Празникот „Лазарева сабота“ во Преспа

Празникот „Лазарева сабота“ во Преспа

Категорија: Нематеријално значајно културно наследство

Статус: Не е донесено Решение

Година на изработка: 2011

Главен истражувач: д-р Мери Стојанова, надворешен стручен соработник

Опис на културното добро: Лазарева сабота е ден пред празникот Цветници, односно недела дена пред празникот Велигден. Прославата на Лазарева сабота во Горна Преспа поседува одредени локални обележја. Обредните активности започнуваат во четвртокот, но почесто во петокот и тоа со обредното сечење и украсување на врбовите гранчиња т.н. стапчиња. Главните учесници се обредните поворки составени од групи на девојчиња на 12 и 13 годишна возраст кои пеејќи лазарски песни ги обиколуваат домаќинствата во селата. Домаќините ги дарувале со брашно, јајца, грав, а во поново време со пари.