Членови на Совет

Бошко Ангеловски Претседател
Бранислав Ристески Член
Владимир Караџоски Член
Виолета Крстеска Член
Марија Чичева Член
Дејан Кебакоски Член
Орданче Петров Член
Татјана Атанасоска Член
Љупчо Маркушоски Член
Бранко Димоски Член
en_US