Back
Фото

м-р Горан Василески

Асистент – истражувач

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ:

 

Име и презиме: Горан Василески 

Дата на раѓање: 17.09.1991 

Место на раѓање: Прилеп 

Адреса: ул. Пиринска бр. 50А – Прилеп 

Државјанство: македонско 

Телефон: +389 71 320 249 

Е-mail: goran.vasileski@isk.edu.mk ; vasileski.goran@gmail.com

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

 

2017 – Магистер по фолклористика при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во институтот за фолклор „Марко Цепенков“ во Скопје, на тема: Женските обредни поворки во Брсјачката етнографска целина.

2014 – Дипломиран етнокореолог при Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, на факултетот за музичка уметност во Штип, на оддел за Етнокореологија. Тема: Методски приказ на ората во Струшко поле.

 

 

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС: 

Научно поле: Хуманистички науки; 

Научно подрачје: Етнологија и етногенеза; 

Област на истражување: Материјална култура (61001), Духовна култура (61003), Етнологија на Македонија (61006), Фолклористика (61008). 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ 

2023 – Асистент истражувач во Институт за старословенска култура – Прилеп

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ: 

  1. Трудови во научни и стручни списанија 

Василески Горан (2021) Народните обичаи за празникот Св. Пророк Еремија во селата од Прилепско Поле, Македонски Фолклор, бр. 79, год. 52, И.Ф. Марко Цепенков, Скопје, стр. 151-158.

Василески Горан (2018) Иванденските женски обредни поворки во Прилепско-битолско Поле и Железник, Годишен зборник, Год. 5, Бр. 5, Универзитет „Гоце Делчев“, Музичка академија, Штип, стр. 131-139.

Василески Горан (2018) Водичарските обреди и обредни поворки во прилепскиот дел на Мариово, Зборник на трудови бр. 21, Н.У. Завод и музеј, Битола, стр. 195-205.

Василески Горан (2017) Етнокореолошките карактеристики на ората од етничкиот предел Струшко поле, Зборник на трудови бр. 20, Н.У. Завод и музеј, Битола, стр. 80-91.

Василески Горан (2016) Тајане бојане имам брат свети Јоване, Зборник на трудови бр. 19, Н.У. Завод и музеј, Битола, стр. 85-92.

 

 

  1. Трудови во зборници од конференции

 

Василески Горан (2023) Лазарските обредни поворки во охридско-струшкиот регион, Зборник на трудови, бр. 4, ФНИП Пеце Атанасовски, Долнени, Прилеп, стр. 87-100.

Василески Горан (2022) Етномузиколошка и етнокореолошка анализа на женските обредни поворки во Брсјачката етнографска целина, Зборник на трудови, бр. 3, ФНИП Пеце Атанасовски, Долнени, Прилеп, стр. 65-78. 

Василески Горан (2021) Водичарските обредни поворки во Мариово, Фолклорот во минатото и денес, Зборник на трудови, бр. 2, ФНИП „Пеце Атанасовски“, Долнени, Прилеп, стр. 51-62.

Василески Горан (2020) Иванденските обредни поворки во Преспа, Фолклорот во минатото и денес, Зборник на трудови, бр. 1, ФНИП „Пеце Атанасовски“, Долнени, Прилеп, стр. 75-84.

Василески Горан (2019) Лазарските обредни поворки во Брсјачката етнографска целина во минатото и денес, Фолклорот во минатото и денес, Зборник на трудови, ФНИП „Пеце Атанасовски“, Долнени, Прилеп, стр. 61-67. 

Василески Горан (2018) Ромките како сипститути на некои од женските обредни поворки во Македонија, Ѓурѓовден / Ерделези и традиционалната култура на ромите во Македонија и на Балканот, Зборник на трудови, И. Ф. „Марко Цепенков“, Скопје, стр. 71-78. 

 

  1. Учество на конференции, симпозиуми, работилници и предавања 

2023 – Предавање на тема „Куќните слави во Прилеп и прилепско“ како дел од истоимениот проект на ЗХСА „Преродба“ – Прилеп.

