КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО

Име на проектот: КУЛТУРНО-ЛИКОВНО МИНАТО НА МАРИОВО

Истражувачка област: Археологија

Период на реализација: 1989 – 1991 (а од 1992 до 1996 во Музеј на Македонија)

Главен истражувач: проф. д-р Петар Миљковиќ – Пепек и д-р Бранислав Ристески

Опис: Теренските и кабинетските истражувања во рамките на овој проект овозможија да се проследи во основни црти развитокот на материјалната култура во регионот Мариово во времето од IV до XIV век со тоа што обемните археолошки ископувања беа концентрирани на локалитетите “Градот – Маркови Кули”, с. Манастир, “Св. Никола”, с. Манастир, “Св. Андонија”, “Св. Георгија”, “Св. Спаса” и “Св. Димитрија”, с. Градешница, “Пешта”, с. Старавина и др.