ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Име на проектот: ТОПОНИМИТЕ КАКО СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Истражувачка област: Лингвистика

Период на реализација: 1995 – 2003

Главен истражувач: д-р- Љубица Станковска

Соработници: м-р Лилјана Гушевска и м-р Елка Јачева – Улчар

Опис: Во работата на проектот биле вклучени истражувањата поврзани со обработка на топонимите образувани со сугиксот -ица и со придавките -јъ и -ъ застапени на македонската територија. Со оглед на нивната продуктивност, фрекфенцијата и широката распространетост, овие суфикси одиграле значајна улога во македонскиот топонимски систем. Имајќи го предвид овој факт, научната работа која се изведува во рамките на овој проект придонесува во истражувањата на македонската, но исто така и на словенската топонимија воопшто.

Публикации:

  1. Љубица Станковска, Топонимите со суфиксот – ица во Македонија, Институт за старословенска култура, Прилеп, 2001.
  2. Љубица Станковска, Суфиксите -jw -wjw –x во македонската топонимија, Прилеп 2002.
  3. Љубица Станковска, Имињата на населените места во Кумановско, Прилеп 2003.