д-р Марија Чичева-Алексиќ

Научен советник

Образование

2002-2009- Додипломски студии, Дипломиран археолог – период Антика, Филозофски факултет, Универзитет Св. „Кирил и Методиј“, Институт за Историја на уметноста и Археологија, тема: Стибера (извори, археолошки истражувања, наоди)

2009-2014- Магистерски студии, Магистар по Археологија – Период АнтикаУниверзитет Св. „Кирил и Методиј“, Институт за Историја на уметноста и Археологија, Тема: Раноантички некрополи во Пелагонија (од VI до I век п.н.е)

2015 – Докторски студии, Докторант, Јавна научна установа за национална историја – Скопје