ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Име на проектот: ЈОЗЕФ ОБРЕМБСКИ – ЕДЕН ОД НАЈИСТАКНАТИТЕ СТРАНСКИ ИСТРАЖУВАЧИ НА НАРОДНАТА КУЛТУРА НА МАКЕДОНЦИТЕ

Истражувачка област: Етнологија и етногенеза

Период на реализација: 2001 – 2003

Главен истражувач: д-р Танас Вражиновски

Соработници: м-р Владимир Караџоски, м-р Љупчо Ристески и м-р Соња Јовановска

Опис: Овој проект претставува една завршна и заокружена целина која ги  опфаќа сите компоненти на митолошките, односно религиозно-христијанските  и фолклорните ликови и претстави на Македонците низ вековите. Во него се опфатени и историски ликови и настани кои нашле одраз во македонската народна култура и традиција. Во Речникот се застапени и собирачите и истражувачите, кои ја проучувале проблематиката на митологијата и на народната култура воопшто, како и други културни дејци: писатели, поети, уметници, кои во митологијата и фолклорот нашле своја инспирација

Публикации:

  1. Јозеф Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече, Кн. I, Редактор:Танас Вражиновски, Подготвија: Танас Вражиновски, Соња Јовановска, Владимир Караџоски, Институт за старословенска култура – Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001, 471 стр. 232.
  2. Јозеф Обрембски, Етносоциолошки студии, Кн. II, Редакција и превод од полски јазик Танас Вражиновски, Матица Македонска, Скопје 2001, 278 стр. 
  3. Зборник, 70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече, Р. Македонија, Меѓународен научен собир, Самоков, 14-16 септември 2001, Прилеп 2001.
  4. Јозеф Обрембски,  Етносоциолошки студии, Кн. III, Редакција и превод од полски јазик Танас Вражиновски, Соработник и превод од англиски јазик Лилјана Гушевска, Институт за старословенска култура – Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002, 148 стр.
  5. Владимир Караџоски, Аграрната магија на Порече во делата на Јозеф Обрембски, 70 години од истражувањето на Јозеф Обрембски во Порече, Р.Македонија, Иститут за старословенска култура-Прилеп, Прилеп 2002, 85-99;
  6. Јозеф Обрембски, Порече 1932-1933. Главен и одговорен уредник Tанас Вражиновски, Уредници Ана Енгелкинг, Џоел М. Халперн, Институт за старословенска култура – Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2003, 210 стр.
  7. Јозеф Обрембски-значаен истражувач на народната култура на Македонците, Подготвија: Танас Вражиновски, Владимир Караџоски и Соња Јовановска – Ризоска, Матица Македонска, Скопје 2006, 266 стр.
8.    Танас Вражиновски, Кореспонденцијата на и за Јозеф Обембски – извор за неговите истражувања во Македонија и за судбината на неговата оставина, Македонија – Полска – Историја, јазик и култура, (Прилози од меѓународната научна конференција одржана во Скопје на 14 ноември 2008), Институт за национална историја, Скопје 2009, 99-110.
  1. Владимир Караџоски, Обремски за аграрно-магиските обреди во селската заедница на Порече, Македонско-Полски врски, ИНИ-Скопје и Институт за македонски јазик-Скопје, Скопје 2007; 63-82;
  2. Владимир Караџоски, Јозеф Обрембски за празничниот обреден комплекс во Порече, 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Институт за старословенска култура-Прилеп, Институт за словенска филологија УАМ-Познањ, Прилеп-Познањ 2013, 47-57.
  3. Владимир Караџоски, Забраните забележани од Јозеф Обрембски во Порече и нивните улоги, Tabu, w oku szeroko otwartym, redakcija Natalija Dlugosz przy wspolpracy Zvonka Dimoskiego, Uniwersytet IM. Adama Mickiewicza,Insttytut Filologii Slowiamskiej – Poznan, Poznan 2012, 121-127;