м-р Катерина Росикопулос

Помлад асистент истражувач

Образование

Државно средно училиште: Гимназија „Мирче Ацев“, Прилеп

Дипломиран историчар на уметноста

„Универзитет Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Скопје, [ 2009/10 – 2014 ]

Запишан на втор циклус студии – Средновековна археологија, Филозофски Факултет – Скопје [ 2021/2022 – ]

Други јазици: Англиски јазик, грчки јазик, германски јазик.

Компјутери : Солидно основно познавање, MS Office, Corel Draw

Професионално
вработување

Помлад асистент истражувач – Институт за старословенска култура – Прилеп  [ ноември 2023 ]

Учество во проекти

Соработник во проект на Советот на Европа, „Културна рута на Св. Кирил и Методиј“ [ 2023 ]

Изработка на техничка документација за монографијата „Поствизантиски претстави на Страшниот суд од Р.С. Македонија“, Александар Василески. [ 2021 ]

 Учесник во проект, здружение Менелај – текст – „Црквата Благовештение“, Прилеп, „Културни патеки“ (дигитално издание) за Менелај, Прилеп, 2019 година. [ 2019 ]

Учесник во проект од Министерство за култура, „Дигитализација на икони“[ 2014– 2015 ]

Учество во конференции и школи

„Средновековни прстени религиски и симболички мотиви од збирката на НУ Завод и музеј Прилеп“ – Научен собир огранизиран од Институтот за старословенска култура – Прилеп, 4-6 Конгресен центар, Охрид, 2023година. [ 2023 ]

-Четврта малореканска летна школа 2023- По патеките на Дичо Зограф. [ 2023 ]

Учество во изложби

Соработник на изложбата „ Средновековен накит од Тиквеш“ – ОУ Музеј на град Неготино во соработка со ЈНУ Институт за старословенска култура- Прилеп [ 2023 ]

Надворешен сорабоник во ЈНУ институт за старословенска култура Прилеп [ 2021 – 2023 ]

„Дигитализација на техничка документација на движни археолошки наоди“ во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. [ 2021 ]

„Техничко исцртување на движните археолошки наоди, депонирани во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.“[ 2021 ]

„Дигитализирање на археолошка документација на движни наоди“, депонирани во ЈНУ Институт за старословенска култура- Прилеп.[ 2021 ]

„Дигитализирање на археолошка документација“ депонирана во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. [ 2022 ]

„Исцртување и дигитализирање на археолошка документација“ депонирана во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. [ 2022 ]

„Обработка на документација и внесување на податоци во електронска база на податоци, од истражувањата на ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп“. [ 2023 ]

„Дигитализирање, обработка и внесување во база на податоци, фотодокументација од архивата на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп“.[ 2023 ]

Обработка на документација и внесување на податоци во електронска база на податоци, од истражувањата на ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп“. [ 2023 ]