Back
IMG_6099

д-р Ели Луческа

Научен советник

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Име: Ели

Презиме: Луческа (родена Милошеска)

Родена: 02. 05. 1970 г.

Адреса: Ул. „Илија Компаниоски“ Бр. 2 Прилеп

Место: Прилеп, Р. Македонија

Државјанство: Македонка

Телефон: + 389 (0) 48 412 715

email: eli.lucheska@isk.edu.mk; eli.miloseska@yahoo.com

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1988-1993 – Дипломиран етнолог, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Природно-математички факултет, Завод за етнологија. Наслов: Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово

1996-2001 – Магистер од областа на етнолошките науки ,Универзитет „Св. Климент Охридски” – Софија, Историски факултет, Катедра по Етнологија. Наслов: Света Богородица во Прилеп и Прилепско: култ и календар

2008 – Доктор по историски науки (Историја на религиите и култовите во Македонија), Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, Институт за национална историја. Наслов: Култот на христијанските светци во народната традиција на Македонците.

2001 – Магистер од областа на етнолошките науки, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Софија, Историски факултет, Катедра по Етнологија. Наслов: Света Богородица во Прилеп и Прилепско: култ и календар. 1993 – Дипломиран етнолог, Универзитет “Свв. Кирил и Методиј” – Скопје, Природно-математички факултет, Завод за етнологија. Наслов: Континуитет и промени на свадбените обичаи во Мариово.

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

2015 – научен советник во Институт за старословенска култура – Прилеп
2013 – до денес Директор на Институт за старословенска култура – Прилеп
2012 – Виш научен соработник во Институт за старословенска култура – Прилеп
2009 – 2013 – Директор на Институт за старословенска култура – Прилеп
2009 – Научен соработник во Институт за старословенска култура – Прилеп
2007 – Асистент – истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп
2002 – Асистент – истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп
1996 – Помлад асистент – истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ИДЕНТИТЕТ

Научно поле: Хуманистички науки

Научно подрачје: Етнологија и етногенеза; Историски науки

Област на истражување: Духовна култура, Историја на христијанската религија, Средновековна историја

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1997 Македонско етнолошко друштво
2004 Друштво за наука и уметност – Прилеп
2006 InASEA (International association of South-Eastern European Anthropology
2017 Комитет за византологија и медиевистика на РЕпублика Македонија

  1. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

А. ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ И РЕЦЕНЗИРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО

  1. Публикации – Монографии

2018 – Култот кон светите мошти на територијата на Македонија, ИСК – Прилеп
2010 – Култот на христијанските светци во Македонија, Историја и традиција ИСК – Прилеп, Прилеп
2009 – Дете ѕвездалија. Народни приказни од Македонија, НВО Хоризонт-Кривогаштани, Кривогаштани
2003 – Традиционалната култура во општина Кривогаштани, НВО Хоризонт-Кривогаштани, Кривогаштани
2002 – Општеството и народната култура на Македонија во раниот среден век, Соња Зоговиќ, соработник Ели Милошеска, ИСК-Прилеп, Прилеп

2.Секција во монографија

2018 – Uroczystości ku czci św. Tryfona w Macedonii, Święty Tryfon w kulturze europejskiej, M.Walczak-Mikołajczakoweja, A. Wojciech Mikołajczak, Poznań

2017 – Култот на свети Трифун во Македонија, Święty Tryfon w kulturze Słowian, red. Rafał Dymczyk, Poznań, 71-99.

2015 – Света Спасица од с. Вишни, Струшко, Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Ред. З. Димоски, Е. Луческа. Poznań-Прилеп 21-32.

2012 – Светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти. Во: Obraz świętości – świętość w obrazie, Red. I. Lis-Wielgosz-W. Jozwiak, P. Dziadul, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, Познањ, Р. Полска, 255-267

2012 – Околу „Волчјите светци“.Tabu. W oku szeroko otwartym, red. N. Dlugosz, Poznań, Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, 129-137.

