д-р Владимир Караџоски

Научен советник

Образование

1984, Дипломиран професор по историја, “Филозофско-историски факултет”, на наставно научната студиска група за Историја на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј,, во Скопје

15.07.1999, Магистер на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања во Скопје, Тема: „Влијанието на традицијата врз социо – културниот живот на населението во руралната средина (студија на случај Прилепско)“

26.04.2005, Доктор по социолошки науки на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања во Скопје, Тема: „Аграрната магија и нејзиното влијание врз традиционалната култура на селското население во Македонија“

Професионално
вработување

1987- документатор, Институт за старословенска култура – Прилеп

1990 – стручен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

30.11.1995 – помлад асистент, Институт за старословенска култура – Прилеп

24.02.2000 – асистент-истражувач, Институт за старословенска култура – Прилеп

2004 – асистент-истражувач, Институт за старословенска култура – Прилеп

31.01.2006 – научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

29.09.2009 – виш научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

25.07.2012 – научен советник, Институт за старословенска култура – Прилеп

23.05.2017  – реизбран во истото звање, Институт за старословенска култура – Прилеп

23.06.2022  – научен советник, Институт за старословенска култура – Прилеп

Поле на научен интерес

Научно поле: Хуманистички науки

Научно подрачје: Етнологија и етногенеза

Област на истражување: Етнологија на Македонија

Духовна култура, рурална и урбана култура, културна антропологија, народна религија, социјална култура, социологија на семејството

Членување во домашни, странски и меѓународни организации

2000, Друштвото за наука и уметност од Прилеп

1992, Етнолошко друштво на Македонија

1987, Друштвото на  историчарите на Р. Македонија

Научно-истражувачка дејност

Публикации – Монографии

Фолклорни и етенографски теренски материјали, Кн.1, Ацетони- Прилеп, Прилеп  2022

 Фолклорни и етенографски теренски материјали, Институт за старословенска култура – Прилеп, Прилеп  2020

 Eтнографски и фолклорни и теренски материјали, Институт за старословенска култура – Прилеп, Прилеп  2019

 Речник на народната медицина на Македонците, Институт за старословенска култура, Прилеп, 2018

Рајот и пеколот во македонската и албанската народна традиција (етнографски и фолклорни материјали), Институт за старословенска култура, Прилеп, 2009

Аграраната магија и нејзиното влијание врз традиционалната култура на селското население во Македонија, Ацко 06, Прилеп, 2008

Триесет и пет години Друштво за наука и уметност-Прилеп, Друштво за наука и уметност, Прилеп, 2008

Јозеф Обрембски – значаен истражувач на народната култура на Македонците, Матица Македонска, Скопје, 2006

Сто години од загинувањето на македонскиот учител и револуционер Тале Христов 1903-2003, ДНУ-Прилеп, Прилеп, 2003

Речник на народната Митологија на Македонците, ИСК-ММ, Прилеп-Скопје, 2002
Јозеф Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече, ИСК-ММ, Прилеп-Скопје, 2001

Народна митологија на Македонците Книга  2, Институт за старословенска култура-Матица Македонска, Скопје-Прилеп, 1998

Народна митологија на Македонците Книга 1, Институт за старословенска култура-Матица Македонска, Скопје-Прилеп, 1998

 Народна демонологија на Македонците, Институт за старословенска култура-Матица Македонска, Скопје-Прилеп, 1995

Секција во монографија

 Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба , тенденција, Наслов на поглавје: „ Фестивали и карневали под маски на балканот, со посебен осврт  на Македонија: традиција и современост, Уредник: Д-р Владимир Караџоски, Издавач: ЈНУ ИСК – Прилеп и Општина Прилеп- Л.С., 2018 година

