Тврдината Маркови Кули - извештаи за работата на мисијата 1977-1983, Варшава 1985

Т. Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (VII-XIV век), Битола 2003

Т. Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (VII-XIV век), Битола 2003

Б. Бабиќ, Материјалната култура на Македонските словени во светлината на археолошките истражувања во Прилеп, Прилог за историјата на културата на македонскиот народ, Прилеп 1986

Б. Бабиќ, Средновековното културно богатство на СР Македонија, Прилеп, 1974

Б. Алексова, Епископијата на Брегалница, ИСК-Прилеп, Прилеп 1989

Б. Алексова, Loca sanctorium Macedoniae, Прилеп 1997

Б. Ангеловски, Оружје во античкото кралство Македонија, ИСК,Прилеп 2018

mk_MK
en_US mk_MK