2011 – Жената-мигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на семејниот и на календарскиот циклус. Balkanski folklor jako kod interkulturowy. I. Red. J. Rekas, Познањ: Универзитет „Адам Мицкјиевиќ“, 281-287.

2009 – Манастирот Трескавец со црквата Успение на света Богородица. Swieta Gora Athos w kulturze Europy, Europa w kulturze Athosu, Red. M. Kuczynska, Gniezno: Uniwersytet IM. Adam Mickiewicza, Collegium Europaeum Gnesnense, 264-274

Трудови во научни и стручни списанија

2018 – Христијанските светилишта во с. Туминец, Преспа (Р Албанија) со посебен осврт на манастирот Св Марена, Македонски фолклор год. XL бр.73, 121-128

2018 – Славата „Голем петок“ во Варош, Прилеп како значајно културно наследство, Balcanoslavica 47/2

2018 – Чудотворноста на манастирот Св. Марена во непосредна близина на с. Л’нга, на планината Мокра, над Подградец, Р Албанија, Balcanoslavica 47/1, 119-127

2017 – Почетоците и развојот на истражувањата од областа на етнологијата и етногенезата (етнологија на Македонија и фолклористика) во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Етнолог 18,40-46

2015 – Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија. Во: Историја 50-51, ДИМ, Скопје,161-172

2015 – По трагите на преданието „Манастир Свети Андонија во град Бер (Верга)“ запишано од Марко К. Цепенков – фолклорно-хагиолошки паралели. Во: Balcanoslavica 40-44. Прилеп, 81-87

2012 – „Да дочека и замногу дос, дос, Да дарува свети Јован дос!“ – Водичарките од с. Беранци. Во: Етнолог 14. Скопје: Македонско етнолошко друштво, Институт за етнологија и антропологија-ПМФ, Скопје,144-153

2010 – По трагите на паганските претстави во народниот лик на свети Тодор кај Македонците. Во: Хоризонти 6. Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 489-496

2010 – Како се градел култот на свети Ѓорѓи во народната традиција на Македонците. Во: Balcanoslavica 37-39. Прилеп: Институт за старословенска култура – Прилеп, 126-138

2009 – „Свети Петар и Павле во народната традиција на Македонците“ – култ и календар. Во: Balcanoslavica 34-36. Прилеп: Институт за старословенска култура – Прилеп, 7-21

2009 – Култот на свети Димитрија во народната традиција на Македонците. Во: Списание на трудови на ДНУ, Том 24/25. Прилеп: Друштво за наука и уметност – Прилеп (во печат),287-294

2008 – Громовникот и неговите камени или божји стрели: громот и молњата. Споредбена анализа кај јужнословенските народи. Во: Филолошки студии 6/2008 Скопје-Перм-Љубљана-Загреб: Internet: http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=60

2008 – Народниот култ на свети Атанас кај Македонците. Во: Хоризонти Година IV, број 4. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 383-394

2007 – Mask Customs and Identity in the Region of South-Eastern Europe. Macedonia as a case-study. Во: Ethnologia Balcanica N.11. Berlin: LIT, 237-256.

2007 – Народните претстави за Свети Никола кај Македонците. Во: Научно списание Година III, број 3. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 103-115

2006/2007 – Што ни открива народната песна Света Богородица и манастир Трескаец?. Во: Списание на трудови на ДНУ 22/23. Прилеп: Друштво за наука и уметност – Прилеп, 345-362

2006 – Култот на света Петка во народната традиција на Македонците. Во: Научно списание Година II, број 2. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 263-276

2005 – Култот на свети Јован Крстител во Македонија. Во: Научно списание година I, број 1. Битола: Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 5-13

2004 – Христијанската божја Мајка – водителка низ прилепските цркви и манастири. Во: Етнолог 10. Скопје: Македонско етнолошко друштво, 67-91