Црква „Св.Петка“, Уредници: Наде Караџоска, Соработници:д-р Владимир Караџоски, Бранко Нешкоски, Винко Душан Тодороски, Емилијан Зелнички, Тренчо Димитриоски, Издавач: ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески,МПЦ-ОА, Преспанско–пелагониска епархија, Прилепско архирејско намесништво, Прилеп, 2014 година

Прилеп – Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Наслов на поглавје: Прилеп од Балканските до Првата светска војна, Уредник: Д-р Владимир Караџоски, Издавач: ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп, 2014

Прилеп – Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Наслов на поглавје: Облековната кутура во Прилеп, Уредник: Д-р Владимир Караџоски, Издавач: ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп, 2014

Прилеп – Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Наслов на поглавје: Исхраната во Прилеп, Уредник: Д-р Владимир Караџоски, Издавач: ДНУ- Локална самоуправа на Општина Прилеп, 2014

 

Трудови во Научни и стручни списанија

Прилеп во средниот век, Балканославика 49, 1-2, 2022, 119-128

На Водици во Порече, Македонски фолклор бр 75, Институт за фолклор“Марко Цепенков“- Скопје, Скопје 2019, 59-74

Имињата на руралните  населени места во Македонија, Балканославика 48, 1-2 , 2019, 133-139

Културата и културното наследство на населените места  и  биогеографската целина Маркови Кули во функција на туризмот, Балканославика бр.47, 377-385

Улогата на водата во македонските народни верувања и обреди, Балканославика бр.47 , Број 1, 2018, 155-165

Обичајот „Дева“, Македонски фолклор, Број 74, Годинa XL, 2018, 61-69

Обредно-религискиот живот на муслиманското население од село Канатларци-Прилепско, Балканославика бр.45, 2016, 73-84

The character of King Marco in Macedonian and Balkan Folklore,  Wydawnictwo Naukowo UAM, Slowianska WIZA BABEL, Tom  1,  Kultura i dialog, 2018, 177 – 189

George`s day in the Balkans – customs and rituals in Bulgaria, Serbia and Macedonia Коафтор со: Terzić Aleksandra, Bjeljac Željko,  Jovanović Radmila, Saint, Joyrnal of the Geographical Institute “Jovan Cvijic”SASA, 2018, On line –First Issue 00, Pages:3-3

 Прилог кон биографијата на Али Фети Окјар; војник, дипломат и политичар,  (коавтор со Слободан Беличански), Списание на трудови на Друштвото за наука и уметност-Прилеп, том 28-29, 2016, 35-43

 Велигденското празнување во Македонски Брод, Slowianskie teksty kultury, Samokovske kontuacje II, 2015, 53-62

Детските и младешки игри како дел од културното наследство во Македонија, Балканскиот фолклор како интеркултутен код II, 2015, 343-352

Провлекувањето“ –  составен дел на народна медицинска пракса во Македонија, Балканославика бр. 40-44, 2015, 99-107

 Prospects and opportunities on the development of the rural tourism in Macedonia, Културно наследство, медиуми и туризам, 2015, 252-258

Health and disease – integral part of macedonian folk dances, Horizons, international scientific journal Series A, Social Sciences and Humanities, 2014, 93-102

Св. Ѓорѓи во македонската народна традиција, Obraz swietosci – Swietosc w obrazie, 2014 ,173 – 180

Јозеф Обрембски за празничниот обреден комплекс во Порече, 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, 2013, 47-57

Забраните забележани од Јозеф Обрембски во Порече и нивните улоги, Tabu, w oku szeroko otwartym, 2012, 121-127

Обичаите и верувањата поврзани со раѓањето на детето во македонската рурална средина,  Balkanski folklor jako kod interkulturowy, Tom I,  2011, 269-279

Посмртниот обреден комплекс вотрадиционалната  македонска рурална средина, Балканославика, 2010, 37-39

Socio-Political, Religious, and Economic Reasons for Macedonians’ Movements to Turkey, Migration in, from, and to Southeastern Europe,  Part 1; Historical and Cultural Aspects, 2010, 121-127