2023 – Предавач и надворешен соработник на проектот „Мариовските народни носии – сега и овде“ при Н.У. Завод и Музеј – Прилеп.

2022 – Предавање на тема „Велигденски и ѓурѓовденски празнувања“ како дел од истоимениот проект на ЗХСА „Преродба“ – Прилеп.

2019 – 2024 – Учество на научните конференции „Фолклорот во минатото и денес“ во склоп на ФНИП Пеце Атанасовски во Прилеп.

2019 – Предавање на тема „Изворната песна – непресушен извор“ како дел од истоимениот проект на ЗХСА „Преродба“ – Прилеп.

2018 – Предавач на семинар и јавен час по народни ора и песни во склоп на заеднички проект на КУД Јане Сандански – Неготино, НУЦК Ацо Ѓорчев од Неготино и Здружение на етнокореолози на Р. Македонија.

2018 – Учество на Меѓународниот научен симпозиум „Ѓурѓовден/Ерделези и традиционалната култура на Ромите во Македонија и на Балканот“ во Скопје.

2018 – Предавање на тема „Празниците и обредните песни во Прилеп и прилепско“ како дел од истоимениот проект на ЗХСА „Преродба“ – Прилеп.

2012 – Предавање на тема „Народните носии на населението во Овче Поле“ во СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“ во Штип, како дел од проект на КУД „Ристо Донев“ од Штип.

 

  1. Раководител на научно-истражувачки проекти 

2024 – Раководител на проектот „Традиционалните народни носии во селата од Општина Кривогаштани“, финансиран од Министерството за култура на РСМ.

2024 – Раководител на проектот „КУД Мирче Ацев – Прилеп во изминатите 75 години“, финансиран од Министерството за култура на РСМ.

2023 – Раководител на проектот „Гајдата во Мариово“, финансиран од Министерството за култура на РСМ.

 

  1. Учество во научно-истражувачки проекти

2017 – Надворешен соработник при теренските научни истражувања на проектот „Велигденските кули во Македонски Брод“, под раководство на д-р Владимир Караџоски.

2016 – Мелографирање на иванденските песните наменети за Елаборатот за зачувување на „Празникот Иванка во Ресен“ како нематеријално културно наследство, под раководство на д-р Мери Стојанова и д-р Ели Луческа.

2015 – 2017 – Теренски научни истражувања за мојот магистерски труд на тема „Женските обредни поворки во Брсјачката етнографска целина“ во 30-тина села во 12-те пределите од Брсјачката етнографска целина.

2015 – Надворешен стручен соработник во проектот „Валоризација на народните везови од Општина Кривогаштани“ при ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.

 

2014 – Надворешен соработник и создавач на сценска адаптација во рамки на проектот „Водици во село Беранци“ при ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. 

2014 – Надворешен соработник, овластен од ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, за изработка на Елаборат за валоризација на „Лазарките од Дримкол“ како духовното културно наследство, под раководство на д-р Ели Луческа. 

2014 – Теренски научни истражувања за мојот дипломски труд „Методски приказ на ората од Струшко Поле“ во Ложани, Драслајца, Мороишта, Биџево, Враништа, Мислешево и во Струга. 

2013 – 2017 – надворешен стручен соработник на повеќе проекти наменети за транскрипција, мелографирање, кинетографирање и архивирање на аудио и видео материјалите од етнолошката архива при ЈНУ Институт за старословенска култура во Прилеп.

2013 – Надворешен соработник, овластен од ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, за изработка на Елаборат за валоризација на „Лазара во Струшко Поле“ како духовното културно наследство, под раководство на д-р Ели Луческа. 

2010 – 2014 – теренски научни истражувања на одделот за Етнокореологија при ФМУ од Штип на следниве етнографски предели: Пијанец (с. Град), Струмичко поле (с. Борисово и с. Василево), Скопска Црна Гора (с. Кучевиште), Порече (с. Растеш и с. Заград), Радовишко поле (с. Воиславци), Тиквеш (с. Бегниште) и Охридско Поле (с. Горно Коњско). 