2002 – Богородичниот празнично-обреден циклус во Македонија. Во: BALCANOSLAVICA 30-31. Прилеп: Институт за старословенска култура – Прилеп, 55-71

2000 – Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско. Во: Етнолог 9. Скопје: Македонско етнолошко друштво, 276-283

2000 – Јајцето во космогонијата, верувањата, култот и магијата. Во: BALCANOSLAVICA 26-27. Прилеп: Институт за старословенска култура – Прилеп, 91-110

Прикаски

2018 – Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Монографијата „МАСКАРАДЪТ: НИЕ И ДРУГИТЕ“ од Венета Янкова, Шумен : Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“,217-222

1998 – Стоилов Красимир, S Kolesnicata na sxlnceto iz rodopskata Sveta Gora, Во: BALCANOSLAVICA 25, Прилеп: Институт за старословенска култура- Прилеп, 267-270

Трудови во зборници од конференции

2018 – Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп, Обичаите со маскирање и преправање во Прилеп, традиција и континуитет, Прилеп, 25.2.2017,73-94

2017 – Светите бесребреници Кузман и Дамјан во Сандански. Kулт и календар. Во: Проекции на културните традиции: България – Македония. София: БАН, „Марин Дринов“, 134-145.

2015 – Wodzicka narracja Jozefa Obrębskiego I zarys projektu jej współczesnej aktualizacji (Коавтор Ј. Rękas). Во: Балканскиот фолклор како интеркултурен код II, уред. В. Петреска, Ј. Ренкас, Скопје-Познањ 25-41.

2013 – „Стигнала ми се бела Марија“-помирувањето на христијанството и паганството. Во: 30 години од основањето на ЈНУ ИСК-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, ИСК; УАМ; Прилеп-Познањ, 145-154.

2009 – Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците. Во: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура (Прилози од Меѓународната конференција: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, одржана во Охрид, 20-22 септември 2008 г.). Скопје: Институт за етнологија и антропологија-ПМФ, 303-309.

2008 – Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани. Во: Транзициите во историјата и културата (Прилози од Меѓународната научна конференција: Транзициите во историјата и културата, одржана во Скопје, 30-31 октомври 2006 г.). Скопје: Институт за национална историја – Скопје, Етнографски институт со музеј – Софија, 363-367.

2007 – Историско-етнографски белешки за с. Тушин, Мегленско. Во: Историја, историографија и настава по историја (Прилози од Меѓународната научна конференција: Историја, историографија и настава по историја, одржана во Скопје, 21-23 ноември 2007 г.). Скопје: Сојуз на историчарите на Република Македонија, 329-344

Учество на конференции, симпозиуми, трибини, работилници и предавања

13-14.2.2019 – Појавата и развојот на култот на св. Трифун во Македонија, Тема: “ационален научен собир: Свети Трифун и виното – обичаи, верувања, ритуали“,Организатор: Музеј на град Неготино, Неготино

7-9.12.2018 – Култот кон моштите на св. Петнаесет тивериополски свештеномаченици, Нaционален научен собир: Култот за св. Петанесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и поновата епоха – историја, култутра и традиција, Организатор: НУ Завод и Музеј Струмица

20-21.9.2018 – Славата „Голем Петок“ во Варош, Прилеп како значајно културно наследство, Институт за старословенска култура-Прилеп и Локална самоуправа – Прилеп

24-25.11.2017 – Христијанските светилишта во с. Туминец, Преспа со посебен осврт на манастирот Св. Марена, XIX Меѓународен симпозиум за балкански фолклор: Традиција и современост во фолклорот на балканските народи, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

12.10.2017 – Почетоците и развојот на истражувањата од областа на етнологијата и етногенезата (етнологија на Македонија и фолклористика) во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Национален научен симпозиум: Ретроспективи и перспективи на македонската етнологија и фолклористика, Македонското Етнолошко Друштво и Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

