Back
IMG_6108

д-р Aтанас Атанасоски

Научен советник

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

име и презиме: Атанас Атанасоски

датум и место на раѓање: 30. 01. 1961, Прилеп, Р. Македонија

Адреса: Бул. Маршал Тито 87А/10

 

ОБРАЗОВАНИЕ

1999 -2001, магистер по ликовни уметности, Факултет за ликовни уметности, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: „Портрети“

2005– 2010, доктор по историски науки, Институт за национална историја, Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ – Скопје, Тема: „Историско-уметничките аспекти на орнаменталните мотиви во ѕидното сликарство на спомениците во Пелагониската епархија од XII до XVII век“

 

ПРОФЕСИОНАЛНО ВРАБОТУВАЊЕ

01.01.1988 – Илустратор-документатор, Институт за старословенска култура – Прилеп

-1994 – помлад асистент, Институт за старословенска култура – Прилеп

1994 – 2010- асистент истражувач, Институт за старословенска култура – Прилеп

2010-2013 – научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

2013-2018 – виш научен соработник, Институт за старословенска култура – Прилеп

2018 – научен советник, Институт за старословенска култура – Прилеп

 

ПОЛЕ НА НАУЧЕН ИНСТЕРЕС

Научно поле: Хуманистички науки
Научно подрачје: Историја на уметност
Област на истражување: Орнаментика  на ѕидното сликарство (средновековен и доцен среден век)

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Публикации – Монографии

„Орнаментот како пејзажен знак (во фрескоживописот на спомениците во Пелагониската епархија од XII до XVII век)“, Институт за старословенска култура, Прилеп, 2017

 

Секција во монографија

Прилеп, милениумско пулсирање, 1014 – 2014, Наслов на поглавје„Сликарство и архитектура во поствизантискиот период“, 250-258, Уредник: Д-р Владимир Караџоски, Издавач: Друштво за наука и уметност-Прилеп и Локална самоуправа на општина Прилеп

 

Трудови во Научни и стручни списанија

„За потеклото на орнаменталните мотиви од ѕидното сликарство на спомениците во Македонија“. Научно списание, год. II/бр. 2, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 2006, 253-262

„Зачуваните орнаментални мотиви во црквата Св. Атанасиј во Варош кај Прилеп“, Научно списание, год. III/бр. 3, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола 2007, 117-123

„Орнаменталната декорација во црквата Св. Никола на Топличкиот манастир“, Научно списание, год. IV/бр. 4, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 2008, 377-382

„Мермерна имитација во делот на цоклето во спомениците на фреско-живописот во Пелагониската епархија“, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, 2009, 137-152

Меандарот во спомениците на фреско-живописот во Македонија“, Balcanoslavica 37-39/2007-2009 Институт за старословенска култура – Прилеп,  2010, 68-73

Орнаменталните мотиви палмети како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија“, Сто и пет години од раѓањето на Јозеф Обремски, Прилеп – Познањ, 2013, 243-254

 „Орнаменти компонирани од гранчиња и од лозинки“, Гласник на ИНИ, год. 57, бр. 1-2,  Скопје, 2013, 55-166

„Геометриските мотиви како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија“, Słowiańskie teksty kultury, Samokowskie kontynuacje II, Poznan-Prilep, 2015, 129-135

„Орнаментика со мотиви од куфско писмо во спомениците на фрескоживописот во Македонија“, Balcanoslavica 40-44,  Институт за старословенска култура – Прилеп, 2015, 45-52

 

Трудови во Зборници од конференции

Oрнаментиката во спомениците во комплексот Маркови Кули, Тема: Биогеографска целина Маркови Кули: природни содржини и културни вредности“, Прилеп 2018, 2019,

 Орнаменталните мотиви палмети како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија, Тема: „Симпозиум по повод 30 години од основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп и 105 години од раѓањето на Јозеф Обремски“,Самоков 09. 2010, 15-17

„Геометриските орнаменти како дел од сликарството во спомениците на Пелагониската епархија”, Тема:„ Втор меѓународен симпозиум на тема „Духовната и материјалната култура во предхристијанскиот и христијанскиот период на територијата на Македонија“, Самоков 09, 2011, 14-16

 

Учество на конференции,симпозиуми,трибини и предавања

Славистички денови на Институт за славистика при Универзитетот „Адам  Мицкиевич“,„Традицијата на изработка на маски како дел од традицијата на македонскиот народ“, Организатор: Институт за славистика при Универзитетот „Адам  Мицкиевич“ во Познањ, Познањ, 17.1. 2013

 

Раководител на научно-истражувачки проекти

2012 – Раководител на проектот Споменици на ѕидното сликарство од поствизантискиот период и времето на Преродбата во Пелагониската епархија“

2011-2012 – Раководител на проектот „Исламски влијанија врз орнаментиката во спомениците на фрескоживописот од поствизантискиот период во Македонија“

2004-2006 – Писмени споменици за средновековната култура на Македонија

 

Учество во научно-истражувачки проекти

2009-2011, Член, (Научен соработник) во Проект: Споменици на ѕидното сликарство од времето на Преродбата во Пелагониската митрополија”, Раководител на проект: д-р Никола Митревски

2004-2006, Член, (Асистент истражувач) во Проект: „Споменици на ѕидното сликарство од  поствизантискиот период во Пелагониската митрополија”, Раководител на проект: д-р Никола Митревски

2001-2003, Член, (Асистент истражувач – илустратор) во Проект: „Ликовната уметност во Пелагонија од паѓањето под турска власт до балканските војни“, Раководител на проект: д-р Никола Митревски

1988-2000, Член, (Асистент истражувач – илустратор) во Проект: „Сакрални објекти во Македонија“, Раководител на проект: д-р Димитар Ќорнаков

1989 -1991, Член, (Илустратор) во Проект: „Културно-ликовното минато на Мариово“, Раководител на проект: д-р Петар Миљковиќ- Пепек и д-р Бранислав Ристески

1980-1992, Член, (Илустратор) во Проект: „Средновековен Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и развој на градската населба и тврдината Маркови Кули)“, Раководител на проект: д-р Бошко Бабиќ и д-р Тадеуш Полак

 1980 – 1990 – Член, (Илустратор) во Проект: „Карактеристики и специфичности на културата на македонските Словени од доселувањето до крајот на XIV век во светлината на археолошката документација“, Раководител на проект: д-р Бошко Бабиќ

 

 СТРУЧНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

 

Раководител на проект

2012 Изложба: „Орнаменти“
2016 Изложба: „Орнаментот како пејсажен знак“

 

Член на организациски или редакциски одбор на монографии, зборници, списанија и друго

2010 – 1019 – Член на редакција, Балканославика, Институт за старословенскачлен на редакција култура-Прилеп

 

СТУДИСКИ И ИСТРАЖУВАЧКИ ПРЕСТОИ

2012 -Теренски истражувања на спомениците на ѕидното сликарство во Република Албанија и Република Грција, Фрескоживописот во спомениците од поствизантискиот период, 2012

2011 – Теренски истражувања на спомениците на ѕидното сликарство во Република Албанија, Фрескоживописот во спомениците од поствизантискиот период

2015- Студиски престој во  Музејот за применета уметност во Белград, Република Србија, Изложба (Освежавање меморије)

 

ПОЗНАВАЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК (според сопствена проценка)

 

Странски јазици:

Англиски, Читање: 2, Пишување: 2, Говор: 2

 

 

 

en_US