ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК

Име на проектот: ОБЛЕКОВНАТА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНИЈА ОД НАЈРАНИТЕ ИСТОРИСКИ ПЕРИОДИ ДО КРАЈОТ НА XIX ВЕК

Истражувачка област: Етнологија и етногенеза

Период на реализација: 1995 – 1999

Главен истражувач: д-р Ѓорѓи Здравев

Соработници: Ели Милошеска (Луческа) и Атанас Атанасоски

Опис: Проектот имаше за цел да ја истражи облековната култура во Македонија а со тоа да допринесе за согледување на разните одрази на културните настани од посебна важност за македонскиот народ во минатото. Но, поради преминувањето на главниот истражувач во Институтот за етнологија и антропологија на Природно-математичкиот факултет, проучувањата останаа во фаза на ексерпција на литературата и систематизација на библиографските единици