logo

Новости и настани

Read more
logo

About the Institute

Read more
logo

Marko towers

Read more
/ Настани

Фолклорни и етнографски теренски материјали, Институт за старословенска култура

Содржината на оваа книга произлезе од повеќегодишната работа на научно - истражувачките проекти: „Македонска народна митологија“ (1992-1997) и  „Пеколот и рајот во...
Read More
/ Настани

„Eтнографски и фолклорни и теренски материјали“ од д-р Владимир Караџоски

Основна цел на овој труд е запознавање на пошироката научна и стручна јавност со теренските материјали, кои научниот и стручен...
Read More
/ Настани

Истражувања на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар

Истражувањата на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар, во насока на реализација на истоимениот проект поддржан од Министерството за...
Read More
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Маркови кули – Градок, с.Манастир – Мариово

Проектот “Археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули-Градок, с.Манастир-Мариово”  претставува   најнепосредно продолжение на сеопфатните археолошки истражувања на овој локалитет во рамките...
Read More
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Кале-Стрезов град, с.Челевец, Демир Капија

Во месец септември и октомври, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп во соработка со Mузејската збирка при Домот на...
Read More
/ Настани

Промоција на книгата „Митот и реалноста во умот на пелагонецот“ од Дејан Пелагонски Настески

На 23 Февруари со почеток во 11:45 часот кај местото „Слонот“ Маркови Кули - Прилеп, се одржа промоција на книгата...
Read More
/ Настани

Јавна расправа за Планот за управување со Споменикот на природата Маркови Кули

На ден 31 Јануари 2020 година се одржа Јавната расправа за Планот за управување со Споменикот на природата Маркови Кули...
Read More

Покана за Јавна расправа по Планот за стратегиска оцена за Споменикот на природата „Маркови Кули“ – Прилеп

                                                            П О К А Н А Почитувани,             Согласно Законот за животна средина  (“Сл. Весник на РМ“ , бр.53/05,...
Read More

Покана за Јавна расправа за Планот за управување со Споменик на природата „Маркови Кули“ – Прилеп (2020-2030)

П О К А Н А Почитувани,             Согласно Законот за заштита на природата (“Сл. Весник на РМ“ , бр.67/04,...
Read More

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за план за управување сo Споменикот на природата Мaркови Кули (2020-2030)

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за План за управување со Споменикот на природата „Маркови Кули“ можете да го...
Read More