 

  1. Изложби и поставки

2019 – Изложба на фотографии „Лазарките од Струшко Поле и Дримкол“ во коавторство со Анита Ѓоргоска Талевска, преку Здружението на граѓани „Менелај“ од Прилеп, финансирана од Министерството за култура на РСМ.

2018 – Коавтор на изложба на „Народни носии од повеќе предели на Македонија“, во Домот на културата во Македонска Каменица, во организација на Културно – информативен центар „Романса“ од Македонска Каменица.

2015 – Асистент на етнолошката изложба „Спомени за навек“ во Кривогаштани, под авторство на д-р Ели Луческа и д-р Мери Стојанова.

2011 – Асистент при поставување на етнолошката поставка во НУ Завод и Музеј на град Штип.

 

 

  1. Етнографски филмови 

2013 – Асистент при создавање на етнографскиот документарен филм „Лазарките од село Ложани“, во издаваштво на ЈНУ Институт за старословенска култура, под менторство на д-р Ели Луческа.

 

Б. ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

 

  1. Член во управен или организациски одбор на институции, организации или здруженија

2021 – Претседател на КУД „Мирче Ацев“ од Прилеп и претседател на управниот одбор при здружението. 

2013 – 2015 – член на управниот одбор на Интернационалната асоцијација „Традиција без граници“ во Бејуш, Р. Романија. 

 

  1. Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, фестивали, изложби и др.

2021 – Претседател на собранието на ФНИП „Пеце Атанасовски“, Долнени, Прилеп.

2020 – 2021 – Секретар и член на жири комисијата на ФНИП „Пеце Атанасовски“ во Долнени и Прилеп.

2017 – 2020 – Раководител и предавач на семинарот за изучување на традиционални инструменти и песни, во склоп на ФНИП „Пеце Атанасовски“ во Прилеп и Долнени.

2017 – Член на жири комисијата на Меѓународниот карневал „Прочка“ во Прилеп.

2016 – 2017 – Член на жири комисија на Фестивалот „Ревија на македонски народни носии“ во Кривогашрани.

 

 

ЧЛЕН ВО ДОМАШНИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА

 

2015 – Здружение на етнокореолози на Македонија.

2013 – Меѓународна асоцијација „Традиција без граници“ – Бејуш, Р. Романија.

2011 – 2013 – Ансамбл „Македонија“ – Скопје

2010 – 2015 – Здружение КУД „Ристо Донев“ – Штип

2010 – Здружение за зачувување на традиција и култура „Прочкари“ – Прилеп

1998 – Здружение КУД „Мирче Ацев“ – Прилеп

 

 

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА

 

2017 – Плакета по повод 10 годишен јубилеј на здружението на македонци „Вардар“ во Качарево, Р. Србија, за посебен придонес при реализација на проектот „Сусрет гајдаша – сличности и разлика“. 

2016 и 2018 – Признание за најуспешен настап при соло изведба на гајда на „Сабор гајдаша балканских земаља“ во Сврљиг, Р. Србија.

2015 – Диплома за најуспешен настап на соло изведба на традиционалниот инструмент гајда на 41-от Фестивал на народни инструменти и песни „Пеце Атанасовски“ во Прилеп и Долнени.

 

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

 

Англиски јазик – Читање 4 – Пишување 4 – Говор 4

Српски јазик – Читање 5 – Пишување 5 – Говор 5

Бугарски јазик – Читање 5 – Пишување 5 – Говор 5

 

 

ВЕШТИНИ, СПОСОБНОСТИ И ХОБИ:

Изведувач на народни инструменти: гајда, тапан, зурла, кавал и кемане.

Игроорни и вокални способности.

Возачка дозвола од Б категорија.

Колекционерство на стари предмети и народни носии.

Нумизматика и филателија.

Високо ниво на мотивираност, самодоверба и оптимизам.

Одговорност, стручност, посветеност и лојалност кон професијата.

mk_MK