ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА

Име на проектот: ПИСМЕНИ СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНИЈА

Истражувачка област: Лингвистика

Период на реализација: 1989 – 2006

Главен истражувач: д-р Вангелија Десподова (до 2004), д-р Љупчо Митревски (2004-2005), д-р Виолета Крстеска (во 2006)

Соработници: д-р Марија Чичева – Алексиќ, м-р Елка Јачева и м-р Соња Новотни

Опис: Македонските средновенквни ракописи се мошне разновидни по својата тематика, што е одраз на една навистина плодотворна книжевна дејност во текот на нашето средновековие. Во овој научен проект тоа доаѓа до израз преку изборот на текстовите што се подготвуваат за критичко издавање. Во критичкото издание на секој ракопис се дава прецизен опис на сите елементи на ракописот (палеографска, лингвистичка и текстолошка анализа), но со приоритет на елементите според кои е ракописот посебно значаен, како и за македонистиката, така и за славистиката.

Публикации:

 1. В. Десподова, Григоричево евангелие бр. 9, Прилеп 1988.
 2. В. Десподова, Л. Славева, Македонски средновековни ракописи I, Прилеп 1988.
 3. Р. Угринова-Скаловска, В. Десподова, Добромирово евангелие, кирилски споменик од XII век, Скопје – Прилеп 1992.
 4. Вангелија Десподова, Карпинско евангелие, Институт за старословенска култура – Прилеп, Скопје,
 5. Вангелија Десподова, Студии за македонската средновековна лексика, Скопје-Прилеп 1997.
 6. Вангелија Десподова, Старословенско-македонски речник со грчки паралели, Институт за старословенска култура – Прилеп, Скопје 1999.
 7. Вангелија Десподова, Студии за македонското средновековно книжевно наследство, прилеп-Скопје 2000.
 8. Вангелија Десподова, Трескавечки еухологиум, Иститут за староловенска култура – Прилеп 2000.
 9. Љупчо Митревски, Дечански псалтир, Институт за старословенска култура, Прилеп 2000.
 10. Вангелија Десподова, Македонски средновековни ракописи II, Прилеп-Скопје 2003.
 11. Виолета Крстеска, Трескавечки грамоти, Прилеп 2007