Љ. С. Ристески, Посмртниот обреден комплекс во традициската култура на Мариово, Прилеп 1999

Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна демонологија на Македонците, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1995

Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна митологија на Македонците, книга I и II, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1998

Т. Вражиновски, соработници Љ. С. Ристески, В. Караџоски, Л. Симоска, Народна митологија на Македонците, книга II, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 1999

Ј. Обрембски, Фолклорни и етнографски материјали од Порече, книга I, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001

Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии, книга I, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2001

Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии, книга II, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002

Ј. Обрембски, Македонски етносоциолошки студии, книга III, Ред. Танас Вражиновски, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2002

Ј. Обрембски, Порече 1932-1933, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп 2003

T. Вражиновски, Македонски историски преданија, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопје-Прилеп, 1992

Речник на народната митологија на Македонците, Ред. Т. Вражиновски, Подг. Т. Вражиновски, С. Зоговиќ, В. Караџоски, С. Јовановска, Б. Ристовска-Јосифовска, ИСК-Прилеп, Матица Македонска, Скопje

mk_MK