Back
IMG_6092

д-р Орданче Петров

Научен соработник

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

име и презиме:

Орданче Петров

датум и место на раѓање: 01. 1989 год., Неготино, Р. Македонија

адреса: Ул. Партизанска бр. 198 Неготино

 

ОБРАЗОВАНИЕ

2013 – , Трет степен – докторски студии , Филозофски факултет при Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје, Институт за историја на уметноста и археологија, Тема: „Градот-тврдина Просек и неговиот ареал во средниот век“,Ментор: Проф. Д-р Елица Манева

2011-2013, Втор степен – магистерски студии, Филозофски факултет при Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје, Институт за историја на уметноста и археологија,Тема:„ Археолошки потврди за постоење на средновековни фрлачки постројки од територија на Република Македонија“, Ментор: Проф. Д-р Елица Манева

2007-2011, Прв степен – додипломски студии, Филозофски факултет при Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје, Институт за историја на уметноста и археологија, Тема: „Типологија, Хронологија и Распространетост на т.н. Грчко-Илирски тип на шлемови“, Ментор: Проф. д-р Марјан Јованов

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

01.07.2013- Помлад асистент-истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

04.11.2013- Асистент-истражувач во Јавна научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНТЕРЕС

Шифра: H340, Научно поле: Археологија,  Научно подрачје: Средновековна археологија

ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ДОМАШНИ, СТРАНСКИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

2014, ICOM – The International Councill of Museums – Paris

2014, МАНД – Македонско Археолошко Научно Друштво

2008-2012, Аксиос – Студентско Археолошко Здружение

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Publications

Секција во монографија

Slowianskie teksty kultury. Kontynuacje samokowskie II.Словенски културолошки текстови. Самоковски континуации 2, Zvonko Dimovski, Eli Lučeska и Patryk Borowiak, Наслов на поглавје: „ Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот локалитет „Бедем“ с. Чепигово (Стибера)“,Poznan-Prilep,Издавач: Institut Filologii, Институт за старословенска култура – Прилеп, 2015

 

Трудови во Научни и стручни списанија

Stobis Vetere Urbe, Serilia, 5, 2011 паг. 22-23

Stone-and Rock-Launching Engines in the Miracles of Saint Demetrius of Thessaloniki, Patrimonium, 11, 2013 паг. 73-78

Средновековните каменофрлачки постројки од тврдината Просек во списите на Никита Хонијат, Историја, 2014 паг. 137-146

On the Life and Deeds of Profesor Elica Maneva, Folia Archaeologica Balkanica III, 2015 паг. 19-25

Библиографија на проф. д-р Елица Манева, Folia Archaeologica Balkanica III, 2015 паг. 27-37

Mail from Treskavec: Contribution to the Study of Medieval Mail Armour, Folia Archaeologica Balkanica III, 2015 паг. 569-590

Библиографија на списанието BALCANOSLAVICA том 1-44 (1971-2015) , Balcanoslavica 45, 1-2, 2016 паг. 159-207

Analysis of Medieval Mail Armour – Archaeological Remains from the Prilep Monastery Treskavec, Ruzica Manojlovic ,Jarmila Trpcevska, Ordanche Petrov ,Blagoj Rizov, International Journal of Engineering Research and Development, vol. 3, Iss. 2, 2017 паг. 40-47

Археолошки истражувања на локалитетот Белата Земја – Трнче кај с.Пепелиште, Неготино, Археолошки Информатор год. 1, бр. 1, 2017 паг. 53-60

Претходен извештај од археолошките истражувања на локалитетот Црквиште, с. Корешница, Демир Капија, Археолошки Информатор год. 1,,2017 паг 71-78

Нови наоди од тврдината Просек, Демир Капија : печатот на Георги Инеот, севаст и паракоимомен, 1196 година, Патримониум.МК 15, 2017 паг. 345-350

Newly-discovered Early Christian Barel-vaulted Tomb from Demir Kapija, Folia Archaeologica Balcanica IV, 2018

Претходен извештај од археолошките истражувања на локалитетот Кале Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија, Археолошки Информатор бр. 2, 2018

 

Трудови во Зборници од конференции

Some New Viewpoints on the Early Christian Centre of Emona), Тема: „Cults and Religion in the Light of Archaeological Findings“, Задар 2011, Издаден: 2012,паг. 51-60

