Back

Институтот од 2010 г. е овластен субјект за заштита на духовното културно наследство на Македонија – фолклор и јазик. Поради тоа покрај работата на научно-истражувачки проекти својот интерес вработените од оделот за етнологија и етногенеза го насочија и кон работата на стручно – научни проекти во културата и изработка на Елаборати за заштита на нематеријално – духовното културно наследство на Република Македонија. Во изминатитиот период реализирани се следните проекти:

Св. Никола Летен/Св. Талалеј во с. Крстец, Прилепско, (2011)… повеќе
Обичајот „Велигденски кули“ во Македонски Брод, (2011, 2015 ) … повеќе
Обичајот „Дуовден “ во Црешнево-Белица, општина Македонски Брод ( 2011), … повеќе
Голем Петок, Варош, Прилеп, (2011) … повеќе
Водичарките од с. Беранци, Битолско, (2011) … повеќе
Џоломарите од с. Бегниште, Кавадаречко, (2011) … повеќе
Празникот „Иванка“ во Ресен, (2011) … повеќе
Празникот „Лазарева сабота“ во Преспа, (2011) … повеќе
„Тодоринка“ во с. Виничани, (2011) … повеќе
Водици во с. Битуше, (2012) … повеќе
Ѕвончарскиот занает во Битола, (2012) … повеќе
Обичајот „Курбан“ с. Витолиште, Мариово, (2013) … повеќе
Лазарките од Струшко Поле, (2013) … повеќе
Лазарките од Дримкол, (2014) … повеќе
Народни везови од општина Кривогаштани, (2015) … повеќе
Обичај „Дева“ – Општина Крушево, (2017). … повеќе

mk_MK