The confessional diversities: advantage or disadvantage for the integration of the Western Balkans in the European Union (коафтор Младен Караџоски), Balcanica Posnaniensia, Acta et studia XVII, 2010, 239 – 248

The Appearance and the Development of the hesychasm (The Conflict between Palamas and Barlaam), Swieta Gora Athos, Europa w kulturze Athosu, Collegium Europaeum Gnesnense, 2009, 36 – 44

On some relations between pseudo-canonical text and Macedonian folklore, Biblija Slavorum Apocryphorum Novum Tastamentum, 2009, 283 – 292

Некои согледувања на трансмисијата на културата кај македонското семејство l, Хоризонти , 2008, 351 – 360

Миграционите процеси во Пелагонија и во Мариово (XIX и XX век), Историја, историографија и настава по историја, 2007, 317-328

The  folk  religion  of  the  Macedonian people, Poludniowoslowianskie Zeszyty Naukowe”, 3, 2007

Обремски за аграрно-магиските обреди во селската заедница на Порече, Македонско – полски врски, 2007, 63-82

Македонското иселеништво во Р. Хрватска, неговите организации и нивната дејност, Списание  на трудови на ДНУ- Прилеп, 2006/2007, 333-344

 

Кумството во Македонија како социјално-структурен облик, Научно списание, Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола, 2006, 315-319

Скутините во Прилепскиот крај (коафтор Пеце Чагороски), Културно наследство, 30-31, 2006

Промената на традиционалниот систем на семејни односи, неговите вредности и норми во руралната прилепска средина, Зборник на ДНУ-Прилеп, Том.21, 2005, 17-29

Прилог кон проучувувањето на поновата историја на Прилеп, Зборник на ДНУ-Прилеп бр.7, 2003

Прилог кон проучувањето на средновековната историја на Прилеп и Прилепско, II дел, Балканославика бр. 13-15, 1997, 103-114

Прилог кон проучувањето на средновековната историја на Прилеп и Прилепско, I дел,
Балканославика бр.16-18, 1996, 113-127

 

Занаетчиството во Прилеп некогаш и сега, Етнолог 4-5 сега, 1994, 31-43

Прилеп и Прилепско во средниот век, Зборник на трудови на Друштвото за наука и уметност -Прилеп, бр. 9, 1991, 210-211

Историски модел на заедничките дејства на индоевропејците и староседелците во прилепскиот крај (од III милениум п.н.е. до хелинистичкиот период)(коавтор  Соња Зоговиќ), Друштвото за наука и уметност-Прилеп, бр.3

 

 

 

Трудови во Зборници од конференции

 

Фестивали и карневали под маски на балканот, со посебен осврт  на Македонија: традиција и современост, Тема: „Обреди и фестивали  под маски на Балканот: традиција, состојба , тенденција,“, Прилеп, 2016, 95- 115;

Партиципација и вклученост на граѓанското општество во донесувањето и спроведувањето на одлуките, со посебен осврт на процесот на европска интеграција на Република Македонија (коафтор со Младен Караџоски), Тема: „ Социо-културни аспекти на Евро интеграцијата“,Прилеп, 14-15 ноември 2008, Година на издавање: 2009, 231-238

Социјалните фактори и последиците врз демографските процеси на селото во Мариово и Пелагонија,Тема: „ Демографската транзиција и популационата политика во Република Македонија “,Битола, 28 јуни 2008, Година на издавање: 2009, 101-108

Културата и транзицијата во македонското село, Тема: „ Руралниот простор во новите развојни услови “,Охрид 30.03-01.04.2006, Година на издавање: 2006, 529-538

Дејноста на македонските спомагателни,социјално-културни и просветни друштва во САД и Канада, Тема: „Иселеништвото од Македонија од појавата до денес“,Струга од  20-22.11.2003, Година на издавање: 2004, 77-82

