ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA

Име на проектот: ДОЦНОАНТИЧКИ И СРЕДНОВЕКОВНИ НАСЕЛБИ ВО СЕВЕРНА ПЕЛАГОНИЈA

Истражувачка област: Археологија

Период на реализација: 2003 – 2005

Главен истражувач: д-р- Бранислав Ристески

Опис: Научноистражувачкиот проект се реализираше во соработка со Катедрата за археологија при Универзитетот во Стокхолм. Ревизионите археолошки истражувања, базирани врз сеопфатна анализа на резултатите од досегашните проучувања средновековните населби во Република Македонија, овозможија да се изјаснат основните етапи во развитокот на доцноантичките и средновековните населби во северна Пелагонија.