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

 • Međunarodnu studentsku konferenciju arheologa : Ratnik za života i u smrti, Hrvatska 2009, Презентација на проектот: „Findings of the s.c Greco-Illyrian type of Hellmets in Republic of Macedonia“,Организатор: Studentski klub arheologa – Zagreb, Zagreb, 26.02-01.03. 2009,Zagreb
 • Studienakademie 2013 des DFG-Graduiertenkollegs 1412 in Ohrid, Презентација на проектот:„ The Archaeological Finds from Medieval Necropolises in Republic of Macedonia as a data for social distinction between the local populations “, Организатор: Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, Germany, 3.10.2013, Охрид, Р.Македонија
 • XXIII Симпозиум на МАНД, Презентација на проектот„ Проектил од каменофрлачка постројка од археолошкиот локалитет Бедем, с.Чепигово (Стибера)“,Организатор: МАНД – Македонско археолошко научно друштво, 5-7.12.2014, Виница, Р.Македонија
 • Работилница за млади, Презентација на проект: „Технологија на изработка на мозаици“, ЈНУ ИСК – Прилеп , 21-22.05.2015, Прилеп, Р. Македонија
 • Меѓународна научна конференција во чест на 35-годишниот јубилеј на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, Презентација на проект: „ Ликовни претстави на мрежест оклоп на монументалното зидно сликарство од 13-14 век во Р Македонија“, ЈНУ ИСК – Прилеп, 09.09. – 11.09.2015, Кратово, Р. Македонија
 • ARCS Spring 2016 Lectures, Презентација на проект: „ Medieval Weapons and Armour on the Territory of the Republic of Macedonia: late 6th to late 14th century“, American Research Center in Sofia, 14.04.2016, Софија Р. Бугарија
 • Програмски активности на Универзитет Св. Климент Охридски во Битола во чест на одбележувањето на 1100 годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски, Презентација на проект: „ Едукативна работилница за студенти „Техники на изработка на мозаици“, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Универзитет Св. Климент Охридски во Битола, 09-21.08. 2016, Охрид
 • 23rd International Congress of Byzantine Studies, Association Internationale des Études Byzantines, 22-27 Август,2016
 • Mnemosyon Firmitatis (Годишњи скуп и прослава 70 година Археолошког института), Презентација на проект: „Античке и средњевековне тврђаве у Демиркапиској клисури“, Археолошки институт Београд – САНУ, Српско археолошко друштво, 5-7 јуни,2017
 • IVth International Conference of Mediaeval Archaology : Fortifications, defence systems, structures and features in the past, Презентација на проект: „The Role of the Demir Kapija Gorge in the Defensive System of the Lower-Vardar Region during Medieval Times“,Institute of Archaeology, Zagreb, 7-9 јуни, 2017
 • Денот на археологијата, Презентација на проект: „Развој на населбите и тврдините на влезот во Демиркаписката клисура“, ЗГ Институт за археолошки истражувања – Скопје; НУ Археолошки музеј на Македонија, 28 јули 2017
 • Процеси на културна интенфереција : Балканот помеѓу Истокот и Западот, Презентација на проект:„Западноевропски влијанија одразени преку гробот бр. 5 од Кале-Стрезов Град, с. Челевец (Просек)“, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп; Универзитет Адам Мицкијевиќ – Познањ, 10-12 септември 2017
 • Биогеографска целина Маркови Кули : Природни знаменитоски и културни вредности, Економија на средновековен Прилеп (13-14 век), ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, 19-20 септември 2018
 • Самуилова држава 1000 години потоа, Развојни фази на рановизантиската и средновековна тврдина на локалитетот Кале – Стрезов Град, с. Челевец, Демир Капија, Македонски Комитет за Византологија, Филозофски Факултет – Скопје, 24-26 октомври 2018

СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Раководител на проект

 • Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември 2015
 • Археолошки истражувања на Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Ноември 2015
 • Археолошки истражувања на Маркова Кула, с. Корешница, Систематски археолошки истражувања, март-април 2016
 • Археолошки истражувања на Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Јуни-Јули 2016
 • Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Систематски археолошки истражувања, Септември-октомври 2016
 • Археолошки истражувања на Црквиште, с. Корешница, Сондажни археолошки истражувања, Ноември-декември 2016
 • Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември-октомври 2017
 • Археолошки истражувања на Кале Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември-октомври 2018

Учество во проект

 • Roman Forum Stobis, Археолошки локалитет Стоби,Раководител: Кустос-советник Мила Шурбаноска, Теренска работа,Јуни 2008
 • Грамади, с. Корешница, Раководител: проф. д-р Марјан Јованов,Теренска работа, Јули 2008
 • Источен одбранбен ѕид, Стоби, Раководител: д-р Силвана Блажевска, Теренска работа, Септември 2008
 • Ограда, с. Бистренци, Раководител: Кустос-советник Лидија Блажевска, Теренска работа, Октомври 2008
 • Антички театар, Стоби, Раководител: д-р Силвана Блажевска, м-р Гоце Павловски, Теренска и кабинетска работа, Март-јуни 2009
 • Црвено поле, с. Барбарево, Раководител: Виш кустос Ване Секулов, Теренска работа, Јули 2009
 • Градиште, Неготино, Раководител: проф. д-р Никола Секунда, м-р Горан Санев,Теренска работа, септември 2009
 • Градиште – Скопско Кале, Скопје,Раковдител: проф. д-р Драги Митревски,Теренска работа, март-април 2010
 • Градиште, Неготино, Раководител: м-р Горан Санев, мај 2010
 • Пренгово, Гдањск, Полска, Раководител: д-р Симон Беднаж, Теренска и кабинетска работа, јули 2010
 • Источна Некропола, Скупи,Раководител: Кустос советник Ленче Јованова, Теренска работа, септември 2010
 • Бела Земја, Пепелиште, Раководител: доц. д-р Дафина Герасимовска, Теренска и кабинетска работа, октомври 2013
 • Водици, с. Беранци, Могила-Битолско, Раководител: д-р Ели Луческа, научен советник, Видео и фото документација, Јануари 2014
 • Трештена стена, с. Чаниште,, Раководител: Кустос-советник Александар Митковски,Теренска работа, мај-јуни 2014
 • Тумба с. Могила, Битола, Раководител: проф. д-р Аленка Томаж, д-р Гоце Наумов, Теренска работа, јуни 2014
 • Висока, с. Крушевица, Раководител: м-р Дејан Кебакоски, Теренска работа, јули-август 2014
 • Бела Земја, с. Пепелиште, Раководител: доц. д-р Дафина Герасимовска, Теренска и кабинетска работа, ноември 2014
 • Таламбасица, с. Чаниште, Раководител: Кустос-советник Александар Митковски,Теренска работа, јули-август 2015
 • Бела Земја, с. Пепелиште, Раководител: доц. д-р Дафина Герасимовска, Теренска и кабинетска работа, Декември 2015

