СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

Име на проектот: СИСТЕМАТСКИ АРХЕОЛОШКИ ИСТАЖУВАЊА НА КУЛТУРНИОТ КОМПЛЕКС СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ, С. ЗРЗЕ

Истражувачка област: Археологија

Период на реализација: 2008 – 2009

Главен истражувач: д-р- Бранислав Ристески

Опис: Научноистражувачкиот проект се реализираше во соработка со НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј, Прилеп, финансиран преку Управата за заштита на културното наследство – орган на Министерството за култура на Република Македонија. Теренските археолошки истражувања на културниот комплекс Св. Преображение, с. Зрзе овозможија да се откиријат материјални остатоци од старохристијански црковен комплекс (последни децении на IV до крајот на VI век), делумно користен и во средниот век, како и во целост да се истражат остатоците од средновековна монашка населба, датирана во времето од доцниот IX до крајот на XV век.