СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ Име на проектот: СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ Истражувачка област: Археологија Период на реализација: 2008 – 2009 Главен...
СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA

ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA Име на проектот: ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA Истражувачка област: Археологија Период на реализација: 2003 – 2005 Главен истражувач: д-р- Бранислав Ристески Опис:...
СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК)

УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК) Име на проектот: УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК) Истражувачка област: Археологија Период на реализација: 2000 – 2003 Главен истражувач: д-р Томе Јанкиевски Соработници: м-р Љубинка Џидрова...
СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА

МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ ЦЕНТРИ ВО МАКЕДОНИЈА Име на проектот: МАТЕРИЈАЛНАТА И ДУХОВНАТА КУЛТУРА НА НАРОДИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА – ПРВИТЕ СТАРОХРИСТИЈАНСКИ И СЛОВЕНСКИ ЦРКОВНИ...
СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО

КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО Име на проектот: КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО Истражувачка област: Археологија Период на реализација: 1989 – 1991 (а од 1992 до 1996 во Музеј на Македонија) Главен истражувач: проф. д-р Петар Миљковиќ – Пепек и д-р...