Аграрната магија на Порече во делата на Јозеф Обрембски, Тема: „70  години од истражувањето на Јозеф Обрембски во Порече, Р.Македонија “, Самоков 14-16 Септември.2001, Година на издавање: 2002, 85-99

Исцелителската мок на Говедаровиот Камен, Тема: „Митски и демонски свет, култни места и објекти во духовната  и материјална култура“, Сврљиг, 24 до 27 Август 2002, Година на издавање: 2001/2002,83-87

Колонизацијата во Прилеп и Прилепско во периодот од 1912 до 1941, Тема: „ Прилеп и Прилепско 1893-1918“, Прилеп 1991, Година на издавање: 1998/1999, 143-151

Револуционерната дејност на Никола Каранџулов, Тема: „Илинденскиот период во Југозападна македонија“, Струга 1993, Година на издавање:1998, 171-176

Прилог кон библиографијата на Кузман Јосифоски-Питу, Тема: „ Кузман Јосифоски-Питу, време, живот, дело “, Прилеп, 23-24 фебруари 1994, Година на издавање: 1995, 523-528

Активноста на Тале Христов во револуционерното движење, Тема: „ Прилеп и Прилепско 1893-1918“, Прилеп 1991, Година на издавање: 1991,157-166

Учество на конференции,симпозиуми, собири, трибини, филмови  и предавања

 

Меѓународна научна конференција: Одрази на верувањата: Материјалните и општествените манифестации на сакралноста, Охрид, 04-06 Октомври, 2023, ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, наслов на рефератот: Lithic Ritual in Macedonia – Meaning and Structure of a Lithic Ritual

 

Меѓународен научен симпозиум: „НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НИЗ ВИЗУРАТА НА ВИЗУЕЛНАТА АНТРОПОЛОГИЈА“ во организација на Македонското етнолошко друштво, хотел „Кратис“ ‒ Кратово, 29-30 септември 2023 год. „Визулената антропологија како архивар на нематеријалната култура во рамките на Институтот за старословенска култура од Прилеп“.

 

Учество на 12от Интернационален фестивал на етнолошкиот документарен филм Кратово 2023, што се одржа од 25 до 28 септември во Кратово. На него настапив со филмот „Покрсти“ во Македонски брод.Организатори на настанот беа: Македонското етнолошко друштво, Музејот на град Кратово и Институтот за славистика при Универзитетот Адам Мицкиевич, Познањ.

 

Меѓународна научна конференција: Македонија и Европа: идеи, процеси и личности.Институт за национална историја –Скопје,  (Скопје, 21 – 22 септември 2023 година),  реферат со наслов: ЕДНО СКАПО ЧЕДО НА ПРИЛЕП -ТАЛЕ ХРИСТОВ –

Сеопфатна заштитата на материјалното културно наследство засновано врз мултидисциплинарни научни сознанија,  ИСК-Прилеп, 2022 година;

Доцносредновековни градови во централните делови на Балканскиот Полуостров – генеза,  развиток, структура,  ИСК-Прилеп, Локална Самоуправа, Прилеп 2019

 

Биогеографска целина Маркови Кули: природни содржини и културни вредности, Културата и културното наследство на населените места и  биогеографската целина Маркови Кули во функција на туризмот, ИСК-Прилеп, Локална Самоуправа, Прилеп 2018

Процеси на културна интерференција: Балканот меѓу исток и запад, Улогата на водата во македонските народни верувања и обреди, Институт за старословенска култура, ИСФ Универзитет Адам Мицкијевиќ – Познањ, 10-12.Септември 2017

Традиција и современост во фолклорот на балканските народи Република Македонија, Обичајот „Дева“, ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ Скопје, Скопје 24-24ти Ноември 2017

Обреди  и фестивали под маски на балканот: традиција, состојба, тенденциja, Фестивали и карневали под маски на Балканот, со посебен осврт  на Македонија: традиција и современост, Локална самоуправа – Општина Прилеп, ЈНУ Институт за старословенска култура, Прилеп,  Р. Македонија, Прилеп 25 Фебруари, 2017

