2010 – Ментор и координатор на Годишна студентска изложба, ЕУРМ – Факултет за Арт и Дизајн

2011 – Координатор, на Годишна студентска изложба, ЕУРМ – Факултет за Арт и Дизајн

2022 – Технички секретар на списанието Balcanoslavica

2023 – Технички секретар на Меѓународната научна конференција – “Одразот на верувањата: Материјалните и општествените манифестации на сакралноста“,ЈНУ Институт за Старословенска Култура – Прилеп

Студиски и истражувачки престои

25.07-15.08.2009 – Филозофски факултет во Белград, Институт за Историја на уметност  Тема на истражување: „ Христовите чуда во Византиската уметност на Балканот “