29.9-1.10.2017 – Етнолошки филм „Лазарките од Струшко Поле“, Меѓународен научен симпозиум: Митове – стереотипи – мистификации ,Асоцијација за антропологија, етнологија и фолклоритика „Онгъл“, Самоков, Р Бугарија

10-12.9.2017 – Чудотворноста на манастирот Св. Марена во Л’нга, на планината Мокра, над Поградец, Четврт меѓународен научен собир: Процеси на културна интерференција: Балканот помеѓу Истокот и Западот, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска, Неготино

25.2.2017 – Проштени поклади – Прочка во Прилеп, Меѓународна научна конференција: Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Институт за старословенска култура-Прилеп, Локална самоуправа – Прилеп

28-29.10.2016 – Во потрага по моштите на св. Климент Охридски, Меѓународна научна конференција: Милениумското зрачење на свети Климент Охридски, МАНУ, Скопје

27.9.2016 – Светите бесребеници Кузман и Дамјан – култ и календар, Меѓународен научен собир: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти, МАНУ, БАН, Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

9-11.9.2015 – По трагите на преданието „Манастир Свети Андонија во г. Бер (Верга)“ запишано од Марко К. Цепенков, Трет меѓународен научен собир: 35 години Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска, Кратово

12-13.9.2014 – Лазарките од с. Луково, Дримкол, Меѓународен научен собир: Етнотуризмот и етнолошкото културно наследство, Македонско етнолошко друштво

9-10.5.2012 – Култот на светите мошти во Македонија. Историско-религиски аспекти, Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Obraz świętości – świętość w obrazie, Un. IM. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach

28-30.3.2012 – „Добре ми дојде свети Јоване“ – Водици во с. Битуше, Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Bałkankski folklor jako kod interkulturowy II, Un. IM. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Instutyt Folkloru IM. Marko Cepenkova w Skopie

14-16.9.2011 – Св. Спаса Вишнинска, Втор меѓународен научен собир: Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ – Познањ, Р. Полска

29-31.10. 2010 – Прилепската Света Гора, International Conference: University`s Researches and Teaching of Ethnology and Anthropology, University of Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculty of History, Sofia, R Bulgaria

13-17.10.2010 – Христијанството и народната религија во периодот на османлиската власт на територијата на Македонија, Четвртти меѓународен конгрес: Исламска цивилизација на Балканот, МАНУ, Скопје

20-21.9.2010 – „Да дочека и за многу дос, дос, Да даува свети Јован, дос!“ – Водичарките од с. Беранци, Битолско, Научен симпозиум со меѓународен карактер: Популаризација на етнолошкото културно наследство, Македонско етнолошко друштво, Штип

15-17.9. 2010 – Стигнала ми се бела Марија“ – помирувањето на христијанството и паганството, Прв меѓународен научен собир: 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Институт за старословенска култура-Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјиевиќ“ – Познањ, Р. Полска

21-24.5. 2009 – Gender and migration: Macedonia as a case study, 5th InAsea Conference Europe: Migration To, From and In Southeastern Europe: Intercultural Communication, Social Changes and Transnational Ties, InASEA, Ankara, R Turkey

12-13.5. 2009 – Жената – емигрант и акултурациските процеси изразени преку обредноста на календарскиот и семејниот циклус, I Interdyscyplinarna Miȩdzynarodowa Konferencja Naukowa: Bałkankski folklor jako kod interkulturowy, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Samorzad Wojewodztwa Wilekopolskiego, Obrzycko, R Polska

20-22.9.2008 – Симболиката и функцијата на облеката на детето кај Македонците, Меѓународен научен собир: Социјални и духовни аспекти на материјалната култура, Институт за етнологија и антропологија, Природно-математички факултет – Скопје, Охрид

21-23.11.2007 – Историско-етнографски белешки за с. Тушин, Егејска Македонија, Меѓународен научен собир: Историја, историографија и настава по историја, Сојуз на историчарите на Република Македонија, Скопје