ОРГАНИЗАЦИОНО-РАЗВОЈНА ДЕЈНОСТ

Учество во комисии и расправи

1-28.02.2011 – Комисија за евалуација на високото образование, Организатор: Филозофски факултет – УКИМ Скопје

4.12.2014 – Расправа за измени и дополнувања на закон за заштита на културното наследство на Р Македонија, Организатор: Собрание на Република Македонија

Член во управен или организациски одбор на институции или организации

Февруари 2009-Февруари 2012 – Претседател на Аксиос – Студентско археолошко здружение

Јули 2017- Член на Научен совет на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Февруари 2018 – Член во Издавачки одбор на Македонско археолошко научно друштво

Член на организациски одбор на научни и стручни конференции, манифестации, изложби и др.

22-25.04.2010, Претседател на организациски одбор на Меѓународна Студентска Археолошка Конференција – СТАРКО Македонија 2010, Организатор: Аксиос – Студентско археолошко здружение

16.12.2011 Претседател на организациски одбор, Изложба на мозаици од проектот “Едукативна работилница за изработка на мозаици, Организатор: Аксиос – Студентско археолошко здружение

24.12.2012 Претседател на организацоски одбор, Изложба на макети на средновековни опсадни постројки, Организатор: Аксиос – Студентско археолошко здружение

08.05.2015 Член на организациски одбор, Временски огледи, Организатор: ЈНУ ИСК-Прилеп

30.12.2015 Автор за делот за арх. лок. Китино Кале – Кичево, Годишна изложба : Капитални проекти во археологијата на Република Македонија (2015), Организатор: УЗКН

28.12.2016 Автор за делот за арх. лок. Маркова Кула – Демир Капија, 10-та јубилејна изложба : Капитални проекти во археологијата на Република Македонија (2006-2016), Организатор: УЗКН

2016 Автор на фотографии, Иванки, Организатор: ЈНУ ИСК – Прилеп

10.02.2017 Автор, Цркви и Тврдини, Организатор: Дом на култура „Мирка Гинова“ – Демир Капија, ЈНУ ИСК-Прилеп, НУ Археолошки музеј на Македонија – Скопје

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

2013, Секретар и компјутерска обработка на 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски,ЈНУ ИСК – Прилеп, Македонија; Универзитет Адам Мицкиевиќ – Познан, Полска

2015, Технички уредник на Folia Archaeologica Balcanica III, Филозофски факултет Скопје

2015, Технички уредник и секретар на Balcanoslavica 40-44, ЈНУ ИСК-Прилеп

2016, Технички уредник и секретар на Balcanoslavica 45, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп

2017 Технички уредник и секретар, Balcanoslavica 46, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп

2017, Член на редакциски одбор на Археолошки Информатор бр. 1, Здружение Менелај – Прилеп

2018, Технички уредник и секретар на Balcanoslavica 47, 1-2, ЈНУ ИСК-Прилеп

2018, Член на редакциски одбор на Археолошки Информатор бр. 2, Здружение Менелај – Прилеп

2018, Технички уредник -Член на издавачки совет на Macedoniae Acta Archaeologica, 21, Македонско археолошко научно друштво

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

01.03.2011 – 30.06. Филозофски факултет – Љубљански универзитет

01.10.2015-30.10.2015 – Филозофски факултет – Белградски универзитет

ДОПОЛНИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И ЕДУКАЦИЈА

1-30.06.2008 Курс за конзервација и реставрација на антички мозаици во рамките на проектот Roman Forum Stobis 2008, Организатор: CISS SUD-SUD Europe, Стоби

1-30.11.2011 Курс за изработка на мозаици на антички начин, Организатор: Аксиос- Студентско археолошко здружение и академик Газанфер Бајрам, Филозофски факултет – Скопје

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

Странски јазици:

Англиски, Читање: 5, Пишување: 4, Говор: 4
Германски, Читање: 3, Пишување: 2, Говор: 2
Грчки, Читање: 3, Пишување: 2, Говор: 2

en_US