Back
image0 (2)

Катерина Росикопулос

Асистент – истражувач

Кратка биографија

Име и презиме: Катерина Росикопулос

Адреса на живеење: бул. Гоце Делчев бр. 29-6, Прилеп

Електронска пошта: katerina.rosikopulos@isk.edu.mk,  krosikopulos@gmail.com

Националност: Македонка

Датум на раѓање: 21.04.1990г.

Контакт телефон (+389) 070 254 198

Образование:

Државно средно училиште: Гимназија „Мирче Ацев“, Прилеп

Дипломиран историчар на уметноста

„Универзитет Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Скопје, [ 2009/10 – 2014 ]

Запишан на втор циклус студии – Средновековна археологија, Филозофски Факултет – Скопје [ 2021/2022 – ]

Други јазици: Англиски јазик, грчки јазик, германски јазик.

Компјутери : Солидно основно познавање, MS Office, Corel Draw

Професионално вработување:

Помлад асистент истражувач – Институт за старословенска култура – Прилеп  [ ноември 2023 ]

Поле на научен интерес:

Шифра: 60203; Научно поле – Хуманистички науки – Средновековна археологија: Преселба на народите; словенска култура до IX век.

Шифра: 60602; Научно поле – Хуманистички науки – Средновековна византиска уметност.

 

Учество во проекти:

Соработник во проект на Советот на Европа, „Културна рута на Св. Кирил и Методиј“ [ 2023 ]

Изработка на техничка документација за монографијата „Поствизантиски претстави на Страшниот суд од Р.С. Македонија“, Александар Василески. [ 2021 ]

Учесник во проект, здружение Менелај – текст – „Црквата Благовештение“, Прилеп, „Културни патеки“ (дигитално издание) за Менелај, Прилеп, 2019 година. [ 2019 ]

Учесник во проект од Министерство за култура, „Дигитализација на икони“[ 2014– 2015 ]

Учество во конференции и школи:

-„Средновековни прстени религиски и симболички мотиви од збирката на НУ Завод и музеј Прилеп“ – Научен собир огранизиран од Институтот за старословенска култура – Прилеп, 4-6 Конгресен центар, Охрид, 2023година. [ 2023 ]

-Четврта малореканска летна школа 2023- По патеките на Дичо Зограф. [ 2023 ]

Учество во изложби:

Соработник на изложбата „ Средновековен накит од Тиквеш“ – ОУ Музеј на град Неготино во соработка со ЈНУ Институт за старословенска култура- Прилеп [ 2023 ]

Надворешен сорабоник во ЈНУ институт за старословенска култура Прилеп [ 2021 – 2023 ]

„Дигитализација на техничка документација на движни археолошки наоди“ во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. [ 2021 ]

„Техничко исцртување на движните археолошки наоди, депонирани во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп.“[ 2021 ]

„Дигитализирање на археолошка документација на движни наоди“, депонирани во ЈНУ Институт за старословенска култура- Прилеп.[ 2021 ]

„Дигитализирање на археолошка документација“ депонирана во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. [ 2022 ]

„Исцртување и дигитализирање на археолошка документација“ депонирана во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. [ 2022 ]

„Обработка на документација и внесување на податоци во електронска база на податоци, од истражувањата на ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп“. [ 2023 ]

„Дигитализирање, обработка и внесување во база на податоци, фотодокументација од архивата на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп“.[ 2023 ]

Обработка на документација и внесување на податоци во електронска база на податоци, од истражувањата на ЈНУ Институт за старословенска култура Прилеп“. [ 2023 ]

 

 

 

 

 

 

en_US