30-31.10.2006 – Транзициите и народната духовна култура во селата на општина Кривогаштани, Меѓународен научен собир: Транзициите во историјата и културата, Институт за национална историја – Скопје и Етнографски институт со музеј – Софија

24-27.05.2006 – Macedonian`s carnivals and the local, national and supranational identity, 4th InASEA Conference Region, Regional Identity and Regionalism in Southeastern Europe”, InASEA, Timisoara, Romania

11-12.12.1997 – Општ преглед на миграциите и етничките промени и процеси во с. Дебреште, Прилепско, Меѓународен научен собир: Миграции на населението и етничките процеси во Западна Македонија, Македонско етнолошко друштво, Радовиш

3-5.10.2014 – Етнолошки филм Лазарките од Струшко Поле, Меѓународен фестивал на етнолошки документарни филмови Кратово, Македонско етнолошко друштво, Кратово

 18.12.2017 – Елаборати за заштита на нематеријалното културно наследство (2011-2017) од ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, Работен семинар: Имплементација на УНЕСКО-вата конвенција за заштита на нематеријалното културно наследство на човештвото (Париз 2003) на регионално ниво (Западна Македонија), ИКТМ НК Македонија, Ресен

5.2019 – Предавање: Perły Bałkanów, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

2.6.2014 – Предавање: Пролетните верувања и oбичаи кај Македонците,

Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

2.6.2014 – Предавање: Warsztaty taneczne: kolo, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, R Polska

15.5. 2013 – Предавање: Еротските елементи во македонскиот фолклор, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

15.5.2013 – Предавање: Лазарица во Струшко Поле, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

11.5. 2012 – Предавање: Водичарките од с. Беранци,  Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

11.5. 2012 – Предавање: Обредите со маски во Македонија, Un. im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Słowiańskiej, Poznań, R Polska

 

Раководител на научно-истражувачки проекти

2010-2012 Светите мошти на територијата на Македонија – историја и традиција. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за образование и наука на РМ

2010 Моштите на светителите на територијата на Р. Македонија. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2002-2003 – Традиционалната култура во општина Кривогаштани

 

Учество во научно-истражувачки проекти

2003-2005 Општеството и народната култура на територијата на Македонија од XI до крајот на XIV век. Позиција: соработник – истражувач под раководство на д-р Соња Зоговиќ, финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

2000-2002 Општеството и народната култура на територијата на Македонија во периодот од VI-XI век, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: соработник – истражувач под раководство на д-р Соња Зоговиќ. финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

1996-1999 Облековната култура во Македонија од најрани историски периоди до крајот на XIX век. Позиција: соработник – истражувач под раководство на д-р Ѓорѓи Здравев. финансиран од Министерство за образавание и наука на РМ

  1. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНИ ПРОЕКТИ

Раководител на проект

2018 Св. Никола Летен/св. Талалеј во с. Крстец, Прилепско: иработка и поставување информативна табла за значајно културно наследство

2016 Иванка-Иванденски празнувања во Ресен. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

2015 Етнолошка поставка во општина Кривогаштани „Спомени за навек“. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

2014 Водичарките од с. Беранци. Позиција – раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ Освен во рамките на ИСК – Прилеп д-р Ели Луческа работи и на други проекти во соработка со невладини организации, здруженија на граѓани и Локалната самоуправа – Прилеп, како во својство на главен истражувач, така и во својство на едукатор

2012-2013 Women in network for innovation and entrepreneurship (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“) – стручен соработник под раководство на Мери Стојанова, финансиран од ИПА 2007-2013, Партнери од Р Македонија: Општина Ресен, ЗУР „Македонски ракотворби“ – Битола и ЗАТ „Љубојно“ – с. Љубојно; Партнери од Р Грција: Ергани Центар – Солун и Регион на Западна Македонија – Кожани

06-12/2008 Под иста черга, организиран од НВО Хоризонт Кривогаштани, подржан од Швајцарската фондација. Позиција: проект-менаџер, главен истражувач, едукатор.