Современите проекции на културните традиции во современа перспектива: етнолошки, фолклористички етномузиколошки  аспекти, Историскиот  развој  на  фолклорните  манифестации, собори и фестивали, МАНУ- БАН, Р.Македонија, Скопје 27 Септември 2016

Присвојување, разноликост и мешање на културите, односно словенска Вавилонска кула. Преводи, преписки, взаемни влијанија, The character of King Marco in Macedonian and Balkan Folklore, Факултет за полска и класична филологија (Универзитет „Адам Мицкјевич“, Познањ, Полска), Универзитет „Јосип Јурај Штросмајер“ (Осиек, Хрватска) и Познањско здружение на пријатели на науката, Познан  26-28 октомври 2016

Меѓународна конференција по повод 35 години ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, „Провлекувањето“ –  составен дел на народна медицинска пракса во МАКЕДОНИЈА, Институт за старословенска култура-Прилеп, Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ, Кратово, 9-11 Септември 2015

 

International Conference on Mythology and Folklore, 1st Edition, Тhe character of king Marko in macedonian folklore, Faculty of Foreign Languages and Literatures from the University of Bucharest,budapest, 8-9 March 2014

 

2nd International Scientific Conference on Cultural Heritage, Tourism and Media, Prospects and opportunities on the development of the rural tourism in Macedonia, Institute for Socio-cultural Anthropology of Macedonia, Ohrid 17-18 January 2013

Меѓународна конференција по повод 35 години ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, „Провлекувањето“ – составен дел на народна медицинска пракса во МАКЕДОНИЈА“,Институт за старословенска култура-Прилеп, Институт за словенска филологија, Универтзитет „Адам Мицкјевич“- Познањ, Кратово, 9-11 Септември 2015

International Conference on Mythology and Folklore, 1st Edition, The character of king Marko in macedonian folklore, Faculty of Foreign Languages and Literatures from the University of Bucharest, Bucharest, 8 – 9 March 2014

 

2nd International Scientific Conference on Cultural Heritage, Tourism and Media, Prospects and opportunities on the development of the rural tourism in Macedonia, Institute for Socio-cultural Anthropology of Macedonia, Ohrid,17-18 January 2013

Obraz Świętości – Świętość w Obrazie, „ Св. Ѓорѓи во македонската народна традиција “,Instytut Filologii Slowiañskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaoraz Muzeum – Zamek Górków w Szamotuły, Szamotuly 9-10 Maj 2012

Балканскиот фолклор како интеркултурен код, „Детските и младешки игри како дел од културното наследство во Македонија“,Instytut filologii słowiańskiejУam, instytut folkloru im.Мarko Cepenkova w Skopiu, Познан, 28-30 март 2012

Големиот совет Ататурк  за култура, јазик, историја, „Животот на големиот војник, дипломат и политичар, соработник на Ататурк, Али Фети Окијар од Прилеп“,Истражувачки центар Ататурк (Атам – Анкара) и Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ – Скопје), Скопје-Битола, 17-22 Октомври 2011

Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, „ Велигденското празнување во Македонски Брод “,Институт за старословенска култура – Прилеп Р. Македонија, Институт за слoвенска филологија на универзитетот „Адам Мицкијевиќ„ –  Познањ, Р. Полска, Самоков,14-16. 09. 2011

Исламска цивилизација на Балканот, „ Обредно-религискиот живот на муслиманското население од село Канатларци-Прилепско “,IRCICA – МАНУ, Скопје 13-17 Октомври 2010

30 години од основањето на Институтот за старословенска култура-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрeмбски, „ Јозеф Обрембски за празничниот обреден комплекс во Порече “, Проф.д-р Танас Вражиновски,  Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за слoвенска филологија на универзитетот „Адам Мицкијевич„-Позњан, Самоков,15-17.09.2010

