етнологија

Монографии – Етнологија

Посмртниот обреден комплекс во традициската култура на Мариово, Прилеп 1999

Љ. С. Ристески

Народна демонологија на Македонците, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1995

Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска

Словенски ракописи во Македонија, книга VII и VIII, ИСК-Прилеп, НУБ Св. Климент Охридски - Скопје, Прилеп-Скопје 2000

М. Георгиевски

Прилози од старата македонска книжевност и култура, Прилеп-Скопје, 1997

М. Георгиевски

Народна митологија на Македонците, книга I и II, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1998

Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска

Фолклорни и етнографски материјали од Порече, книга I, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001

Ј. Обрембски

Македонски етносоциолошки студии, книга I, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001

Ј. Обрембски

Македонски етносоциолошки студии, книга II, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002

Ј. Обрембски

Македонски етносоциолошки студии, книга III, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002

Ј. Обрембски

Порече 1932-1933, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2003

Ј. Обрембски

Македонски историски преданија, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп, 1992

T. Вражиновски

Речник на народната митологија на Македонците

Т. Вражиновски, Подг. Т. Вражиновски, С. Зоговиќ, В. Караџоски, С. Јовановска, Б. Ристовска-Јосифовска, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопje

Македонски етносоциолошки студии, книга III, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002

Ј. Обрембски

Рајот и пеколот во македонската и албанската народна традиција (етнографски и фолклорни материјали), ИСК-Прилеп, Прилеп 2009

В. Караџоски

Речник на народната медицина на Македонците, Институт за старословенска култура-Прилеп, Прилеп 2018

В. Караџоски

Eтнографски и фолклорни и теренски материјали, Институт за старословенска култура - Прилеп, Прилеп 2019

В. Караџоски

Фолклорни и етнографски теренски материјали, Институт за старословенска култура - Прилеп, Прилеп 2020

В. Караџоски

Култот на христијанските светци во Македонија, Историја и традиција, 2010

Е. Луческа

Култот кон светите мошти на теритторијата на Македонија, 2019

Е. Луческа