2007 Варош – културна гордост, традиција. Ревитализација на комплекс Маркови Кули, организиран од НВО Форум за авангардна креативност, поддржан од Швајцарска Агенција за развој и соработка и Локална самоуправа – Прилеп. Позиција: главен истражувач.

10-02/2006-2007 Прилепскиот карневал и младата популација, организиран и поддржан од Локална самоуправа – Прилеп и ЗГ Прилепски мечкари. Позиција: проект-менаџер, едукатор.

02-06/2004 Културното наследство – заедничко дело на човекот и природата, организиран самостојно, поддржан од основните училишта во Прилеп и Кривогаштани. Позиција: проект – менаџер, едукатор.

2002-2003 Културното наследство-прилог за иднината, организиран од НВО Хоризонт-Кривогаштани, поддржан од Институтот отворено општество – Македонија и Фондацијата Крал Бодуен – Белгија. Позиција: главен истражувач.

 

Учество во проект

 

2012-2013 Women in Network for innovation and intrepreneurship (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“) (IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013“)

 

  1. ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

2015 Народните везови од општина Кривогаштани, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2014 Лазарките од Дримкол, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2013 Лазарките од Струшко Поле, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2012 Водици во с. Битуше, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2012 Ѕвончарскиот занает во Битола, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител, финансиран од Министерство за култура на РМ

2011 Слава Голем Петок – Варош, Прилеп, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2011 Василица, Џаламари – Бегниште, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2011 Слава Св. Никола Летен/Талалеја – с. Крстец, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2011 Водичарките од с. Беранци, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: раководител – главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

2011 Тодорица – с. Виничани, Институт за старословенска култура – Прилеп. Позиција: главен истражувач, финансиран од Министерство за култура на РМ

 

Етнодокументарни филмови и песни

 

2014 – Аудио ЦД – Водичарски песни од с. Беранци
2014 – Етнодокументарен филм – „Добре ми дојде свети Јоване!“. Водичарките од с. Беранци
2013 – Етнодокументарен филм – Лазарките од Струшко Поле
2013 – Етнодокументарен филм – Лазарките од Ложани

 

Каталози

 

2016 – Прочка. Духот на проштени поклади
2016 – Иванки (коавторство со д-р Мери Стојанова)
2015 – Спомени за навек (коавторство со д-р Мери Стојанова)
2013 – Од традиција до современа апликација, IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 2007-2013”

 

Изложби

 

2016 – Етнолошка изложба „Иванки“, Ресен, 14 ноември 2016 г., Галерија на спомен-куќата Татарчеви во Ресен, коавторство со д-р Мери Стојанова

2015 – Етнолошка изложба „Спомени за навек“ во Кривогштани, 4 декември 2015, Општина Кривогаштани,  коавторство со д-р Мери Стојанова

2014 – Фото-етно изложба „Wozdice I Lazarki. Fotodokumentacja z badań terenowych 2012-2014“,  2  јуни 2014, Un. im. Adama Mickiewicza ,  Poznań, R Polska, коавторство со доц. д-р Јоанна Ренкас

2012 – Фото-етно изложба “Śweto Pročki w Prilepie – maski obrzędowe”, 27 март 2012, Bułka z Dziurka,Poznań, R Polska

2012- Фото-етно изложба  “Śweto Pročki w Prilepie – maski obrzędowe”, 1 мај 2012, Katovice, R Polska

 

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

Член во управен или организациски одбор на институции или организации

 

 2005-2017 – Претседател нa жири комисија на Меѓународен карневал „Прочка“ – Прилеп

20.3.2014 до 20.3.2015 – Член во Рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата при Министерство за култура на РМ

20.3.2015 до 20.3.2016 – Член во Рецензиона комисија за избор и преизбор во стручни звања во областа на етнологијата при Министерство за култура на РМ

