СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Име на проектот: СПОМЕНИЦИ ЗА СРЕДНОВЕКОВНАТА И ПОНОВАТА ИСТОРИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Истражувачка област: Лингвистика

Период на реализација: 1980 – 1988

Главен истражувач: Академик Владимир Мошин

Соработници: д-р Лидија Славева

Опис: Основна задача на овој проект е собирање и проучување на документарната граѓа која го опфаќа дипломатскиот кодекс на македонскиот народ и неговата историска теорија. Дел од овој codex diplomaticus студиозно е обработен од палеографско-лингвистички како и политичко-дипломатски аспект, од страна на споменатите главни истражувачи.

Публикации:

  1. Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, том IV, Скопје 1981.
  2. Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија, том V, Прилеп 1988.
  3. Л. Славева, В. Мошин, Српски грамоти од Душаново време, Прилеп 1988.