Back
IMG_6102

д-р Александар Василески

Директор

Научен соработник

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

име и презиме: Александар Василески

датум и место на раѓање: 05.09.1983, Прилеп Р Македонија

адреса: Ул. Кеј 4ти Јули бр. 12, 7500 Прилеп

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2015 – Докторски студии, Институт за историја на уметноста и археологија, Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Сликарството во сакралните објекти на Културниот комплекс Зрзе

2007-2014 – Магистер по историја на уметноста, Институт за историја на уметноста и археологија,  Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Поствизантиските претстави на Страшниот суд од територијата на Р Македонија

2002-2007 – Дипломиран историчар на уметноста, Институт за историја на уметноста и археологија,  Филозофски факултет – Скопје, универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: Персонификациите на Адот во поствизантиските претстави на Страшниот суд на територијата на Р Македонија

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

Јули 2013- Помлад асистент – истражувач, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Јули 2015 – Асистент-истражувач, Институт за старословенска култура – Прилеп

 

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНСТЕРЕС

Шифра: 60103; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски науки
Област на истражување: Средновековна историја

Шифра: 60104; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски науки
Област на истражување: Византологија

Шифра: 60111; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски науки
Област на истражување: Национална историја на средниот век

Шифра: 60112; Научно поле: Хуманистички науки Научно подрачје: Историски науки
Област на истражување: Национална историја

 

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ, СТРАНСКИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2018, Комитет за византологија и медиевистика на Република Македонија

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Публикации – Монографии

2017 – Манастирот Трескавец, Министерство за култура на Р Македонија, Скопје

2017 – The Monastery of Treskavec, Министерство за култура на Р Македонија, Скопје

Секција во монографија

2014 – Прилеп, Милениумско пулсирање 1014 – 2014, Наслов: „Архитектурата и сликарството на црковните споменици во средновековен Прилеп“, Уредник: Владимир Караџоски Издавач: Локална самоуправа Прилеп; Друштво за наука и уметност, Прилеп

2011- Културно наследство, Наслов: „Пост-византиските споменици во Матка“, Уредник: Кате Антевска, Издавач: Данте, Скопје

Трудови во Научни и стручни списанија

2018 – „Сакралните објекти во средновековниот Прилеп низ пишаните и материјалните извори“, Balcanoslavica 48/1, Во печат

2017 – „Обид за реконструкција на дел од сликаната програма во пештерната црква и параклисот од бигорната карпа во Зрзевскиот културен комплекс“, Археолошки Информатор 1, 167-174

2017 – “Analyzis of the fragments from of fresco painting from the cave church in the cultural complex of Zrze and their dating”, Balcanoslavica 46, 39-55

2015 – „Идејната врска помеѓу Страшниот суд и Деисисот со Христос цар, Богородица царица и св. Јован Крстител во црквата Св. Преображение, манастир Зрзе“, Balcanoslavica 40-44, 27-43

Трудови во Зборници од конференции

Во печат – Претставата на Тетраморфот во олтарскиот простор на мирската црква Св. Никола во с. Зрзе, Тема: „ Слепче и поствизантиската уметност на Балканот од 16 и 17 век. Фрескоживопис и иконопис “,Демир Хисар 6-7 јули 2018

2016 – Resurrection of the Dead as Conceptual Basis for the Representations of Last Judgment in the Monastery Churches St. Nikola, Manastir and St. Bogorodica, Manastirec, Тема: „ XXIII Византолошки конгрес “Белград, 22-27 август, 2016,

2015 – Визијата на пророкот Даниил за Четирите царства (Дан. 7 : 1-14) во поствизантиските претстави на Страшниот суд на територијата на Р Македонија, Тема: „ Słowańskie teksy kultury. Samokowskye kontynuacje II “, Самоков, 14-16 Јули 2011

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

Охрид 25-26 октомври 2018 – Прва национална конференција за византологија и медиевистика, Наслов: Семиотичка анализа на „Раздробувањето на Агнецот“ во Литургијата на Светите Отци од мирската црква Св. Никола во селото Зрзе, Организатор: Национален комитет за византилогија и медиевистика на Р Македонија

Прилеп 21-22 септември 2018 – Биогеографска целина Маркови Кули : природни содржини и културни вредности, Наслов: Сакралните објекти во средновековниот Прилеп низ пишаните и материјалните извори, Организатор: Национален комитет за византилогија и медиевистика на Р Македонија

Демир Хисар 6-7 јули 2018 – Слепче и поствизантиската уметност на Балканот од 16 и 17 век. Фрескоживопис и иконопис, Наслов: Претставата на Тетраморфот во олтарскиот простор на мирската црква Св. Никола во с. Зрзе, Организатор: МАНУ

Неготино 10-12 септември, 2017 – Процеси на културна интерференција. Балканот помеѓу истокот и западот, Наслов: Претекнувајќи ја историјата. Политичките и социјалните аспекти на поствизантиските претстави на Страшниот суд, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Институт за славистички студии УАМ – Познањ

Белград, 22-27 август, 2016 – XXIII Византолошки конгрес, Наслов: Resurrection of the Dead as Conceptual Basis for the Representations of Last Judgment in the Monastery Churches St. Nikola, Manastir and St. Bogorodica, Manastirec, Организатор: Светска византолошка асоцијација

Кратово 9-11 Септември – Конференција по повод 35 годишнината од постоењето на ЈНУ „Институт за старословенска култура, Наслов: Waiting for the Kingdom of Heaven. Eschatological message of the painted program in exonartex of the catholicon of monastery Treskavec, Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Институт за славистички студии УАМ – Познањ

Самоков 14-16 Јули 2011 – Духовната и материјалната култура во христијанскиот и предхристијанскиот период на територијата на Р. Македонија, Наслов: Сликарството од 14 век во црквата Св. Никола во Нир, Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Институт за славистички студии УАМ – Познањ

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ

Учество во студиски програми

2018-2019 – Поствизантиска уметност во Македонија од 15 до 18 век, Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Историја на уметноста и археологија

2018-2019 – Поствизантиска уметност, Универзитет „ Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Историја на уметноста и археологија

СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Раководител на проект

март – ноември 2014 – Обид за реконструкција на дел од сликаната програма на пештерната црква и параклисот од бигорната карпа на културниот комплекс Зрзе

Учество во проект

2019 – Стручен консултант од областа на историјата на уметноста, Наслов на проект: Конзерваторско-реставраторски работи на ѕидното сликарство од црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново, Раководител: Оливера Макариевска

2016-2017 – Автор на текстуални и илустративни податоци за информативни табли, Наслов на проект: Патеките на св. Климент, Раководител: Проф. д-р Сашо Коруновски

2010-2011 – Стручен соработник во Проект: Манастирските библиотеки во Прилеп и прилепско, Раководитек: Магда Василески

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

21-22 септември 2018 – Член на организациски одбор, Биогеографска целина Маркови Кули : природни содржини и културни вредности, Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Прилеп

10-12 септември, 2017 – Член на организациски одбор, Балканот помеѓу истокот и западот, Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Неготино

9-11 септември – Член на организацоски одбор, Конференција по повод 35 годишнината од постоењето на ЈНУ „Институт за старословенска култура, Организатор: ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Прилеп

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

2018 – Член на редакциски одбор на Балканославика, Издавач: ЈНУ Институт за старословенска култура прилеп

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

Странски јазици:

Англиски, Читање: C1, Пишување: C1, Говор: C1

Грчки, Читање: B1, Пишување: B1, Говор: B1

 

mk_MK