logotop

Новости и настани

Read more
logotop

About the Institute

Read more
marko1

Marko towers

Read more

Научноистражувачка програма на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп

Проекти Финансирани од Министерството за образование и наука на РС Македонија: Проект: „Акредитација и формално признавање на Лабораторијата за археометрија...
Read More
/ Настани

Конкурс за избор во научно звање

Конкурсот за избор во научно звање можете да го превземете од тука
Read More
/ Настани

Фолклорни и етнографски теренски материјали, Институт за старословенска култура

Содржината на оваа книга произлезе од повеќегодишната работа на научно - истражувачките проекти: „Македонска народна митологија“ (1992-1997) и  „Пеколот и рајот во...
Read More
/ Настани

„Eтнографски и фолклорни и теренски материјали“ од д-р Владимир Караџоски

Основна цел на овој труд е запознавање на пошироката научна и стручна јавност со теренските материјали, кои научниот и стручен...
Read More
/ Настани

Истражувања на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар

Истражувањата на археолошкиот локалитет Дрма – Бадар, с. Бадар, во насока на реализација на истоимениот проект поддржан од Министерството за...
Read More
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Маркови кули – Градок, с.Манастир – Мариово

Проектот “Археолошки истражувања на локалитетот Маркови Кули-Градок, с.Манастир-Мариово”  претставува   најнепосредно продолжение на сеопфатните археолошки истражувања на овој локалитет во рамките...
Read More
/ Настани

Археолошки истражувања на локалитетот Кале-Стрезов град, с.Челевец, Демир Капија

Во месец септември и октомври, ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп во соработка со Mузејската збирка при Домот на...
Read More
/ Настани

Промоција на книгата „Митот и реалноста во умот на пелагонецот“ од Дејан Пелагонски Настески

На 23 Февруари со почеток во 11:45 часот кај местото „Слонот“ Маркови Кули - Прилеп, се одржа промоција на книгата...
Read More
/ Настани

Јавна расправа за Планот за управување со Споменикот на природата Маркови Кули

На ден 31 Јануари 2020 година се одржа Јавната расправа за Планот за управување со Споменикот на природата Маркови Кули...
Read More

Покана за Јавна расправа по Планот за стратегиска оцена за Споменикот на природата „Маркови Кули“ – Прилеп

                                                            П О К А Н А Почитувани,             Согласно Законот за животна средина  (“Сл. Весник на РМ“ , бр.53/05,...
Read More
1 2 3