Migration in, from, Southeastern Europe:Social Changes, Intercultural Communication, Transnational Ties, “Socio-Political, Religious, and Economic Reasons for Macedonians’ Movements to Turkey”, Hacettepe University Culture and Congress Center, Анкара 20-24 Мај 2009

Biblija Slavorum Apokruphom II Novum Testamentum, “On some relations between pseudo-canonical text and Macedonian folkolre”, Katedrze Slawistyki  poludniowej Uniwersytet Lodzi, Лоѓ, Р. Полска, 15-17 мај 2009

Балканскиот фолклор како интеркултурен код , „Обичаите и верувањата поврзани со раѓањето на детето во македонската рурална средина “,Uniwersytet “Adam Mickievic”- Познан, Познан (Обжицко) 11-13 Мај 2009

Социо-културни аспекти на Евро интеграцијата, „ Партиципација и вклученост на граѓанското општество во донесувањето и спроведувањето на одлуките, со посебен осврт на процесот на европска интеграција на Република Македонија (коафтор со Младен Караџоски) “,ИСППИС, ИСК-Прилеп, и Здружение Мариовско-Мегленски средби, Прилеп, 14-15 ноември 2008

Социјалните и духовни апекти на материјалната култура, „ Некои согледувања на трансмисијата на културата кај македонското семејство “ , Институт за етнологија и антропологија, ПМФ- Скопје, Универзитет “ Св. Кирил и Методија” – Скопје, Охрид 20-22 септември 2008

Holly Mount Athos in the culture of Europe, Europe culture of Athos, ” On some relations between pseudo-canonical text and Macedonian folkolre “, Coleegium Europaeum, Univerzitet “Adam Mickievic”- Poznan, Гнезно, 12-14.03.2008

Историја, историографија и настава по историја, „Миграционите процеси во Пелагонија и во Мариово (XIX и XX век) “,Сојуз на историчарите на Република Македонија, Скопје, 21-23 ноември 2007 година

Biblia Slavorum Apocryphorum. Vetus Testamentum, ” The folk religion of the macedonian people“, Katedrę Slawistyki Południowej Uniwersytetu Łódzkiego, Република Полска, Лоѓ 19-21.10.2006

Руралниот развој во новите развојни услови, „ Културата  и културните промени на населението во руралните средини “,Природно-математички факултет, Институт за географија при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј”- Скопје, Охрид 30.03-01.04.2006

Македонско – полска научна конференција од областа на историјата и културата, „ Обремски за аграрно магиските обреди во селската заедница на Порече“,ИНИ -Скопје и Институт за македонски јазик-Скопје, Скопје од 28-29 ноември 2005

Иселеништвото од Македонија од појавата до денес, емиграцијата во Европските земји – социо-економски, историски,организациски и културни аспекти, „Македонското иселеништво во Р. Хрватска, неговите организации и нивната дејност“,Агенција за иселеништво на Република Македонија, Струга од  20-21.10.2005

 

Иселеништвото од Македонија од појавата до денесрганизации и нивната дејност, „ Дејноста на македонските спомагатели, социјално – културни и просветни друштва во САД и Канада“, Агенција за иселеништво на Република Македонија, Струга од  20-22.11.2003

Митски и демонски свет, култни места и објекти во духовната  и материјална култура, „ Исцелителската моќ на Говедаровиот Камен “,Eтно-културолошка радионица-Сврљиг, Етнографски Иинститут САНУ-Београд, Сврљиг, од 24 до 27 август 2002

Обичај и закон на Балканот, „Кумството во Македонија како социјално-структурен облик“,Универзитет на Југозападна европа во Благоевград, Банско, Р. Бугарија, од  26-28 фебруари 2002

70 години од истражувањето на Јозеф Обрембски во Порече, Аграрната магија на Порече во делата на Јозеф Обрембски, Институт за старословенска култура  и СО на Самоков, Самоков, 14 до 16 септември 2001