2011-2015 – Член во Совет за заштита на нематеријалното културно наследство при Министерството за култура на РМ

2008-2009 – Член во Управен одбор на Завод и Музеј – Прилеп

 

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

 

 10-12.09.2017 – Претседател на Четврт меѓународен научен собир: Процеси на културна интерференција: Балканот помеѓу Истокот и Западот, Институт за старословенска култура- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

9-11.09.2015 – Претседател на Трет меѓународен научен собир 35 години Институт за старословенска култура – Прилеп, Институт за старословенска култура- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

14-16.9. 2011 – Претседател на Втор меѓународен научен собир: Духовната и материјалната култура во претхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија, Институт за старословенска култура- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

7-9.12.2018 – Член на Национален научен собир: Култот за св. Петанесет тивериополски свештеномаченици во средновековната и поновата епоха – историја, култутра и традиција, Струмица, НУ Завод и Музеј Струмица

12-10.2017 – Член на Национален научен собир: Ретроспективи и перспективи на македонската етнологија и фолклористика, Македонското Етнолошко Друштво и ЈНУ Институт за фолклор „Марко Цепенков“ – Скопје

25.2.2017 – Член на Меѓународен научен собир: Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Институт за старословенска култура-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп

15-17.9.  2010 – Член на Прв меѓународен научен симпозиум: 30 години од основањето на Институтот за старословенска култура – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, Самоков, Институт за старословенска култура- Прилеп и Институт за славистичка филологија при Универзитетот „Адам Мицкјевиќ“ – Познањ, Р. Полска

 

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

2015-2018 Главен уредник и редактор на Balcanoslavica 34-36; 37-39; 40-44; 45/1-2, 46/1-2, 47/1, Институт за старословенска култура-Прилеп

2015 – Главен редактор на Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, ИСК-Прилеп, UAM-Poznań

2013 – Главен редактор на 30 години од основањето на ЈНУ ИСК – Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски, ИСК-Прилеп, UAM-Poznań

2018 – Член на редакција на Обреди и фестивали под маски на Балканот: традиција, состојба, тенденција, Прилеп, Институт за старословенска култура-Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп

2017 – Член на редакција на Проекции на културните традиции: България – Македония, София : БАН, „Марин Дринов“

2014 – Член на редакција на Милениумско пулсирање 1014-2014, Друшто за наука и уметност – Прилеп, Локална самоуправа-Прилеп

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

 

6.02.2019 – Благодарница за особен придонес во зацврстувањето на единството на македонското малцинство во Р Албанија, Македонско друштво „Илинден“  – Тирана

2013 – Благодарница за учество и несебичен придонес при збогатувањето со содржини на електронското списание Македонска Ризница, посветено на македонската историја, култура, уметност и традиција, Редакција на Македонска Ризница

28.04.2013 – Благодарница за негување на духовната традиција на Ложанската Парохија

2007Благодарница за придонес во организацијата на карневалот „Прочка“, ЗГ Прилепски мечкари

2006 Благодарница за придонес во организацијата на карневалот „Прочка“, ЗГ Прилепски мечкари

15.01.2004 – Благодарница по повод учество во Традиционалниот Василичен хуманитарен коктел, Сојуз на Организации на Жени на Република Македонија

 

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

 

27.10. – 1.11. 2011 – Истражување и консултации за работа врз култот на христијанските светители и набавка на литература, САНУ – Белград, Р Србија

11.-15.12. 2011 – истражување за работа врз култот кон светите мошти, набавка на литература и консултации со надворешен соработник, Ун. „Св. Климент Охридски“ – Софија, Р Бугарија

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

 

Англиски Јазик Читање 4, Пишување 4, Говор 4

Бугарски Јазик Читање 5, Пишување 5, Говор 5

Српски Јазик Читање 5, Пишување 5, говор 5

 

mk_MK