УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК)

Име на проектот: УБИКАЦИЈА НА ГРАДОТ ПЕЛАГОНИЈА (VII – XIV ВЕК)

Истражувачка област: Археологија

Период на реализација: 2000 – 2003

Главен истражувач: д-р Томе Јанкиевски

Соработници: м-р Љубинка Џидрова и Зоран Алтипармаков

Опис: Теренските истражувања во средишните делови од Пелагонија, како и опстојната анализа на откриените наоди овозможија со голема веројатност да се идентификуваат остатоците од доцносредновековниот град Битола, несомнено распространет во средишниот и јужниот дел од денешната градска населба. Една од многуте енигми во македонската археологија е и убикацијата на градот Пелагонија, административниот центар на истоимената област. Со досегашните истражувања, главно базиран на податоците од историските извори и остатоците на теренот, приложени се повеќе локации за овој град.

Публикации:
1. Томе Јанакиевски, Доцноантичка микростанбена целина над театарот во Хераклеа, Институт за старословенска култура, Прилеп, 2001.