Миграционите движења и етничките промени во Македонија од антиката до денес, Институтот за национална историја, Скопје7-8 Септември 1994

Кузман Јосифоски-Питу, време, живот, дело, Прилог кон библиографијата на Кузман Јосифоски-Питу, Институт за национална историја Скопје, Друштво за наука и уметност-Прилеп, Прилеп, 23-24 Фебруари 1994

 

Илинденскиот период во Југозападна Македонија, Револуционерната дејност на Никола Каранџулов, Друштво за наука и уметност-Струга, Струга 1993

Традиција и современост, Занаетчиството во Прилеп некогаш и сега, Здружение на етнолозите на Македонија, Тетово 1993

Прилеп и Прилепско 1893-1918, Активноста на Тале Христов во револуционерното движење, ДНУ-Прилеп, Општинска орхганизација на Сојуз на Борци -Прилеп, Прилеп 1991

 Предавања

 

Интердисциплинарниот пристап кон културната историја Предавање на Институтот за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, Полска,  Машките обредни  поворки застапени во зимскиот календар на народни празници во Македонија, Институт за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, Полска, 01.06-09.06 2014

Предавање на Институтот за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ Познањ, Полска, Велигденските обичаи во Македонски Брод, Институт за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, 16 мај 2013

Предавање на Институтот за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ Познањ, Полска, Народните исцелители од Македонија, Институт за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, 16 мај 2013

Предавање на Институтот за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ Познањ, Полска, Народната медицина во Македонија, Институт за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, 11 мај 2012

Предавање проследено со етно-филм на Институтот за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ Познањ, Полска, Лековитите својства на каменот во Македонија, Институт за словенска филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевич“ во Познањ, 11 мај 2012

Предавање Сто години од загинувањето на познатиот прилепски и македонски револуционерен деец Пере Тошев,неговиот живот и дело, Локална самоуправа Прилеп, Септември 2012

 

Раководител на научно-истражувачки проекти

 

2004-2006 Пеколот и рајот во македонската и албанската народна култра(од VI месец 2006)

2009-2019 – Народната медицина кај Македонците (традиција и современост)

Учество во научно-истражувачки проекти

 

1987 до 1991, Стручен соработник во Проект: Карактеристики и специфичности на културата на Македонските Словени од доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката документација, Раководител на проект: Д-р Бошко Бабиќ

1992 до 1998, Стручен соработник во Проект: Македонска народна митологија, Раководител на проект: Д-р Танас Вражиновски

1998 до 2000, Стручен соработник во Проект: Речник на митови и на народната култура на Македонците, Раководител на проект: Д-р Танас Вражиновски

2001 до 2004, Стручен соработник во Проект: Јозеф Обрембски – еден од  најистакнатите странски истражувачи на народната култура на Македонците, Раководител на проект: Д-р Танас Вражиновски

2004-2006, Стручен соработник во Проект: Улогата на мажот и жената во христијанската и муслиманската народна традиција во Македонија, Раководител на проект: Д-р Соња Ризоска Јовановска

2012 и 2013, Стручен соработник во Проект: 80 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Порече, Раководител на проект: Д-р Каролина Бјеленин–Лесновска

2015 и 2016, Стручен соработник во Меѓународниот проек: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и  етномузиколошки аспекти, Македонската академија на науките и уметностите и Бугарската академија на науките.

 

2021- 2023, Соработник во Проект: „Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече“ под раководство на д-р Бранислав Ристески.       

