КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО ДО КРАЈОТ НА XIV ВЕК ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Име на проектот: КАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА КУЛТУРАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ СЛОВЕНИ ОД ДОСЕЛУВАЊЕТО ДО КРАЈОТ НА XIV ВЕК ВО СВЕТЛИНАТА НА АРХЕОЛОШКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Истражувачка област: Археологија

Период на реализација: 1980 – 1990

Главен истражувач: д-р Бошко Бабиќ

Соработници: д-р Радимило Петровиќ, Бранислав Ристески, Стеван Сарваноски, Гордана Данилоска-Спироска, Владимир Караџоски и Гордана Бабиќ-Јанеска

Опис: Фундаментален проект од областа на средновековната археологија, каде преку мултидисциплинарни, главно кабинетски истражувања беше направен обид да се проследи развитокот на материјалната култура во времето од VI/VII до XIV век на територијата на Република Македонија. При тоа, компаративно беа користени голем број синхрони наоди откриени на просторите од Балканскиот Полуостров, како и од источните западните и централните делови од Европа.