СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА Име на проектот: СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА Истражувачка област: Историја на уметност Период на реализација: 2009 –...
СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ПОСТВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ПОСТВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА Име на проектот: СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ПОСТВИЗАНТИСКИОТ ПЕРИОД ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА Истражувачка област: Историја на уметност Период на реализација: 2004...
СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ВО ПЕЛАГОНИЈА ОД ПАЃАЊЕТО ПОД ТУРСКА ВЛАСТ ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ

ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ВО ПЕЛАГОНИЈА ОД ПАЃАЊЕТО ПОД ТУРСКА ВЛАСТ ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ Име на проектот: ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ ВО ПЕЛАГОНИЈА ОД ПАЃАЊЕТО ПОД ТУРСКА ВЛАСТ ДО БАЛКАНСКИТЕ ВОЈНИ Истражувачка област: Историја на уметност Период на реализација: 2001 – 2003...
СПОМЕНИЦИ НА ЅИДНОТО СЛИКАРСТВО ОД ВРЕМЕТО НА ПРЕРОДБАТА ВО ПЕЛАГОНИСКАТА МИТРОПОЛИЈА

САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА

САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА Име на проектот: САКРАЛНИ ОБЈЕКТИ ВО МАКЕДОНИЈА Истражувачка област: Историја на уметност Период на реализација: 1988 – 2000 Главен истражувач: д-р- Димитар Ќорнаков Соработници: д-р Никола Митревски, м-р Петрула Костовска, м-р...