Стручно апликативна дејност

Раководител на проект

2017 Национален Проект: „ Обичај „Дева“ – Крушево “

2015 Национален Проект: „Кули“ Македонски Брод

2013 Национален Проект: „Курбан“ с. Витолиште, Мариово

2011 Национален Проект: „Велигденски кули“ во Македонски Брод

2011 Национален Проект: „Дуовден “ во Црешнево-Белица, општина Македонски Брод

Организационо развојна дејност

Учество во комисии и расправи

 

2015 – 2017, Комисија за издавачка дејност, Организатор: Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола

2015 – 2017, Комисија за меѓународна соработка, Организатор: Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола

Член во управен или организациски одбор на институции или организации

 

2021- 2023 , Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола, Член на Универзитетскиот Сенат

2009-2018, ЈНУ Институт за старословенска култура, Претседател на Советот на Институтот за старословенска култура Прилеп

2009-2018, ЈНУ Институт за старословенска култура, Член на Советот на Институтот за старословенска култура Прилеп

2012-2016, Универзитет„Св.Климент Охридски“-Битола, Член на Универзитетскиот Сенат

2004-2016, Друштво за наука и уметност-Прилеп, Потпретседател и член на Претседателство

2002-2006, ЈОУ Градска библиотека-Прилеп, Претседател на Управен одбор

1994-1996, ОУ Ордан Михајлоски Оцка-Прилеп, Надворешен член во Управен

1992-1994, СОУЦ Ристе Ристески Ричко-Прилеп, Надворешен член  во Управен

1990-1992, ЈП Комуналец-Прилеп, Надворешен член во Управен

 

 Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др

 

Член на организацискиот одбор на меѓународниот научен собир на тема: Одрази на верувањата: Материјалните и општествените манифестации на сакралноста, Охрид, 04-06 Октомври, 2023, ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп,

Обреди и фестивали под маски на балканот: традиција, состојба, тенденција, Д-р Владимир Караџоски, Локална самоуправа – Општина Прилеп и  ЈНУ Институт за старословенска култура, Ораганизатор и член на организациски одбор, 25 фебруари, 2017

30 години од основањето на Институтот за старословенска култура-прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, д-р Танас Вражиновски, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Р. Македонија, Институт за славистика, универзитет „Адам Мицкјевич“, Познањ, Р. Полска, Член на меѓународниот одбор и негов секретар заедно со Звонко Димоски од Познањ  Р.Полска, 15-17.09 2010

Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Р. Македонија, Институт за славистика, универзитет „Адам Мицкјевич“, Познањ, Р. Полска, Претседател  на Организациониот меѓународен одбор на Симпозиумот, 14 до 16 септември  2011 година

75 години од загинувањето на Борка Талески и Лазо Филиповски, ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“-Прилеп, Член на Организациониот одбор, 2012 година

Меѓународен карневал „Прочка“-Прилеп, Здружение „Прилепски мечкари“ Локална самоуправа на Општина Прилеп,Член на Организациониот одбор, 2005 до 2016

 

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

 

Член на редакциски одбор на списанието „Балканославика“ од 2015-2022

Прилеп – Милениумско пулсирање 1014 – 2014, ДНУ-Прилеп Локална самоуправа на Општина Прилеп, Главен и одговорен уредник и член на Иницијативен одбор, 2014

105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Институт за старословенска култура-Прилеп,Институт за словенска филологија УАМ -Познањ, Член на Редакциски одбор, 2013

Друштво за наука и уметност -Прилеп, Член на Редакциски одбор, 2009-2019

Списание на трудови на ДНУ, Друштво за наука и уметност -Прилеп, Член на Редакциски одбор, 2006-2016

70 години од истражувањата на Јозеф Обрембски во Македонија, Институт за старословенска култура-Прилеп, Општина Самоков, Секретар на редакција, 2002

Студиски и истражувачки престои

Народен музеј и библиотеката „Стефан Првовенчани“ во Краљево, Р.Србија.  Тема на истражување: „ Средновековни населби во Пелагонија, Мариово и Порече“ , 22 до 29. V. 2023

Етнографскиот Институт при САНУ во Белград, Р. Србија. Тема на истражување: Народна медицина, 7.11 до 11.11. 2011

Институтот за етнологија и фолклор со музеи