Ѕвончарскиот занает во Битола

Ѕвончарскиот занает во Битола

Ѕвончарскиот занает во Битола Ѕвончарскиот занает во Битола Категорија: Нематеријално културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење Статус: Не е донесено Решение Година на изработка: 2012 Главен истражувач: д-р Мери Стојанова, надворешен...
Ѕвончарскиот занает во Битола

Водици во с. Битуше

Водици во с. Битуше Водици во с. Битуше Категорија: Нематеријално културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење Статус: Решение за заштитено културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење Бр. 45-48858/1 од 26...
Ѕвончарскиот занает во Битола

„Дуовден “ во Црешнево-Белица, општина Македонски   Брод

„Дуовден “ во Црешнево-Белица, општина Македонски   Брод „Дуовден “ во Црешнево-Белица, општина Македонски Брод Категорија: Нематеријално значајно културно наследство Статус: Не е донесено Решение Година на изработка: 2011 Главен истражувач: д-р Владимир Караџоски...
Ѕвончарскиот занает во Битола

Обичајот „Kули“, Mакедонски Брод

Обичајот „Kули“, Mакедонски Брод Обичајот „Kули“, Mакедонски Брод Категорија: Нематеријално културно наследство од особено, поткатегорија исклучително значење. Статус: Решение за заштитено културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење Бр....
Ѕвончарскиот занает во Битола

Тодоринка“ во с. Виничани

Тодоринка“ во с. Виничани Тодоринка“ во с. Виничани Категорија: Нематеријално значајно културно наследство Статус: Не е донесено Решение Година на изработка: 2011 Главен истражувач: д-р Ели Луческа Соработници: д-р Мери Стојанова Опис на културното добро: Обичајот...